Vårdnad

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden och för att barnets behov av omvårdnad och trygghet tillgodoses.

Det vanligaste är att föräldrarna efter en separation fortsätter att ha gemensam vårdnad om barnet. Gemensam vårdnad innebär inte att barnet behöver bo lika mycket hos båda föräldrarna. Den gemensamma vårdnaden innebär att föräldrarna tillsammans skall besluta i alla viktiga frågor som rör barnet. Däremot kan den förälder barnet bor hos besluta i alla vardagliga frågor, som följer av den faktiska omvårdnaden av barnet.

Gemensam vårdnad underlättas om föräldrarna har ett gott samarbete med varandra. I vissa fall kan den bästa lösningen för barnet vara att endast en förälder är vårdnadshavare.

Juridiskt bindande avtal om vårdnad för separerande föräldrar

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad genom avtal som godkänns av socialnämnden. Föräldrar kan avtala om gemensam eller enskild vårdnad. För att socialnämnden ska godkänna ett avtal krävs att det är för barnets bästa. Avtalet blir efter godkännande juridiskt bindande på samma sättsom en dom.

Hur går det till?

För att skriva avtal vänder du dig till den som har hand om familjerättsfrågor i den kommun där barnen är folkbokförda. Personbevis på föräldrar och barn skall lämnas in då avtalet skrivs. Ifall avtalet innebär en ändring av tidigare dom eller beslut från domstol, eller avtal godkänt av socialnämnden, bör kopia på den handlingen också bifogas vid skrivningen av det nya avtalet.

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-23