Så här ansöker du om bistånd

Du som känner att du behöver hjälp kan ansöka om bistånd enligt SoL eller insats enligt LSS.

Om du är under 15 år eller saknar förmåga att själv ansöka om insatser kan vårdnadshavare, förordnad förmyndare eller ställföreträdare som god man eller förvaltare ansöka om insatser till dig. Ansökan kan även ske genom att du har lämnat fullmakt.

Vad händer när jag ansöker?

Biståndshandläggare, LSS-handläggare och biståndshandläggare inom psykisk
ohälsa tar emot din ansökan och kontaktar dig för att höra mer om din situation. Information samlas in från samtal med dig och från intyg utfärdade av läkare, psykolog eller arbetsterapeut. Detta sammanställs sedan i en utredning och en handläggare bedömer om du har rätt eller inte rätt till ansökt bistånd/insats utifrån vad som framkommit i utredningen. Det görs alltid en individuell bedömning om din ansökan beviljas eller avslås, det vill säga utifrån din individuella och specifika situation.

Vad händer när ansökan avslås?

När bistånd eller insats avslås helt eller delvis har du rätt att överklaga
beslutet. Om kommunen inte ändrar sin bedömning skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten i Jönköping. Från dagen du tar emot avslagsbeslutet har du tre veckor på dig att lämna in en skriftlig överklagan.

I samband med avslag kan det även hända att handläggaren hänvisar dig att ansöka om annan insats eller att ta kontakt med någon annan enhet, myndighet eller huvudman. Exempel på detta är individ- och familjeomsorgen (IFO) i kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, sjukhus eller skola.

Vad händer när ansökan beviljas?

När bistånd eller insats beviljas lämnar handläggaren över uppgiften till områdeschefer, verksamhetsledare och annan personal att planera och utföra hjälpen. Det upprättas även en genomförandeplan med information om hur hjälpen ska ges, utifrån vad som framgår i beslutet och vad den enskilde själv vill. Personalen arbetar utifrån genomförandeplanen och ser till att planen alltid är aktuell genom regelbundna uppföljningar.

Handläggaren följer upp insatsen efter en tid för att se hur hjälpen fungerar och hur behovet ser ut. Precis som för andra människor förändras livet och behovet av hjälp kan se annorlunda ut en tid efter att ansökan gjordes.

Sidan uppdaterades senast: