Information till hemsjukvårdspersonal

Om behov finns av hälso- och sjukvårdsinsatser/rehabilitering i hemmet ska en likadan bedömning göras för vistelsegäster som för Gislaveds kommuns invånare. Hembesök, enligt tröskelprincipen, ska erbjudas de personer som inte själva eller med hjälp av andra kan ta sig till öppenvårdsmottagningen på sjukhus/vårdcentral.

Hemsjukvård och hjälpmedel

Beställningen ska innehålla korrekt ifylld beställningsblankett samt medicinskt underlag, exempelvis i form av diagnos, läkemedelslista pch planerade insatser. I beställningen ska tydligt anges vem som är ansvarig läkare samt om det finns någon annan fast vårdkontakt.

Tänk på att beställningen måste grundas på en aktuell behovsbedömning. Som bosättningskommun är det viktigt att ni utreder det förväntade behovet och därmed tar hänsyn till det boende som personen har här i Gislaveds kommun. Vår erfarenhet är att hjälpbehovet ofta ser annorlunda ut i ett tillfälligt boende. Detta kan göra att behovet av hjälp och stöd i vissa fall antingen är mindre eller större än i det ordinarie boendet.

Beställningen ska vara Gislaveds kommun tillhanda senast 14 dagar innan personen kommer. Detta för att våra utförare ska få en möjlighet att planera verkställighet av insatser. Hemsjukvården bistår inte med att undersöka bostäder.

Hemkommunen/-regionen har ansvaret för kostnaderna för hälso- och sjukvård. Socialnämnden i Gislaveds kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Om hemsjukvård sker på delegation debiteras enligt hemtjänstens timtaxa. Vårdgivaransvar kvarstår hos beställaren.

Hemsjukvården handhar inte läkemedel om inte ansvarig läkare beslutat att den enskilde själv inte kan göra det, så kallat ansvarsövertagande. Är det den enskilde själv som ansvarar för sina läkemedel eller annan hälso- och sjukvårdsuppgift och behöver praktisk hjälp ska ett egenvårdsintyg utfärdas.

Inkontinenshjälpmedel förskrivs av hemkommun/-region. Den enskilde ansvarar för att ta med sig detta hjälpmedel eller få det skickat till vistelseadressen.

För utomlänspersoner är det alltid hemkommunen som har huvudansvaret för hjälpmedel. Man ska därför under en längre vistelse i Gislaveds kommun ta med hjälpmedel hemifrån.

Som privatperson finns det möjlighet att hyra vissa hjälpmedel hos hjälpmedelscentralen i Jönköping under max tre månader. De hjälpmedel som går att hyra är bl.a. rullstol, rollator, personlyft, säng, ramp och hygienrullstol. Kostnaden för detta är en engångsavgift på 150 kronor plus löpande hyra varje månad. Hyran avgörs av vilken artikel som är aktuell samt hur ny denna är. Fakturan skickas direkt till personen som är i behov av hjälpmedlet.

Fakturering

Gislaveds kommun debiterar bosättningskommunen för utförda insatser med en kostnad på 600 kronor per timme. Minsta debiterade avgift är 300 kroner (30 minuter). Om hemsjukvård sker på delegation debiteras denna enligt hemtjänstens kostnad med 449 kronor per timme. Hemsjukvården i Gislaveds kommun fakturerar bosättningskommunen en gång per månad om inget annan är överenskommet.

Kontaktinformation distriktssköterska hemsjukvård

Sidan uppdaterades senast: