Foto: symbolbilder.se

Lagstiftning och sekretess

De lagar som reglerar vår verksamhet är främst socialtjänstlagen, lagen om stöd och service (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HsL). I socialtjänstlagen (SoL) beskrivs socialtjänstens mål och lagen beskriver även kommunernas ansvar. LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en rättighetslag och ska garantera goda levnadsvillkor för personer med omfattande funktionshinder. Lagen gäller exempelvis för personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder och för personer med autism. De rättigheter LSS ger är bland annat personlig assistans, rådgivning och ledsagarservice. HsL innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Bland annat innehåller HsL hälso- och sjukvårdens mål samt klargör landstingens och kommunernas ansvar.

Offentlighets- och sekretesslagen reglerar socialförvaltningens verksamhet. Lagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och reglerar även hanteringen och utlämnandet av offentliga handlingar. Alla som jobbar inom socialförvaltningen måste följa de bestämmelser som finns kring sekretess i offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att man som anställd, uppdragstagare eller politiker noga måste överväga till vem och i vilket sammanhang man lämna uppgifter till andra, såväl muntliga som skriftliga, om saker man fått kunskap om i sitt arbete. Detta kallas sekretessprövning. Andra lagar som reglerar socialförvaltningens verksamhet är exempelvis LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Under avsnittet länkar finns genvägar till ovanstående lagtexter samt till andra lagar som reglerar socialförvaltningens verksamhet.

Sidan uppdaterades senast: 2019-09-05