Lagstiftning och sekretess inom socialtjänsten

De lagar som reglerar socialtjänstens verksamhet är främst socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HsL). I socialtjänstlagen beskrivs socialtjänstens mål och lagen beskriver även kommunernas ansvar. LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en rättighetslag och ska garantera goda levnadsvillkor för personer med omfattande funktionshinder. Lagen gäller exempelvis för personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder och för personer med autism. De rättigheter LSS ger är bland annat personlig assistans, rådgivning och ledsagarservice. HsL innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Bland annat innehåller HsL hälso- och sjukvårdens mål samt klargör regionernas och kommunernas ansvar.

Offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen reglerar socialtjänstens verksamhet. Lagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och reglerar även hanteringen och utlämnandet av offentliga handlingar. Alla som jobbar inom socialförvaltningen måste följa de bestämmelser som finns kring sekretess i offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att man som anställd, uppdragstagare eller politiker noga måste överväga till vem och i vilket sammanhang man lämnar uppgifter till andra, såväl muntliga som skriftliga, om saker man fått kunskap om i sitt arbete. Detta kallas sekretessprövning.

Sidan uppdaterades senast: