Överklaga ett beslut

Om du är missnöjd med hela eller delar av de beslut som fattats efter att du ansökt om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen eller lagen om särskilt stöd och service vid vissa funktionshinder (LSS), kan du överklaga. Beslut överklagas genom förvaltningsbesvär. Om du är osäker inför ett överklagande kan du kontakta din socialsekreterare eller biståndshandläggare.

Av överklagan ska det framgå:

  • Vilket beslut det gäller.
  • Vilket datum beslutet fattades.
  • Vem det är som fattat beslutet.
  • Varför du vill att beslutet ska ändras.
  • På vilket sätt du vill att beslutet ska ändras.
  • Ditt eget namn, personnummer, adress och telefonnummer.
  • Har du anlitat ombud, kan denne underteckna överklagandet. Ombudet ska då även skicka med fullmakt i original och uppge namn, adress och telefonnummer.
  • Överklagandet ska ha inkommit till socialförvaltningen inom tre veckor, räknat från den dag du fick del av beslutet.

Överklagan ställs till förvaltningsrätten, men sänds till beslutsfattaren i ärendet:

Gislaveds kommun
Socialförvaltningen
332 80 Gislaved

Tänk på att underteckna din överklagan innan du skickar in den till kommunen.

Sidan uppdaterades senast: