Kvinnojour, mansjour

Familjefrid

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och har uppmärksammats mer och mer, både internationellt, nationellt och lokalt. I Sverige tog regeringen beslut om den så kallade kvinnofridspropositionen 1998 vilken hade tre centrala utgångspunkter. Lagstiftningen skulle bli bättre och skärpas, det skulle sättas in förebyggande åtgärder och våldsutsatta personer skulle bemötas på ett bättre sätt.

Vilken hjälp kan jag få?

Socialtjänstlagens 5:e kapitel 11§ har sedan 2013 följande lydelse: "Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvarar för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver".

Våld i nära relationer

All personal på individ- och familjeomsorgen har ett ansvar att vara informerade om och kunna arbeta med frågor kring våld i nära relationer. Inom varje arbetsgrupp finns 1-2 personer som har ett särskilt ansvar för dessa frågor. Genom vårt kontaktcenter kan du få hjälp med vart du ska vända dig.

Hedersrelaterat våld

Inom individ- och familjeomsorgen arbetar vi mot hedersrelaterat våld. Eftersom hedersrelaterat våld ofta är av kollektiv karaktär är det väldigt allvarligt för den som är utsatt. Hedersrelaterat våld är inte kopplat till specifika trosföreställningar och kan även ske i icke-religiösa sammanhang. Förutom fysisk och psykisk misshandel är även arrangerade äktenskap eller tvångsäktenskap en del av det hedersrelaterade våldet. Om du vet om någon som är utsatt för hedersrelaterat våld eller själv är utsatt kan du kontakta oss.

Medverkan

Medverkan är ett samarbetsprojekt mellan fyra kommuner: Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Projektet är ett komplement till socialtjänstens arbete med våld i nära relationer samt till de ideella organisationer i GGVV-regionen som arbetar med våld i nära relationer.

Stöd till brottsoffer

Barn som bevittnat våld och övergrepp i den egna familjen kan genom brottsofferjouren få hjälp och stöd. Polisen har skyldighet att informera oss om händelser där barn varit inblandade. Man kan som förälder vända sig till oss för att få hjälp.

Sidan uppdaterades senast: