Foto: symbolbilder.se

KVALITETSREDOVISNING, socialförvaltningen

Har kommunens olika verksamheter nått sina mål? Vad är vi bra på och vilka delar behöver vi förbättra? Detta är frågor som vi får svar på i våra undersökningar och kvalitetsredovisningar.

Brukarundersökningar

Gruppbostad & daglig verksamhet

Under september - oktober 2016 genomfördes en brukarundersökning inom funktionshinder och stöd på området gruppbostad och daglig verksamhet. Undersökningen handlade om upplevelse av självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. Insamling av material genomfördes med hjälp av digitala enkäter. Inom gruppbostad svarade 27 brukare på enkäten vilket ger en svarsfrekvens 75 %. Inom daglig verksamhet svarade 37 brukare vilket ger en svarsfrekvens 67 %. Resultatet visar på att majoriteten av brukarna upplever sig delaktiga, väl bemötta, känner sig trygga samt trivs på gruppbostaden eller daglig verksamhet.

Rapporten från undersökningen finns att ta del av under rubriken "Ladda hem"

Ekonomiskt bistånd

Under oktober och november 2015 genomfördes en brukarundersökning inom socialtjänsten på området ekonomiskt bistånd. Totalt omfattar undersökningen 6 olika kvalitetsområden och resultatet visar på att de allra flesta som ansöker om ekonomiskt bistånd i kommunen är nöjda med tillgängligheten och servicen som ges.

Brukarundersökningen i sin helhet finns att ta del av under avsnittet "ladda hem" i länklistan.

Psykisk ohälsa

Vid enheten för psykisk ohälsa har en brukarundersökning genomförts under 2015. Enkäten skickades ut till alla de personer som hade bistånd från enheten för psykisk ohälsa under den aktuella perioden. Totalt valde 41 personer att svara på enkäten och de allra flesta är nöjda med det stöd och den service som de får.

Resultatet från undersökningen finns att ta del av i länklistan under "ladda hem". 

Öppna jämförelser

Genom "öppna jämförelser" kan du jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Öppna jämförelser ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK

Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör årligen undersökningar av kommunens kvalitet.

Äldreguiden

Socialstyrelsen har tagit fram verktyget "äldreguiden" som jämför kommunens äldreboenden och hemtjänst. I verktyget går det att jämföra hur bra delarna är inom olika områden.

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd 2011:9 bör socialnämnden upprätta en kvalitetsberättelse som beskriver hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående år, vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet, och vilka resultat som har uppnåtts.

Patientsäkerhetslagen beskriver samtidigt hur vårdgivare årligen ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur man har arbetat med patientsäkerhet och förebyggnade av vårdskador.

Resultaten angående dessa båda berättelser, presenteras i länklistan i ett gemensamt dokument.

Sidan uppdaterades senast: 2018-10-10