Gatusopning 2022

Sopning av gång och cykelvägar påbörjas under vecka 12. Det är de prioriterade cykelvägarna samt intrimmnig av maskinparken som görs först.

Den allmänna gatusopningen av kommunens gator startar den 4 april (vecka 14). Turordningen för sopning i norra delen är Gislaved/Anderstorp och därefter Hestra. I södra delen börjar vi i Smålandsstenar, Burseryd, Broaryd, Skeppshult och därefter Reftele och Tallberga. Sopningen beräknas pågå i cirka 9 veckor.

Fastighetsägare är ansvariga för gångbanor och veck. Undvik att parkera på gatorna.


Beräknad tidsåtgång per samhälle

Samhälle

Tid

Smålandsstenar

ca 4 veckor

Burseryd

ca 1 vecka

Broaryd och Skeppshult

ca 3 dagar

Reftele och Tallberga

ca 1 vecka

Gislaved

ca 5 veckor

Anderstorp

ca 3 veckor

Hestra

ca 1 vecka


Beroende på att det kan förekomma regn, snö eller frost går det inte att sopa alla dagar och inte heller att börja för tidigt på dagen varför viss förskjutning av tid kan ske.

På gång- och cykelvägar samt vissa samhällsgator kommer sopningen att starta tidigare, men den allmänna sopningen kommer ske enligt ovanstående.

Regler om gångbanerenhållning

ÅLÄGGANDE OM GÅNGBANERENHÅLLNING M.M.


Fastighetsinnehavares skyldighet

1 § Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder som avses i 2 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning ifråga om gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten (nedan kallat gångbaneutrymmet).

Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit väghållare om kommunen övertagit väghållaransvaret.

Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare.


Närmare föreskrifter om de åtgärder som skall vidtas

2 § Nedanstående föreskrifter gäller i fråga om de åtgärder som skall vidtas av fastighetsinnehavaren.

Växtlighet och nedskräpning

3 § Det åligger fastighetsinnehavare att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.

Snöröjning

4 § Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder till motverkande av halka.

Ovan skyldighet för fastighetsinnehavaren bortfaller i den mån kommunen använder gångbanan för uppläggning av snö.

Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.

Rännstensbrunnar

5 § Det åligger fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Övrigt

6 § Fastighetsinnehavaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

7 § Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 2 § andra stycket eller 3 § kan dömas till böter enligt 14 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

12 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning finns vidare bestämmelser om förelägganden och om tvångsutförande på den försumliges bekostnad.

Antagen av KF 2000-04-27, §36

Sidan uppdaterades senast: