Vägbidrag

Den största delen av Sveriges vägnät är enskilda vägar. Här är det inte staten eller kommunen som ansvarar för väghållningen utan enskilda markägare eller organisationer.

Enskilda väghållare kan ansöka om kommunalt bidrag, enligt de allmänna bestämmelser som gäller för bidrag till enskild väghållning. Ansökan kan avse nybyggnad, iståndsättning, underhållsgrusning eller annat arbete.

Information om bidrag hos Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Gislaveds kommuns regler för bidrag till enskilda vägar

1§ Bidragsberättigade vägar

 • Enskilda vägar som erhåller statsbidrag till underhåll på en av Trafikverket fastställd årlig underhållskostnad.
 • Övriga enskilda vägar, förutom skogsbilvägar

2§ Bidragsberättigade åtgärder

Byggnads- och anläggningsarbeten

 • Nybyggnad och iståndsättning av enskilda vägar enligt plan, godkänd av Trafikverket
 • Nybyggnad och iståndsättning av övriga enskilda vägar, dock inte skogsbilvägar

Underhåll

 • Underhåll av enskilda vägar, grundat på av Trafikverket fastställd årlig underhållskostnad
 • Underhållsgrusning.

3§ Undantagsbestämmelser

Bidrag ska inte betalas ut till skogsvägar, inägovägar, vägar inom industriområde, upplagsplats, tomt eller annan anläggning där vägen huvudsakligen är avsedd för internt bruk. Samma sak gäller fritidshus eller jämförlig anläggning där vägen till huvudsaklig del har klart enskild karaktär, det vill säga område där allemansrätten inte är gällande.

Bidrag beviljas inte till uppenbart olämpliga eller oekonomiska företag samt undermåligt utförda arbeten.

Avstängning

Om bidrag utbetalats till väg i någon av ovan angivna former, får bidragstagaren inte stänga av vägen för allmänheten annat än när tjällossning eller ihållande regn avsevärt försämrar vägens bärighet.

4§ Bidragsgivningens administration

Tekniska nämnden är bidragsmyndighet för samtliga bidrag till enskild väghållning.

Ansökan om bidrag ställs till tekniska nämnden som genom tjänsteman på tekniska kontoret prövar ärendet och utför den besiktning och granskning som i varje särskilt fall är erforderlig.

Komplett ansökan om vägbidrag ska inges senast ett år efter det att den bidragsberättigade åtgärden utförts.

Inkomna ansökningar om vägbidrag utbetalas om det finns täckning i respektive års budget för vägbidrag. Om bidrag inte kan utbetalas det år som ansökningshandlingarna inges ska utbetalning av bidraget prövas nästföljande år.

Statsbidragsberättigade enskilda vägar

Ansökan om nybyggnads- och iståndsättningsbidrag

För att ansökan ska prövas under innevarande år ska ansökan innehålla ifylld bidragsansökan tillsammans med Trafikverkets kostnadsberäkning samt vara kommunen tillhanda senast den 31 mars. Utbetalning av bidraget kan ske tidigast efter det att ansökan har kompletterats med Trafikverkets slutbesiktningsprotokoll.

Ansökningar inkomna efter den 31 mars prövas nästföljande år.

Årligt driftbidrag

Driftbidrag till enskild väg som erhåller statsbidrag utbetalas, utan ansökan, en gång årligen efter den fastställda lista med beräknade kostnader som Trafikverket beslutar. Utbetalning sker till den som i listan angivits som betalningsmottagare. Vid ändring av uppgifter om betalningsmottagare mm åligger det vägsamfälligheten att meddela förändringen till tekniska nämnden.

Övriga enskilda vägar

Till stöd för ifylld ansökan om bidrag till nybyggnad, iståndsättning samt underhållsgrusning av övriga enskilda vägar ska bifogas fakturakopior, som styrker kostnaderna. Bidrag utbetalas även på ingående mervärdesskatt.

 

6§ Tillämpningsföreskrifter

Tekniska nämnden äger rätt att utfärda de ytterligare detaljbestämmelser och tillämpningsföreskrifter som kan bli erforderliga. Likaså äger tekniska nämnden rätt att, utefter tilldelad budgetram, besluta om annan bidragsnivå än som anges i dessa bestämmelser.

Bidragsnivåer för enskilda vägar som är berättigade till statsbidrag

Statsbidragsberättigade enskilda vägar

Nybyggnad

 • Bidrag 20 - 30 %
  Bidrag beviljas efter av Trafikverket godkänd nybyggnadskostnad och utgörs av skillnaden mellan godkänd kostnad och statsbidraget (dock högst 30 % av Trafikverkets godkända kostnad).
  Ex. En åtgärd på en kategori A-väg har godkänts av Trafikverket med en beräknad kostnad på säg 100 000kr. Vanligtvis är Trafikverkets bidrag då 70% av beloppet, kommunen ger då resterande 30% i kommunalt bidrag. Om åtgärden är av sådant slag att Trafikverket bara godkänner tex 50% i bidrag ger kommunen fortfarande 30%.

Iståndsättning

 • Bidrag 20 – 30 %
  Bidrag beviljas efter av Trafikverket godkänd iståndsättningskostnad och utgörs av skillnaden mellan godkänd kostnad och statsbidraget (dock högst 30 % av Trafikverkets godkända kostnad). Ex: En åtgärd på en kategori C-väg har godkänts av Trafikverket med en beräknad kostnad på säg
  100 000kr. Vanligtvis är Trafikverkets bidrag då 80% av beloppet, kommunen ger då resterande 20% i kommunalt bidrag. Åtgärden skulle kunna vara av sådant slag att Trafikverket beslutar om lägre bidragsprocent, tex 65%, kommunen ger då 30%.

Underhåll

Bidragsregler för underhåll

Vägkategori

Bidragsprocent

Väg för fast boende inom landsbygdsområde

27

Väg för fast boende inom bebyggelseområde och där vägen inte har funktionen enbart som lokalväg (bostadsgata).

27

Genomfartsväg för andra än dem som bor utmed eller har del i vägen som till övervägande del alstrar trafiken. Årsdygnstrafiken ska normalt vara större än 25 fordon.

20

Väg för det rörliga friluftslivet och som inte är av betydelse för fast boende inom landsbygdsområde. Årsdygnstrafiken ska normalt vara större än 25 fordon.

27

Väg för normalt minst 25 fritidshus och där vägen utgör uppsamlingsväg för bebyggelsen.

27

Väg för näringslivet. Årsdygnstrafiken ska normalt vara större än 25 fordon.

27


Bidrag beviljas årligen efter av Trafikverket beräknad underhållskostnad. Totalt bidrag som betalas ut av stat och kommun ska aldrig överstiga 100 % av beräknad underhållskostnad.

Bidragsnivåer för enskilda vägar som inte är berättigade till statsbidrag

Övriga enskilda vägar

Nybyggnad

 • Bidrag 15 %
  Bidrag utbetalas efter verklig kostnad.
  Arbeten, vilkas totalkostnad understiger 2 000 kr, berättigar inte till bidrag.

Iståndsättning

 • Bidrag 15 %
  Bidrag utbetalas efter verklig kostnad.
  Arbeten, vilkas totalkostnad understiger 2 000 kr, berättigar inte till bidrag.

Underhåll

 • Bidrag 40 %
  Bidrag avser underhållsgrusning och utbetalas efter verklig kostnad för grus, levererat och utspritt på vägen. Bedömning av om åtgärden är att anse som underhållsgrusning eller iståndsättning sker från fall till fall genom att mängden påfört grus sätts i relation till väglängden (riktvärdet är 1 m3 grus/10 m väg, som är 3 meter bred).
  Underhållsgrusning, vars gruskostnad understiger 1000 kr berättigar inte till bidrag.

Övriga enskilda väghållare kan ansöka om kommunalt vägbidrag för t.ex. underhållsgrusning. Till ansökan ska bifogas underlag som styrker kostnaderna, t.ex. fakturakopior, samt en karta som visar på vilken sträcka åtgärderna är utförda. Om väg utgör utfartsväg från mer än en fastighet, erfordras att skriftligt godkännande/fullmakt inlämnas, som stödjer att övriga fastighetsägare utmed vägen godkänner att bidraget utbetalas till den sökande.

Sidan uppdaterades senast: 2020-09-08