Blomlådor för bättre trafiksäkerhet

Farthinder anläggs företrädesvis vid skolor, korsande gång- och cykelvägar, övergångsställen och vid lokalgator av genomfartskaraktär.

Låt gatan blomma - ett alternativ till farthinder!

Genom att tillåta att blomlådor placeras ut på gatan, och därigenom utgöra fysiska hinder, kan boende vid villagator själva påverka sin trafikmiljö. Blomlådorna fungerar som en signal och påminnelse till bilförarna att ta det lugnt och hålla en låg hastighet.

 

Barn är barn

Barn är lekande varelser och måste få leka. Leken är deras sätt att utvecklas och öva upp färdigheter och skaffa sig kunskap om omvärlden. Barnens lek är rolig och utgör en källa till glädje.

Barn kan inte prestera över sin mognadsnivå. De saknar långt upp i åldrarna förutsättningar att vid alla tillfällen visa ett trafiksäkert beteende och det går inte heller att träna dom till detta i den komplexa tra- fikmiljön som finns.

Barn har inte samma synfält, hörsel och uppmärksamhet som en vuxen. Man kan inte heller förvänta sig att ett barn uppträder konsekvent, ena dagen kan barnet se på medan bilen kör förbi för att nästa dag göra något helt annat. Då kan det hända att de springer över gatan till en kamrat utan att se sig för.

Vårt ansvar som vuxna

Vuxna har den kunskap och erfarenhet som barnen saknar. Det måste ligga på oss vuxna att lära oss vilka ”fel” som barn begår och barns oförmåga att bete sig som vuxna i trafiken. En sådan kunskap kan hjälpa oss som förare att förebygga olyckor.

Ett långsiktigt mål med trafiksäkerhetsarbetet i bostadsområden, är att skapa en fysisk trafikmiljö som innebär låga hastigheter.

Oron i trafiken

Föräldrar känner oro för att deras barn ska råka ut för en trafikolycka. De flesta barnolycksfall med dödlig utgång i Sverige är trafikolyckor.

Föräldrar försöker sätta gränser för sina barns rörelsefrihet i närmiljön. Föräldrar slits mellan att skydda sina barn genom regler och gränser och att ge dem frihet, för att utvecklas. Frihet att röra sig i närmiljön har en stor betydelse för barnens utveckling. Trafikmiljön i villaområden är skapad av vuxna, för att vuxna ska kunna förflytta sig. Här har vi konflikter mellan vuxnas bilintresse och barnens miljöintresse. Varje bilist som kör i ett villaområde måste tänka på att det kan finnas barn som kan rusa ut på gatan, där du minst anar. Skall du ha en rimlig chans att hinna stanna om något oväntat händer, måste hastigheten vara mycket låg och är helt avgörande för om du som förare ska kunna undvika en olycka eller minska de skador som uppkommer om olyckan är framme.

Farthinder

Gislaveds kommun har sedan 1986 anlagt ett hundratal farthinder och de kan ligga dels på sträckor och dels vid gång- och cykelöverfarter. Några är utförda som förhöjda övergångsställen. Några farthinder är utförda som minirondeller.

Farthinder anläggs företrädesvis vid skolor, korsande gång- och cykelvägar, övergångsställen och lokalga- tor av genomfartskaraktär.

Finns alternativ? – Ja, låt gatan blomma

Låt de boende själva få påverka sin boendemiljö genom att tillåta att blomlådor placeras ut på gatan och därigenom utgöra fysiska hinder. Blomlådorna fungerar som en signal och påminnelse till bilförarna att ta det lugnt och hålla en låg hastighet.

Vilka krav ställs?

  1. De som vill ha blomlådor måste bo på den gata, där lådorna
  2. Lådorna skall vara 1x1 m och 50 cm höga (se separat ritning) och vara försedda med reflexer. Blommor skall vara planterade i lådorna.
  3. De boende bekostar tillverkningen av lådorna samt planterar blommor. Driften sköts också av de boende.
  4. Lådorna skall placeras på gatan enligt anvisning från tekniska förvaltningen.
  5. Lådorna får vara utplacerade på gatan under maj - oktober. De boende svarar för att lådorna kom-mer bort från gatan under vinterhalvåret samt för själva vinterförvaringen.
  6. Tekniska förvaltningen äger rätt att säga upp avtalet och flytta blomlådorna om ovanstående villkor ej uppfylles.
  7. Avtal upprättas för ett år i taget

Hur går vi vidare om vi vill ha blomlådor på vår gata?

Samla medgivande från era grannar och ansök genom e-tjänsten Ansökan om blomlådor. Du ska i denna fylla i namn, adress och telefonnummer för respektive fastighet utmed avsedd gata.

Under förutsättning att gatan lämpar sig för blomlådor skriver tekniska förvaltningen avtal med en kontaktperson för en säsong (maj - oktober) i taget. Lådorna byggs, drivs och bekostas av de boende.

Sidan uppdaterades senast: