Ansöka om ny eller ändrad infart

Om det inte finns någon infart till din villa eller ditt radhus, eller om du vill flytta din infart kan du ansöka om detta hos Gislaveds kommun.

En ny väganslutning/utfart, får inte försämra trafiksäkerheten på vägen. Föraren ska ha fri sikt längs med gatan. Man ska inte behöva köra ut i körbanan på gatan för att få tillräcklig sikt. Den nya utfarten får inte heller försämra framkomligheten på gatan. Det bör finnas plats att vända en bil på tomten så att man inte behöver backa ut på gatan.

Hellre en utfart än flera i närheten av varandra

Undersök alltid om det går att använda de utfarter som redan finns innan du ansöker om att göra en ny. Flera utfarter i närheten av varandra ökar risken att besökare väljer fel och måste backa och vända på vägen.

Hur du ansöker

Enligt 39 § väglagen (1971:948) krävs tillstånd från väghållningsmyndigheten för att ansluta en enskild väg eller en tomtutfart till allmän väg. Här kan du ansöka om tillstånd för anslutning till kommunala gator som Gislaved kommun är väghållare för. De flesta gator inom inom tätort är kommunala gator. Vid tveksamhet om det är en kommunal gata eller en statlig väg din utfart ansluter till, är du välkommen att kontakta tekniska förvaltningen.

Ansökan om ny, ändrad eller flyttad infart görs via Gislaveds kommuns blankettPDF för detta. En skiss eller en bild med mått var infarten önskas bifogar du i din anmälan. Om Gislaveds kommun anser att en infart kan byggas kan du som fastighetsägare behöva komma in med en mer detaljerad ritning på placering av infarten samt hur infarten ska byggas. Om detaljplanen föreskriver utfartsförbud kommer ärendet att hanteras av vår bygg- och miljöförvaltning.

Vad kostar det?

Det kostar ingenting att ansöka. Däremot utförs den eventuella byggnation av den del av infarten som hamnar på gatumark, parkmark eller gatuplanteringsmark av tekniska förvaltningen, men bekostas av dig som sökande/fastighetsägare.

Individuell bedömning

En individuell bedömning behöver alltid göras från fall till fall, men följande punkter utgår vi från i vår bedömning:

  • Murar, plank, häckar med mera får högst vara 0,8 meter intill in- och utfarten för att uppfylla kravet om god sikt
  • Det ska finnas sikttrianglar om minst 2,5 x 2,5 meter.
  • Avståndet till övergångsställe, passage eller korsning ska inte understiga 10 meter.
  • Backning över gång- och cykelbana bör undvikas.
  • Backning ut på huvudgata och huvudcykelväg tillåts inte.
  • Intill skolor ställs högre krav på trafiksäkerhet. 

Det är många faktorer som är unika utmed varje gata och på varje plats. Det finns t.ex. olika bredd på gångbanor. På bredare gångbanor beräknas fler personer röra sig på och är då särskilt känsliga trafikmiljöer.

Det kan vara ledningar, belysningsstolpar, höjdförhållanden, kantstenar, gatuträd, brunnar, elskåp, närhet till förskola med mera. Gislaveds kommun behöver därför ibland ställa ytterligare krav på infarten.

Om tillstånd för ny eller ändrad infart beviljas av Gislaveds kommun ska samråd före byggstart ske om arbetets utförande.

Observera att parkering inte är tillåten på den yta av infarten som ligger på offentlig plats.

Sidan uppdaterades senast: 2018-11-22