Föreningsbidrag idrott och fritidsföreningar

Här kan ni läsa om de olika bidragen och dess regler, för olika typer av föreningar som fritid- och folhälsoförvaltningen hanterar.

Bidragsnomer för handikappföreningar

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER


Bidragsberättigade föreningar
En ungdomsorganisation definieras som en förening som bedriver verksamhet för ungdomar i åldern 7 – 25 år. När en förening uppfyller ställda kriterier kan den ansöka och bli godkänd som en bidragsberättigad ungdomsförening.

 1. Bidragssökande förening ska ha kommunen som hemort och vara
  verksam i Gislaveds kommun.
 2. Bidrag ska sökas av huvudföreningens styrelse, ej av sektion eller
  avdelning.
 3. Sökande förening måste uppfylla följande villkor:
  a) vara öppen för alla och uppbyggd enligt demokratiska principer,
  b) ska ha en vald styrelse och antagna stadgar,
  c) ska vara ansluten till statsbidragsberättigad riksorganisation,
  d) ska kunna redovisa minst tio (10) aktiva medlemmar, i åldern 7 – 25 år, samt minst 100 genomförda deltagaraktiviteter per år,
  e) ska ha sina medlemmar registrerade i medlemsmatrikel och uttaga medlemsavgift. Den som erhåller medlemskap av tillfällig karaktär såsom bingomedlem, supportermedlem, o.d. räknas inte som medlem,
  f) ska ha konto eller giro i föreningens namn,
  g) ska vara registrerad av fritidskontoret,
  h) ska ha en fungerande e-postadress till en företrädare för föreningen eller e-postadress knuten till föreningen.
 4. För lämnade uppgifter i bidragsansökan ansvarar genom underskrift den person som föreningen utsett att teckna föreningens firma.
 5. Med ansökan om grundbidrag skall årligen följa verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport samt revisionsberättelse.
 6. Förening som godkänns som bidragsberättigad förening erhåller
  kommunalt bidrag tidigast tre månader efter beslutsdatum.
  Vid förhyrning av kommunal idrottslokal får föreningen den
  subventionerade taxan, tidigast tre månader efter godkänt beslutsdatum. Förening som inte uppfyller bidragskraven kommer att underkännas som bidragsberättigad förening. För att åter godkännas krävs en förnyad ansökan.
 7. Om föreningen beviljats bidrag och har skuld till kommunen äger
  kommunen rätt att reglera skulden innan bidraget utbetalas.
 8. Bidrag enligt dessa bestämmelser utgår ej till föreningar som för
  motsvarande ändamål erhållit bidrag av skattemedel från annan kommunal nämnd eller motsvarande. Förening som är godkänd av fritidsnämnden får inte söka bidrag hos annan kommunal nämnd.
 9. Förening som beviljas bidrag har en skyldighet att ställa sina räkenskaper, protokoll och övriga handlingar till förfogande på ett sätt som fritidsnämnden bestämmer.
 10. Felaktiga uppgifter i ansökan kan medföra att bidraget reduceras alternativt uteblir helt. Fritidsnämnden kommer i sådana fall att ta ställning till om kommunen kräver återbetalning av felaktigt erhållna bidrag samt om förening skall stängas av som bidragsberättigad förening.
 11. Kommunfullmäktige anger årligen de ekonomiska ramarna för kommunens stöd till de lokala föreningarnas ungdomsverksamhet.
 12. Undantag från bidrags villkoren kan medges efter prövning i
  fritidsnämnden.

Bidragsformer

Försent inkommen ansökan riskerar att avslås. Senaste ansökningsdatum är angivet vid respektive bidragsart.

Kommunalt bidrag kan beviljas i följande former:

 1. Grundbidrag senast 15 mars för en etablerad förening. Grundbidrag fungerar också som startbidrag. Nystartad förening kan söka grundbidrag när som helst under året.
 2. Lokalt aktivitetsbidrag senast 15 februari och 15 augusti.
 3. Ledarutbildningsbidrag:
  senast 60 dagar efter avslutad utbildning/kurs.
 4. a) Stort investeringsbidrag (ansökningar på 50 000 kr eller högre)
  senast 1november (avser ansökan för nästkommande år)

  b) Litet investeringsbidrag (ansökningar upp till 50 000 kr):
  Kan ansökas året runt och behandlas på fritidsnämndens nästkommande sammanträde. 
 5. Fritid-och folkhälsonämndens förfogande (kan sökas när som helst under året)

1. Grundbidrag

Förening som uppfyller kriterierna i allmänna bestämmelser erhåller ett årligt grundbidrag med 75 kr per handikappad medlem och år. För familjemedlem till handikappad medlem utgår bidrag med 25 kr per person och år. Dock lägst ett totalt bidrag med 1 000 kr per år.
Endast medlemmar bosatta i Gislaveds kommun får medräknas.

Till ansökan skall bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport samt revisionsberättelse.

När en förening nybildas skall ansökan om grundbidrag skickas in till
fritid- och folkhälsokontoret på avsedd blankett, detta kan göras när som helst under året. Nybildad förening kan inte söka digitalt.

Grundbidraget fungerar också som startbidrag.
Ansökan skall vara fullständigt ifylld för att behandlas.

Fritidsnämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa
bestämmelser.

2. Lokalt aktivitetsbidrag

Vad gäller för det kommunala aktivitetsbidraget
Aktivitetsbidrag utgår för handikappad medlem per medlemsaktivitet. Storleken på bidraget bestäms på grundval av totalbeloppet och antal medlemsaktiviteter.
Medlemsaktivitet = varje deltagare i aktivitet som varar minst 60 min per tillfälle och innehålla gemensam samling och avslut. Varje aktivitet ska omfatta minst tre (3) gruppdeltagare för att vara godkänd.

Begränsningar:

 • Den som deltar i mer än 1 sammankomst/dag i samma förening får
  endast räknas vid ett tillfälle.
 • Följande aktiviteter är inte bidragsberättigande:
  Ex. fester, läxläsning, firande av högtid, bibel- och koranstudier,
  entrébelagda arrangemang, verksamhet inom skolans ram och
  studiecirklar.

Ansökan om aktivitetsbidrag skall ske via föreningsportalen.

Fritid- och folkhälsförvaltningen gör därefter beräkningar av bidraget.
Aktivitetsbidrag för perioden 1 januari – 30 juni söks senast 25 augusti.
Aktivitetsbidrag för perioden 1 juli – 31 december söks senast 25 februari.

Föreningen måste spara närvarouppgifterna i minst 7 år.

5. Ledarutbildningsbidrag


Ledarutbildningsbidrag är avsett att stödja föreningars utbildning av ledare och styrelsefunktionärer. Bidrag utgår till kurser, arrangerade av riks-, distrikts eller lokalorganisation.

Endagarskurs skall omfatta minst 4 kurstimmar.Bidrag utgår med
kurskostnaden, dock max 500 kr/deltagare.

Tvådagarskurs skall omfatta minst 8 kurstimmar. Bidrag utgår med
kurskostnaden, dock max 750 kr/deltagare.

Tredagarskurs skall omfatta minst 12 kurstimmar. Bidrag utgår med
kurskostnaden, dock max 950 kr/deltagare.

Fyrdagarskurs skall omfatta minst 16 kurstimmar. Bidrag utgår med
kurskostnaden, dock max 1 250 kr/deltagare.

Veckokurs skall omfatta minst 20 kurstimmar fördelade på minst 5 dagar. Bidrag utgår med kurskostnaden, dock max 1 450 kr/deltagare.

Bidragsberättigad föreningen disponerar totalt 150 kr per bidragsberättigad medlem, dock högst 18 000 kr per förening och budgetår.

Studiecirklar, konferenser och läger är ej bidragsberättigade.

För lokala kurser i annan utformning än ovan angivna kan bidrag utgå efter fritidsnämndens prövning.

Föreningar som avser att göra en speciell satsning på ledarutbildning bör
kontakta fritid- och folkhälsokontoret.

Bidragsansökan sker digitalt via föreningsportalen.

Ansökan skall kompletteras med kursprogram, kursintyg och kvitto på erlagd kursavgift. Ansökan skall ske senast 60 dagar efter utbildningens/kursens avslut.

8.a) Stort Investeringsbidrag


Stort investeringsbidrag avser ansökningar på 50 000 kr eller högre.
Efter särskild prövning kan bidrag beviljas till större ny-, till- eller ombyggnad av anläggning samt nyinköp av maskiner och inventarier för skötsel av anläggningen.

Investeringsbidrag kan även beviljas för leasing men då måste en första förhöjd leasingavgift vara lika stor som investeringsbidraget som beviljats. För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag.

Förening kan också ansöka om investeringar som är nödvändiga för
verksamhetens utövande. Bidrag till administrativ utrustning beviljas ej.

Organisation är skyldig att utnyttja förekommande statliga bidragsmöjligheter.

Bidrag utgår ej till redan påbörjade arbeten eller gjorda inköp!

Ritningar, kostnadskalkyl och erforderliga handlingar skall medfölja ansökan.Frivilligt arbete kan värderas med 125 kr/tim. Detta ska specificeras speciellt.

Ansökan om stort investeringsbidrag skall ske via föreningsportalen. Ansökan skall vara fritid- och folkhälsonämnden tillhanda senast den 1 november. Beviljat bidrag betalas nästkommande år med högst 50 % av redovisad kostnad.

Beviljat investeringsbidrag kan användas det år det beviljats för plus
nästkommande år. I de fall ett beviljat bidrag ej använts inom föreskriven tid återtages bidraget automatiskt till kommunen.

8. b) Litet investeringsbidrag


Litet investeringsbidrag avser ansökningar upp till 50 000 kr.

Efter särskild prövning kan bidrag beviljas till större ny-, till- eller ombyggnad av anläggning samt nyinköp av maskiner och inventarier för skötsel av anläggningen.

Investeringsbidrag kan även beviljas för leasing men då måste en första förhöjd leasingavgift vara lika stor som investeringsbidraget som beviljats. För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag.

Förening kan också ansöka om investeringar som är nödvändiga för
verksamhetens utövande. Bidrag till administrativ utrustning beviljas ej.

Organisation är skyldig att utnyttja förekommande statliga bidragsmöjligheter.

Bidrag utgår ej till redan påbörjade arbeten eller gjorda inköp!

Ritningar, kostnadskalkyl och erforderliga handlingar skall medfölja ansökan. Frivilligt arbete kan värderas med 125 kr/tim. Detta ska specificeras speciellt.

Ansökan om litet investeringsbidrag skall ske via föreningsportalen. Ansökan kan lämnas in till fritid- och folkhälsonämnden året runt. Beviljat bidrag betalas med högst 50 % av redovisad kostnad.

Beviljat investeringsbidrag kan användas det år det beviljats för plus
nästkommande år. I de fall ett beviljat bidrag ej använts inom föreskriven tid återtages bidraget automatiskt till kommunen.

9. Fritidsnämndens förfogande


Denna bidragsform är avsedd att utgöra ett komplement till kommunens övriga bidragsformer utan att vara knutet till speciella villkor eller bestämmelser. Prövning av dessa ansökningar sker av fritidsnämnden i varje enskilt fall.

Ansökan om bidrag ur fritid- och folkhälsonämndens förfogande skall ske via föreningsportalen. Ansökan kan ske när som helst under året. Fritid- och folkhälsonämnden prövar ansökan så snart det är möjligt. För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag.

Beviljat bidrag från fritidsnämndens förfogande kan användas senast ett år efter bidragsbeslutet. I de fall ett beviljat bidrag ej använts inom föreskriven tid återtages bidraget automatiskt till kommunen.

Bidragsnomer för idrottsföreningar

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER


Bidragsberättigade föreningar
En ungdomsorganisation definieras som en förening som bedriver verksamhet för ungdomar i åldern 7 – 25 år. När en förening uppfyller ställda kriterier kan den ansöka och bli godkänd som en bidragsberättigad ungdomsförening.

 1. Bidragssökande förening ska ha kommunen som hemort och vara
  verksam i Gislaveds kommun.
 2. Bidrag ska sökas av huvudföreningens styrelse, ej av sektion eller
  avdelning.
 3. Sökande förening måste uppfylla följande villkor:
  a) vara öppen för alla och uppbyggd enligt demokratiska principer,
  b) ska ha en vald styrelse och antagna stadgar,
  c) ska vara ansluten till statsbidragsberättigad riksorganisation,
  d) ska kunna redovisa minst tio (10) aktiva medlemmar, i åldern 7 – 25 år, samt minst 150 genomförda deltagaraktiviteter per år,
  e) ska ha sina medlemmar registrerade i medlemsmatrikel och uttaga medlemsavgift. Den som erhåller medlemskap av tillfällig karaktär såsom bingomedlem, supportermedlem, o.d. räknas inte som medlem,
  f) ska ha konto eller giro i föreningens namn,
  g) ska vara registrerad av fritidskontoret,
  h) ska ha en fungerande e-postadress till en företrädare för föreningen eller e-postadress knuten till föreningen.
 4. För lämnade uppgifter i bidragsansökan ansvarar genom underskrift den person som föreningen utsett att teckna föreningens firma.
 5. Med ansökan om grundbidrag skall årligen följa verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport samt revisionsberättelse.
 6. Förening som godkänns som bidragsberättigad förening erhåller
  kommunalt bidrag tidigast tre månader efter beslutsdatum.
  Vid förhyrning av kommunal idrottslokal får föreningen den
  subventionerade taxan, tidigast tre månader efter godkänt beslutsdatum. Förening som inte uppfyller bidragskraven kommer att underkännas som bidragsberättigad förening. För att åter godkännas krävs en förnyad ansökan.
 7. Om föreningen beviljats bidrag och har skuld till kommunen äger
  kommunen rätt att reglera skulden innan bidraget utbetalas.
 8. Bidrag enligt dessa bestämmelser utgår ej till föreningar som för
  motsvarande ändamål erhållit bidrag av skattemedel från annan kommunal nämnd eller motsvarande. Förening som är godkänd av fritidsnämnden får inte söka bidrag hos annan kommunal nämnd.
 9. Förening som beviljas bidrag har en skyldighet att ställa sina räkenskaper, protokoll och övriga handlingar till förfogande på ett sätt som fritidsnämnden bestämmer.
 10. Felaktiga uppgifter i ansökan kan medföra att bidraget reduceras alternativt uteblir helt. Fritidsnämnden kommer i sådana fall att ta ställning till om kommunen kräver återbetalning av felaktigt erhållna bidrag samt om förening skall stängas av som bidragsberättigad förening.
 11. Kommunfullmäktige anger årligen de ekonomiska ramarna för kommunens stöd till de lokala föreningarnas ungdomsverksamhet.
 12. Undantag från bidrags villkoren kan medges efter prövning i
  fritidsnämnden.

Bidragsformer


Försent inkommen ansökan riskerar att avslås. Senaste ansökningsdatum är angivet vid respektive bidragsart.

Kommunalt bidrag kan beviljas i följande former:

 1. Grundbidrag:
  Senast 15 mars för en etablerad förening.
  Grundbidrag fungerar också som startbidrag.
  Nystartad förening kan söka grundbidrag när som helst under året.
 2. Lokalt aktivitetsbidrag:
  Senast 15 februari och 15 augusti.
 3. Drog- och mobbningspolicy:
  Senast den 15 mars.
 4. Trafikpolicy
  Senast 30 november
 5. Ledarutbildningsbidrag:
  Senast 60 dagar efter avslutad utbildning/kurs.
 6. Lokalbidrag till förhyrda lokaler:
  Senast 15 mars.
 7. Driftbidrag till föreningsägda anläggningar:
  Senast 15 mars.
 8. a) Stort investeringsbidrag (ansökningar på 50 000 kr eller högre)_
  Senast 1november (avser ansökan för nästkommande år)

  b) Litet investeringsbidrag (ansökningar upp till 50 000 kr):
  Kan ansökas året runt och behandlas på fritidsnämndens nästkommande sammanträde. 
 9. Fritidsnämndens förfogande (kan sökas när som helst under året)
 10. Spontan- och/eller uddaverksamheter:
  Senast 15 mars.
 11. Lokalhyra vid kommunala idrottshallar

1. Grundbidrag

Förening som uppfyller kriterierna i allmänna bestämmelser erhåller ett årligt grundbidrag med 1 000 kronor efter ansökan. Bidragsansökan ska ske digitalt via föreninjgsportalen och vara fritid- och folkhälsonämnden tillhanda senast 15 mars varje år. Till ansökan skall bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport samt revisionsberättelse.

När en förening nybildas skall ansökan om grundbidrag skickas in till
fritidskontoret på avsedd blankett, detta kan göras när som helst under året. Nybildad förening kan inte söka digitalt.

Grundbidraget fungerar också som startbidrag.

Ansökan skall vara fullständigt ifylld för att behandlas.

Godkänd förening måste årligen redovisa minst 150 deltagaraktiviteter med deltagare i åldern 7 – 25 år för att vara fortsatt bidragsberättigad.
Föreningen skall bedriva kontinuerlig verksamhet för ungdomar i
åldern 7 – 25 år för att vara godkänd som bidragsberättigad. Bidrag utgår tre månader från den dag föreningen godkänns. Vid förhyrning i kommunal idrottslokal får förening den subventionerade taxan tre månader efter ett godkännande.

Fritid- och folkhälsonämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa bestämmelser.

2. Lokalt aktivitetsbidrag


Det finns två olika aktivitetsbidrag. Det kommunala söker föreningen hos
kommunen och det statliga hos hos RF (riksidrottsförbundet).

Vad gäller för det kommunala aktivitetsbidraget
En sammankomst skall uppfylla alla de krav som gäller för erhållande av statligt aktivitetsbidrag. Miniantalet för godkänd grupp är tre personer.
Åldersgränserna för det kommunala aktivitetsbidraget är 7 – 25 år (räknas det år man fyller). Antalet deltagare i angivna åldern i sammankomsten = antalet deltagaraktiviteter. En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning. Storleken på bidraget bestäms på grundval av totalbeloppet och antalet deltagaraktiviteter.

Begränsningar:

 • Den som deltar i mer än 1 sammankomst/dag i samma förening får
  endast räknas vid ett tillfälle.
 • Följande aktiviteter är inte bidragsberättigande:
  Ex. fester, läxläsning, firande av högtid, bibel- och koranstudier,
  entrébelagda arrangemang, verksamhet inom skolans ram och
  studiecirklar.

Ansökan om aktivitetsbidrag skall ske digitalt via föreningsportalen.

Fritid- och folkhälsförvaltningen gör därefter beräkningar av bidraget.
Aktivitetsbidrag för perioden 1 januari – 30 juni söks senast 25 augusti.
Aktivitetsbidrag för perioden 1 juli – 31 december söks senast 25 februari.

Föreningen måste spara närvarouppgifterna i minst 7 år.

3. Drog- och mobbningspolicyn


Förening som redovisar en antagen policy mot droger och mobbing i sin
verksamhet kommer vid godkännande att erhålla ett förhöjt lokalt aktivitetsbidrag. Policyn skall vara antagen av föreningens årsmöte och skall årligen finnas med på föreningens ledarmöten.

Förening som antagit policy mot droger och mobbing ska första året lämna in denna till fritidsnämnden för godkännande. Därefter skall föreningen årligen fylla i och lämna in blankett kallad Drog- och mobbingpolicy, årligen 15 mars.

Fritid- och folkhälsonämndens definition av drog och mobbing:
Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande.
Droger är med denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel samt dopingpreparat.

Mobbing är när en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen utsätter en eller flera individer för kränkande ord eller handling.

Krav för godkännande av drog- och mobbingpolicy
Föreningens ordinarie verksamhet ska vara drogfri.

Policyn ska innehålla:

 • Beskrivning av föreningens inställning samt vilka förhållningsregler
  föreningen har mot droger och mobbing.
 • Hur föreningen agerar när någon (medlem och ledare) bryter mot policyn.
 • Hur policyn förankras bland ledare och medlemmar inom föreningen.
 • Varje ledare ska informera sin grupp/sitt lag om föreningens
  avståndstagande till droger och mobbing.
 • Föreningen ska årligen arrangera en träff för ledare som syftar till ökad kunskap om droger och mobbing.

Kontrollinstrument
Fritid- och folkhälsonämnden godkänner en förenings drog- och mobbningspolicy ett år i taget.

Föreningar ska vid begäran kunna informera muntligt om sitt drog- och
mobbingarbete.

Sanktionssystem
Fritidsnämnden äger rätt att vidtaga sanktioner i de fall en förening inte lever upp till det drog- och mobbningsförebyggande arbete som föreningens drogoch mobbningspolicy anger.

4. Trafikpolicy

Fritid- och folkhälsonämnden är medveten om att kommunens barn- och ungdomar åker mycket bil/buss till och från matcher/arrangemang och andra evenemang inom föreningslivet.

Fritid- och folkhälsonämnden vill att föreningarna ska bli mer trafikmedvetna och använda trafiksäkra transportsätt. Föreningar som antagit en trafikpolicy kan erhålla kommunalt stöd för detta.

Fritid- och folhälsonämndens förhoppning är att föreningen ställer sig bakom riksdagens Nollvision.

Denna Nollvision innebär att riksdagen inte tillåter att någon skadas allvarligt eller omkommer i trafiken, se www.trafikverket.se

Fritid- och folkhälsonämnden förutsätter att:

 • Nollvisionen används som utgångspunkt
 • föraren är alkohol- och drogfri samt innehar körkort
 • alla transporter i samband med föreningens verksamhet ska ske med trafiksäkra transportmedel samt följa gällande trafikbestämmelser.
 • aktiva spelare (idrottsföreningar) inte (bör) kör(a) till och från
  matcher/evenemang.
 • föreningen utbildar ledare och aktiva i trafiksäkerhet. Fritidskontoret hjälper till att samordna utbildning genom NTF.
 • föreningen åker gemensamt förslagsvis med minibuss eller buss.
  Bussföretag som anlitas ska vara anslutna till Svenska bussbranschens riksförbund (BR) och uppfylla dess regler och policys.
 • föreningen upprättar en lista över ansvariga ledare med kontaktuppgifter. Listan lämnas till föräldrarna, för att de lätt ska kunna komma i kontakt med ledarna vid eventuell olycka.
 • föreningen upprättar en lista över föräldrarna till de aktiva, för att lätt kunna komma i kontakt med dessa vid eventuell olycka.

Policyn ska vara antagen av föreningens årsmöte. Information om trafikpolicyn ska spridas på föreningens ledar- och föräldramöten.

Förening som redovisar en antagen trafikpolicy, som följer fritid- och folkhälsonämndens förutsättning enligt ovan, kan ansöka om policybidrag.

Föreningen måste lämna in sin trafikpolicy, senast 30 november varje år till fritid- och folhälsokontoret.

5. Ledarutbildningsbidrag


Ledarutbildningsbidrag är avsett att stödja föreningars utbildning av ledare och styrelsefunktionärer. Bidrag utgår till kurser, arrangerade av riks-, distrikts eller lokalorganisation.

Endagarskurs skall omfatta minst 4 kurstimmar.Bidrag utgår med
kurskostnaden, dock max 500 kr/deltagare.

Tvådagarskurs skall omfatta minst 8 kurstimmar. Bidrag utgår med
kurskostnaden, dock max 750 kr/deltagare.

Tredagarskurs skall omfatta minst 12 kurstimmar. Bidrag utgår med
kurskostnaden, dock max 950 kr/deltagare.

Fyrdagarskurs skall omfatta minst 16 kurstimmar. Bidrag utgår med
kurskostnaden, dock max 1 250 kr/deltagare.

Veckokurs skall omfatta minst 20 kurstimmar fördelade på minst 5 dagar. Bidrag utgår med kurskostnaden, dock max 1 450 kr/deltagare.

Bidragsberättigad föreningen disponerar totalt 150 kr per bidragsberättigad medlem, dock högst 18 000 kr per förening och budgetår.

Studiecirklar, konferenser och läger är ej bidragsberättigade.

För lokala kurser i annan utformning än ovan angivna kan bidrag utgå efter fritidsnämndens prövning.

Föreningar som avser att göra en speciell satsning på ledarutbildning bör
kontakta fritid- och folkhälsokontoret.

Bidragsansökan sker digitalt via föreningsportalen.
Ansökan skall kompletteras med kursprogram, kursintyg och kvitto på erlagd kursavgift. Ansökan skall ske senast 60 dagar efter utbildningens/kursens avslut.

6. Lokalbidrag till förhyrda lokaler


Föreningar med hyrda lokaler som används huvudsakligen till barn- och
ungdomsverksamhet i åldern 7 – 25 kan beviljas lokalbidrag.

Lokalbidrag utgår ej till förening som erhåller driftbidrag.

Förhyrningen skall styrkas med gällande hyreskontrakt. För att lokalbidrag skall beviljas skall fritidsnämnden ha godkänt såväl förhyrning av lokal som lokalkostnad. Det är föreningens ansvar att anmäla en lokalförhyrning skriftligt till fritidsnämnden så snart det är aktuellt.

För tillfällig/säsongsvis förhyrning i lokaler utgår inget lokalbidrag.
För lokalkostnader i samband med entrébelagda tävlingar, matcher och andra former av arrangemang utgår ej lokalbidrag.

För hyra av match/träningstider i fritidsnämndens lokaler utgår inget
lokalbidrag.

Vid långtidsförhyrning av verksamhetslokal likställs kommunalägda (undantaget lokaltaxa satt av fritidsnämnden) och privatägda lokaler. För att bidrag skall kunna utgå måste sådan förhyrning styrkas med giltigt hyreskontrakt samt vara godkänd av fritid- och folkhälsonämnden.

Lokalbidrag utgår med 140 kr per bidragsberättigad medlem och år. Maximalt lokalbidrag är dock 75 % av hyreskostnaden. Lägsta variablen väljs.

Skytte-, rid-, och motorföreningar har en koefficient på 1,5 som används för beräkning av lokalbidraget.

Bidragsansökan skall ske digitalt via föreningsportalen och vara fritidsnämnden tillhanda senast den 15 mars.

Beviljat bidrag betalas ut nästkommande år.

7. Driftbidrag till föreningsägda anläggningar


Föreningar som äger egen anläggning kan erhålla kommunalt driftbidrag.
Bidraget avser täcka del av kostnaderna för drift, underhåll och reinvestering.

Föreningar som årligen redovisar mindre än 150 deltagaraktiviteter erhåller inget driftbidrag, Över 1501 deltagaraktiviteter erhåller föreningen 100 % av normens värde. För övriga reduceras bidraget enligt tabellen.
för 150 – 300, 20 %
301 – 700, 40 %
701 – 1 000, 60 %
1 001 – 1 500, 80 %
1 501 – 100 %
För att driftbidrag skall beviljas skall fritidsnämnden ha godkänt anläggningen i förväg. Det är föreningens ansvar att anmäla en anläggning skriftligt till fritid- och folkhälsonämnden så snart det är aktuellt.

Föreningar som avser att utöka sin anläggning ska anmäla detta till
fritidsnämnden, som prövar ärendet för eventuell bidragsjustering.

Skytte- och motorföreningar har en koefficient på 1,5 som används för
beräkning av driftbidraget.

Bidragsansökan skall ske digitalt via föreningsportalen och vara fritid- och folkhälsoförvaltningen tillhanda senast den 15 mars. Beviljat bidrag betalas ut nästkommande år.

Utbetalning sker enligt följande:
upp till 15 000 kr - mars 100 %
upp till 40 000 kr - mars 50 %, maj 50 %
över 40 000 kr - mars 33,3 %, maj 33,3 % och augusti 33,3 %

A-C. Idrottsplatser -Idrottshallar
A1. Fotbollsplan gräs min 100 x 60 m, 37 000 kr/år
A2. Fotbollsplan gräs min 60 x 40 m, 16 000 kr/år
A3. Fotbollsplan grus min 100 x 60 m, 15 000 kr/år
A6. Belysning fotbollsplan utomhus, min 100 lux, 7 500 kr/år
A4. Fotbollshall min. 70 x 40 m eller motsvarande, 55 000 kr/år
A5. Fotbollshall min 38 x 30 m eller motsvarande, 33 000 kr/år
A7. Allaktivitetshall minst 75 x 50 m, 33 000 kr/år
B1. Friidrottsanläggning komplett med löpar-, kast- och hoppbanor. Bidrag inkluderar reinvesteringar av utrustning, 105 000 kr/år
C1. Tennisbanor med grusbeläggning, 5 500 kr/år
C2. Tennnisbanor med asfalt- eller gummibeläggning, 2 200 kr/år
C3. Tennishall/bana, 28 000 kr/år

D. Lokaler
D1. Omklädningsrum på idrottsanläggningmed dusch och värme använd året runt, max 300 kvm 200 kr/kvm
D2. Dito delvis användning under året, max 100 kvm (t.ex. sommaranvändning) 70 kr/kvm 70
D3. Verksamhets/klubblokalsytor, 1-100 kvm 145 kr/kvm
använd året runt 101-200 kvm 70 kr/kvm,
201- 0 kr/kvm
D4. Dito delvis användning 1-100 kvm 55 kr/kvm
under året 101-200 kvm 25 kr/kvm
201- 0 kr/kvm

E. Golf
E1. Golfbana, minst 18-hålsbana, 75 000 kr
Golfbanan skall vara godkänd för tävlingsspel av Svenska Golfförbundet.

F. Ridsport
F1. Ridhus (endast manegen), max 2 000 kvm, 45 kr/kvm
F2. Paddock/tävlingsbana,11 000 kr/bana
(enligt Kommunförbundets måttbok )
F3. Stallbyggnad, max 500 kvm/ byggnad, 55 kr/kvm
(för godkända ytor av Jordbruksverket)

G. Motionsspår och leder
G1. Elljusspår, max 2 500 m och min 1 000 m, 4 kr/m
G2. Skidspårning elljusspår, max 2 500 m, 5,50 kr/m
(min 2 veckor/säsong) För att erhålla bidrag för skidspårning måste förening varje år utan anmodan skriftligt styrka att sådana utförts.

H. Speedway/gocartanläggningar
H1. Speedwayanläggning, inkl. depåer, lokaler, godkänd för nationella tävlingar(inkl. Gocartbana), EFA 105 000 kr
H2. Motocrossbana godkänd för nationella tävlingar inkl. depåer och lokaler, EFA 75 000 kr

I. Budo - styrketräningslokaler
I1. Judolokal, Gyllengården, EFA 30 000 kr
I2. Karatelokal gamla gummifabriken, EFA 20 000 kr
I3. Styrketräningslokal, Idrottsvägen 1 Anderstorp, EFA 11 000 kr

J. Skytteanläggningar
J1. Pistol, 4 600 kr/bana
J2. Luftgevärsbana/luftpistol, 3 000 kr/bana
J3. Korthållsbana, 2 500 kr/bana
J4. Gevärsskjutbana, 5 600 kr/bana
Villkor: Banorna skall vara godkända av polis och kommunala myndigheter. Detta ska föreningen kunna styrka.

K. Kartor
K1. Till Kartalliansen avsätts årligen till framställning av kartor, 120 000 kr

L. Övriga anläggningar/lokaler
L1. Danslokal (f.d. FRANKAB), EFA 20 000 kr
L2. Västbo Skyttecenter, EFA 36 000 kr
L3. Beachvolleyplan, 3 000 kr/bana
L4. Fritidsnämnden prövar varje särskilt fall.


8.a) Stort Investeringsbidrag


Stort investeringsbidrag avser ansökningar på 50 000 kr eller högre.
Efter särskild prövning kan bidrag beviljas till större ny-, till- eller ombyggnad av anläggning samt nyinköp av maskiner och inventarier för skötsel av anläggningen.

Investeringsbidrag kan även beviljas för leasing men då måste en första förhöjd leasingavgift vara lika stor som investeringsbidraget som beviljats. För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag.

Förening kan också ansöka om investeringar som är nödvändiga för
verksamhetens utövande. Bidrag till administrativ utrustning beviljas ej.

Organisation är skyldig att utnyttja förekommande statliga bidragsmöjligheter.

Bidrag utgår ej till redan påbörjade arbeten eller gjorda inköp!

Ritningar, kostnadskalkyl och erforderliga handlingar skall medfölja ansökan.Frivilligt arbete kan värderas med 125 kr/tim. Detta ska specificeras speciellt.

Ansökan om stort investeringsbidrag skall ske digitalt via föreningsportalen. Ansökan skall vara fritid- och folkhälsonämnden tillhanda senast den 1november. Beviljat bidrag betalas nästkommande år med högst 50 % av redovisad kostnad.

Beviljat investeringsbidrag kan användas det år det beviljats för plus
nästkommande år. I de fall ett beviljat bidrag ej använts inom föreskriven tid återtages bidraget automatiskt till kommunen.

8. b) Litet investeringsbidrag


Litet investeringsbidrag avser ansökningar upp till 50 000 kr.

Efter särskild prövning kan bidrag beviljas till större ny-, till- eller ombyggnad av anläggning samt nyinköp av maskiner och inventarier för skötsel av anläggningen.

Investeringsbidrag kan även beviljas för leasing men då måste en första förhöjd leasingavgift vara lika stor som investeringsbidraget som beviljats. För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag.

Förening kan också ansöka om investeringar som är nödvändiga för
verksamhetens utövande. Bidrag till administrativ utrustning beviljas ej.

Organisation är skyldig att utnyttja förekommande statliga bidragsmöjligheter.

Bidrag utgår ej till redan påbörjade arbeten eller gjorda inköp!

Ritningar, kostnadskalkyl och erforderliga handlingar skall medfölja ansökan. Frivilligt arbete kan värderas med 125 kr/tim. Detta ska specificeras speciellt.

Ansökan om stort investeringsbidrag skall ske digitalt via föreningsportalen. Ansökan kan lämnas in till fritid- och folkhälsonämnden året runt. Beviljat bidrag betalas med högst 50 % av redovisad kostnad.

Beviljat investeringsbidrag kan användas det år det beviljats för plus
nästkommande år. I de fall ett beviljat bidrag ej använts inom föreskriven tid återtages bidraget automatiskt till kommunen.

9. Fritidsnämndens förfogande


Denna bidragsform är avsedd att utgöra ett komplement till kommunens övriga bidragsformer utan att vara knutet till speciella villkor eller bestämmelser. Prövning av dessa ansökningar sker av fritidsnämnden i varje enskilt fall.

Ansökan om bidrag ur fritid- och folkhälsonämndens förfogande skall ske digitalt via föreningsportalen. Ansökan kan ske när som helst under året. Fritid- och folkhälsonämnden prövar ansökan så snart det är möjligt. För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag.

Beviljat bidrag från fritid- och folkhälsonämndens förfogande kan användas senast ett år efter bidragsbeslutet. I de fall ett beviljat bidrag ej använts inom föreskriven tid återtages bidraget automatiskt till kommunen.

10. Spontan- och/eller uddaverksamheter


Förening som bedriver spontan- och/eller uddaverksamhet som ej inryms i ordinarie bidragsnormer kan söka bidrag för denna hos fritidsnämnden.
Ansökan skall avse verksamhetsstöd (Ett För Allt) för det kommande året och vara inlämnad till fritidskontoret senast 15 mars året före på speciell blankett.

Fritid- och folkhälsonämnden behandlar ansökan på första möjliga sammanträde och fattar beslut i varje enskild ansökan.

11. Lokalhyra vid kommunala idrottshallar


Bidragsberättigad förening erhåller också en starkt subventionerad taxa vid förhyrning i kommunala idrottslokaler. Detta gäller inte om aktiviteten är entrébelagd.

Bidragsnomer för övriga föreningar (ej idrott)

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER


Bidragsberättigade föreningar
En ungdomsorganisation definieras som en förening som bedriver verksamhet för ungdomar i åldern 7 – 25 år. När en förening uppfyller ställda kriterier kan den ansöka och bli godkänd som en bidragsberättigad ungdomsförening.

 1. Bidragssökande förening ska ha kommunen som hemort och vara
  verksam i Gislaveds kommun.
 2. Bidrag ska sökas av huvudföreningens styrelse, ej av sektion eller
  avdelning.
 3. Sökande förening måste uppfylla följande villkor:
  a) vara öppen för alla och uppbyggd enligt demokratiska principer,
  b) ska ha en vald styrelse och antagna stadgar,
  c) ska vara ansluten till statsbidragsberättigad riksorganisation,
  d) ska kunna redovisa minst tio (10) aktiva medlemmar, i åldern 7 – 25 år, samt minst 100 genomförda deltagaraktiviteter per år,
  e) ska ha sina medlemmar registrerade i medlemsmatrikel och uttaga medlemsavgift. Den som erhåller medlemskap av tillfällig karaktär såsom bingomedlem, supportermedlem, o.d. räknas inte som medlem,
  f) ska ha konto eller giro i föreningens namn,
  g) ska vara registrerad av fritidskontoret,
  h) ska ha en fungerande e-postadress till en företrädare för föreningen eller e-postadress knuten till föreningen.
 4. För lämnade uppgifter i bidragsansökan ansvarar genom underskrift den person som föreningen utsett att teckna föreningens firma.
 5. Med ansökan om grundbidrag skall årligen följa verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport samt revisionsberättelse.
 6. Förening som godkänns som bidragsberättigad förening erhåller
  kommunalt bidrag tidigast tre månader efter beslutsdatum.
  Vid förhyrning av kommunal idrottslokal får föreningen den
  subventionerade taxan, tidigast tre månader efter godkänt beslutsdatum. Förening som inte uppfyller bidragskraven kommer att underkännas som bidragsberättigad förening. För att åter godkännas krävs en förnyad ansökan.
 7. Om föreningen beviljats bidrag och har skuld till kommunen äger
  kommunen rätt att reglera skulden innan bidraget utbetalas.
 8. Bidrag enligt dessa bestämmelser utgår ej till föreningar som för
  motsvarande ändamål erhållit bidrag av skattemedel från annan kommunal nämnd eller motsvarande. Förening som är godkänd av fritidsnämnden får inte söka bidrag hos annan kommunal nämnd.
 9. Förening som beviljas bidrag har en skyldighet att ställa sina räkenskaper, protokoll och övriga handlingar till förfogande på ett sätt som fritidsnämnden bestämmer.
 10. Felaktiga uppgifter i ansökan kan medföra att bidraget reduceras alternativt uteblir helt. Fritidsnämnden kommer i sådana fall att ta ställning till om kommunen kräver återbetalning av felaktigt erhållna bidrag samt om förening skall stängas av som bidragsberättigad förening.
 11. Kommunfullmäktige anger årligen de ekonomiska ramarna för kommunens stöd till de lokala föreningarnas ungdomsverksamhet.
 12. Undantag från bidrags villkoren kan medges efter prövning i
  fritidsnämnden.

Bidragsformer


Försent inkommen ansökan riskerar att avslås. Senaste ansökningsdatum är angivet vid respektive bidragsart.

Kommunalt bidrag kan beviljas i följande former:

 1. Grundbidrag:
  Senast 15 mars för en etablerad förening.
  Grundbidrag fungerar också som startbidrag.
  Nystartad förening kan söka grundbidrag när som helst under året.
 2. Lokalt aktivitetsbidrag:
  Senast 15 februari och 15 augusti.
 3. Drog- och mobbningspolicy:
  Senast den 15 mars.
 4. Trafikpolicy
  Senast 30 november
 5. Ledarutbildningsbidrag:
  Senast 60 dagar efter avslutad utbildning/kurs.
 6. Lokalbidrag till förhyrda lokaler:
  Senast 15 mars.
 7. Driftbidrag till föreningsägda anläggningar:
  Senast 15 mars.
 8. a) Stort investeringsbidrag (ansökningar på 50 000 kr eller högre)
  Senast 1november (avser ansökan för nästkommande år)

  b) Litet investeringsbidrag (ansökningar upp till 50 000 kr):
  Kan ansökas året runt och behandlas på fritidsnämndens nästkommande sammanträde. 
 9. Fritidsnämndens förfogande (kan sökas när som helst under året)
 10. Spontan- och/eller uddaverksamheter:
  Senast 15 mars.
 11. Lokalhyra vid kommunala idrottshallar

1. Grundbidrag

Förening som uppfyller kriterierna i allmänna bestämmelser erhåller ett årligt grundbidrag med 1 000 kronor efter ansökan. Bidragsansökan ska ske digitalt via föreningsportalen och vara fritid- och folkhälsonämnden tillhanda senast 15 mars varje år. Till ansökan skall bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport samt revisionsberättelse.

När en förening nybildas skall ansökan om grundbidrag skickas in till
fritidskontoret på avsedd blankett, detta kan göras när som helst under året. Nybildad förening kan inte söka digitalt.

Grundbidraget fungerar också som startbidrag.

Ansökan skall vara fullständigt ifylld för att behandlas.

Godkänd förening måste årligen redovisa minst 100 deltagaraktiviteter med deltagare i åldern 7 – 25 år för att vara fortsatt bidragsberättigad.

Föreningen skall bedriva kontinuerlig verksamhet för ungdomar i
åldern 7 – 25 år för att vara godkänd som bidragsberättigad. Bidrag utgår tre månader från den dag föreningen godkänns. Vid förhyrning i kommunal idrottslokal får förening den subventionerade taxan tre månader efter ett godkännande.

Fritidsnämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa
bestämmelser.

2. Lokalt aktivitetsbidrag


Vad gäller för det kommunala aktivitetsbidraget
En sammankomst skall uppfylla alla de krav som gäller för erhållande av statligt aktivitetsbidrag. Miniantalet för godkänd grupp är tre personer.
Åldersgränserna för det kommunala aktivitetsbidraget är 7 – 25 år (räknas det år man fyller). Antalet deltagare i angivna åldern i sammankomsten = antalet deltagaraktiviteter. En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning. Storleken på bidraget bestäms på grundval av totalbeloppet och antalet deltagaraktiviteter.

Begränsningar:

 • Den som deltar i mer än 1 sammankomst/dag i samma förening får
  endast räknas vid ett tillfälle.
 • Följande aktiviteter är inte bidragsberättigande:
  Ex. fester, läxläsning, firande av högtid, bibel- och koranstudier,
  entrébelagda arrangemang, verksamhet inom skolans ram och
  studiecirklar.

Ansökan om aktivitetsbidrag skall ske digitalt via föreningsportalen

Fritid- och folkhälsförvaltningen gör därefter beräkningar av bidraget.
Aktivitetsbidrag för perioden 1 januari – 30 juni söks senast 25 augusti.
Aktivitetsbidrag för perioden 1 juli – 31 december söks senast 25 februari.

Föreningen måste spara närvarouppgifterna i minst 7 år.

3. Drog- och mobbningspolicyn


Förening som redovisar en antagen policy mot droger och mobbing i sin
verksamhet kommer vid godkännande att erhålla ett förhöjt lokalt aktivitetsbidrag. Policyn skall vara antagen av föreningens årsmöte och skall årligen finnas med på föreningens ledarmöten.

Förening som antagit policy mot droger och mobbing ska första året lämna in denna till fritidsnämnden för godkännande. Därefter skall föreningen årligen fylla i och lämna in blankett kallad Drog- och mobbingpolicy, årligen 15 mars.

Fritid- och folkhälsonämndens definition av drog och mobbing:
Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande.
Droger är med denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel samt dopingpreparat.

Mobbing är när en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen utsätter en eller flera individer för kränkande ord eller handling.

Krav för godkännande av drog- och mobbingpolicy
Föreningens ordinarie verksamhet ska vara drogfri.

Policyn ska innehålla:

 • Beskrivning av föreningens inställning samt vilka förhållningsregler
  föreningen har mot droger och mobbing.
 • Hur föreningen agerar när någon (medlem och ledare) bryter mot policyn.
 • Hur policyn förankras bland ledare och medlemmar inom föreningen.
 • Varje ledare ska informera sin grupp/sitt lag om föreningens
  avståndstagande till droger och mobbing.
 • Föreningen ska årligen arrangera en träff för ledare som syftar till ökad kunskap om droger och mobbing.

Kontrollinstrument
Fritid- och folkhälsonämnden godkänner en förenings drog- och mobbningspolicy ett år i taget.

Föreningar ska vid begäran kunna informera muntligt om sitt drog- och
mobbingarbete.

Sanktionssystem
Fritidsnämnden äger rätt att vidtaga sanktioner i de fall en förening inte lever upp till det drog- och mobbningsförebyggande arbete som föreningens drogoch mobbningspolicy anger.

4. Trafikpolicy

Fritid- och folkhälsonämnden är medveten om att kommunens barn- och ungdomar åker mycket bil/buss till och från matcher/arrangemang och andra evenemang inom föreningslivet.

Fritid- och folkhälsonämnden vill att föreningarna ska bli mer trafikmedvetna och använda trafiksäkra transportsätt. Föreningar som antagit en trafikpolicy kan erhålla kommunalt stöd för detta.

Fritid- och folhälsonämndens förhoppning är att föreningen ställer sig bakom riksdagens Nollvision.

Denna Nollvision innebär att riksdagen inte tillåter att någon skadas allvarligt eller omkommer i trafiken, se www.trafikverket.se

Fritid- och folkhälsonämnden förutsätter att:

 • Nollvisionen används som utgångspunkt
 • föraren är alkohol- och drogfri samt innehar körkort
 • alla transporter i samband med föreningens verksamhet ska ske med trafiksäkra transportmedel samt följa gällande trafikbestämmelser.
 • aktiva spelare (idrottsföreningar) inte (bör) kör(a) till och från
  matcher/evenemang.
 • föreningen utbildar ledare och aktiva i trafiksäkerhet. Fritidskontoret hjälper till att samordna utbildning genom NTF.
 • föreningen åker gemensamt förslagsvis med minibuss eller buss.
  Bussföretag som anlitas ska vara anslutna till Svenska bussbranschens riksförbund (BR) och uppfylla dess regler och policys.
 • föreningen upprättar en lista över ansvariga ledare med kontaktuppgifter. Listan lämnas till föräldrarna, för att de lätt ska kunna komma i kontakt med ledarna vid eventuell olycka.
 • föreningen upprättar en lista över föräldrarna till de aktiva, för att lätt kunna komma i kontakt med dessa vid eventuell olycka.

Policyn ska vara antagen av föreningens årsmöte. Information om trafikpolicyn ska spridas på föreningens ledar- och föräldramöten.

Förening som redovisar en antagen trafikpolicy, som följer fritid- och folkhälsonämndens förutsättning enligt ovan, kan ansöka om policybidrag.

Föreningen ska skicka in sin trafikpolicy, senast 30 november varje år via föreningsportalen.

5. Ledarutbildningsbidrag


Ledarutbildningsbidrag är avsett att stödja föreningars utbildning av ledare och styrelsefunktionärer. Bidrag utgår till kurser, arrangerade av riks-, distrikts eller lokalorganisation.

Endagarskurs skall omfatta minst 4 kurstimmar.Bidrag utgår med
kurskostnaden, dock max 500 kr/deltagare.

Tvådagarskurs skall omfatta minst 8 kurstimmar. Bidrag utgår med
kurskostnaden, dock max 750 kr/deltagare.

Tredagarskurs skall omfatta minst 12 kurstimmar. Bidrag utgår med
kurskostnaden, dock max 950 kr/deltagare.

Fyrdagarskurs skall omfatta minst 16 kurstimmar. Bidrag utgår med
kurskostnaden, dock max 1 250 kr/deltagare.

Veckokurs skall omfatta minst 20 kurstimmar fördelade på minst 5 dagar. Bidrag utgår med kurskostnaden, dock max 1 450 kr/deltagare.

Bidragsberättigad föreningen disponerar totalt 150 kr per bidragsberättigad medlem, dock högst 18 000 kr per förening och budgetår.

Studiecirklar, konferenser och läger är ej bidragsberättigade.

För lokala kurser i annan utformning än ovan angivna kan bidrag utgå efter fritidsnämndens prövning.

Föreningar som avser att göra en speciell satsning på ledarutbildning bör
kontakta fritid- och folkhälsokontoret.

Bidragsansökan sker digitalt via föreningsportalen.
Ansökan skall kompletteras med kursprogram, kursintyg och kvitto på erlagd kursavgift. Ansökan skall ske senast 60 dagar efter utbildningens/kursens avslut.

6. Lokalbidrag till förhyrda lokaler


Föreningar med hyrda lokaler som används huvudsakligen till barn- och
ungdomsverksamhet i åldern 7 – 25 år kan beviljas lokalbidrag.

Lokalbidrag utgår ej till förening som erhåller driftbidrag.
Förhyrningen skall styrkas med gällande hyreskontrakt! För att lokalbidrag skall beviljas skall fritidsnämnden ha godkänt såväl förhyrning av lokal som lokalkostnad. Det är föreningens ansvar att anmäla en lokalförhyrning skriftligt till fritidsnämnden så snart det är aktuellt.

För tillfällig/säsongsvis förhyrning i lokaler utgår inget lokalbidrag.
För lokalkostnader i samband med entrébelagda tävlingar, matcher och andra former av arrangemang utgår ej lokalbidrag.

För hyra av match/träningstider i fritidsnämndens lokaler utgår inget
lokalbidrag.

Vid långtidsförhyrning av verksamhetslokal likställs kommunalägda (undantaget lokaltaxa satt av fritid- och folkhälsonämnden och privatägda lokaler. För att bidrag skall kunna utgå måste sådan förhyrning styrkas med giltigt hyreskontrakt samt vara godkänd av fritidsnämnden.

Lokalbidrag utgår med 200 kr per bidragsberättigad medlem och år. Maximalt lokalbidrag är dock 75 % av hyreskostnaden. Lägsta variablen väljs.

Bidragsansökan skall ske digitalt via föreningsportalen, och vara fritid-. och folkhälsonämnden tillhanda senast den 15 mars. Beviljat bidrag betalas ut nästkommande år.

7. Driftbidrag till föreningsägda anläggningar


Föreningar som äger egen anläggning kan erhålla kommunalt driftbidrag.
Bidraget avser täcka del av kostnaderna för drift, underhåll och reinvestering.

Föreningar som årligen redovisar mindre än 100 deltagaraktiviteter erhåller inget driftbidrag, Över 1001 deltagaraktiviteter erhåller föreningen 100 % av normens värde. För övriga reduceras bidraget enligt tabellen.

100 – 250, 20 %
251 – 500, 40 %
501 – 750, 60 %
751 – 1000, 80 %
1001 – 100 %
För att driftbidrag skall beviljas skall fritidsnämnden ha godkänt anläggningen i förväg. Det är föreningens ansvar att anmäla en anläggning skriftligt till fritid- och folkhälsonämnden så snart det är aktuellt.

Föreningar som avser att utöka sin anläggning ska anmäla detta till
fritidsnämnden, som prövar ärendet för eventuell bidragsjustering.

Bidragsansökan skall ske digitalt via föreningsportalen, och vara fritid-. och folkhälsonämnden tillhanda senast den 15 mars.. Beviljat bidrag betalas ut nästkommande år.

Utbetalning sker enligt följande:
upp till 15 000 kr - mars 100 %
upp till 40 000 kr - mars 50 %, maj 50 %
över 40 000 kr - mars 33,3 %, maj 33,3 % och augusti 33,3 %

D. Lokaler
D1. Omklädningsrum på idrottsanläggningmed dusch och värme använd året runt, max 300 kvm 200 kr/kvm
D2. Dito delvis användning under året, max 100 kvm (t.ex. sommaranvändning) 70 kr/kvm 70
D3. Verksamhets/klubblokalsytor, 1-100 kvm 145 kr/kvm
använd året runt 101-200 kvm 70 kr/kvm,
201- 0 kr/kvm
D4. Dito delvis användning 1-100 kvm 55 kr/kvm
under året 101-200 kvm 25 kr/kvm
201- 0 kr/kvm

F. Hundsport
Anläggning för brukshundsklubb, EFA 10 000 kr
Inkluderar övriga normbidrag

L. Övriga anläggningar/lokaler
L2. Västbo Skyttecenter, EFA 36 000 kr
L4. Fritidsnämnden prövar varje särskilt fall

8.a) Stort Investeringsbidrag


Stort investeringsbidrag avser ansökningar på 50 000 kr eller högre.
Efter särskild prövning kan bidrag beviljas till större ny-, till- eller ombyggnad av anläggning samt nyinköp av maskiner och inventarier för skötsel av anläggningen.

Investeringsbidrag kan även beviljas för leasing men då måste en första förhöjd leasingavgift vara lika stor som investeringsbidraget som beviljats. För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag.

Förening kan också ansöka om investeringar som är nödvändiga för
verksamhetens utövande. Bidrag till administrativ utrustning beviljas ej.

Organisation är skyldig att utnyttja förekommande statliga bidragsmöjligheter.

Bidrag utgår ej till redan påbörjade arbeten eller gjorda inköp!

Ritningar, kostnadskalkyl och erforderliga handlingar skall medfölja ansökan.Frivilligt arbete kan värderas med 125 kr/tim. Detta ska specificeras speciellt.

Ansökan om stort investeringsbidrag skall ske via föreningsportalen och vara fritid- och folkhälsonämnden tillhanda senast den 1november. Beviljat bidrag betalas nästkommande år med högst 50 % av redovisad kostnad.

Beviljat investeringsbidrag kan användas det år det beviljats för plus
nästkommande år. I de fall ett beviljat bidrag ej använts inom föreskriven tid återtages bidraget automatiskt till kommunen.

8. b) Litet investeringsbidrag


Litet investeringsbidrag avser ansökningar upp till 50 000 kr.

Efter särskild prövning kan bidrag beviljas till större ny-, till- eller ombyggnad av anläggning samt nyinköp av maskiner och inventarier för skötsel av anläggningen.

Investeringsbidrag kan även beviljas för leasing men då måste en första förhöjd leasingavgift vara lika stor som investeringsbidraget som beviljats. För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag.

Förening kan också ansöka om investeringar som är nödvändiga för
verksamhetens utövande. Bidrag till administrativ utrustning beviljas ej.

Organisation är skyldig att utnyttja förekommande statliga bidragsmöjligheter.

Bidrag utgår ej till redan påbörjade arbeten eller gjorda inköp!

Ritningar, kostnadskalkyl och erforderliga handlingar skall medfölja ansökan. Frivilligt arbete kan värderas med 125 kr/tim. Detta ska specificeras speciellt.

Ansökan om litet investeringsbidrag skall ske via föreningsportalen och kan ansökas året runt. Beviljat bidrag betalas med högst 50 % av redovisad kostnad.

Beviljat investeringsbidrag kan användas det år det beviljats för plus
nästkommande år. I de fall ett beviljat bidrag ej använts inom föreskriven tid återtages bidraget automatiskt till kommunen.

9. Fritidsnämndens förfogande


Denna bidragsform är avsedd att utgöra ett komplement till kommunens övriga bidragsformer utan att vara knutet till speciella villkor eller bestämmelser. Prövning av dessa ansökningar sker av fritidsnämnden i varje enskilt fall.

Ansökan om bidrag ur fritid- och folkhälsonämndens förfogande skall ske via föreningsportalen. Ansökan kan ske när som helst under året. Fritid- och folkhälsonämnden prövar ansökan så snart det är möjligt. För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag.

Beviljat bidrag från fritid- och folkhälsonämndens förfogande kan användas senast ett år efter bidragsbeslutet. I de fall ett beviljat bidrag ej använts inom föreskriven tid återtages bidraget automatiskt till kommunen.

10. Spontan- och/eller uddaverksamheter


Förening som bedriver spontan- och/eller uddaverksamhet som ej inryms i ordinarie bidragsnormer kan söka bidrag för denna hos fritidsnämnden.
Ansökan skall avse verksamhetsstöd (Ett För Allt) för det kommande året och ansökt via föreningsportalen senast 15 mars året före.

Fritid- och folkhälsonämnden behandlar ansökan på första möjliga sammanträde och fattar beslut i varje enskild ansökan.

11. Lokalhyra vid kommunala idrottshallar


Bidragsberättigad förening erhåller också en starkt subventionerad taxa vid förhyrning i kommunala idrottslokaler. Detta gäller inte om aktiviteten är entrébelagd.

Sidan uppdaterades senast: 2020-07-07