Föreningsbidrag Handikappföreningar

Här finns information om de olika bidragen och dess regler, som gäller för olika handikappföreningar inom fritid- och folkhälsoförvaltninges område.

Allmänna bestämmelser

När en förening uppfyller ställda kriterier kan den ansöka och bli godkänd som en bidragsberättigad förening.

Kommunen som hemort

Bidragssökande förening ska ha kommunen som hemort och vara
verksam i Gislaveds kommun.

Huvudföreningens styrelse

Bidrag ska sökas av huvudföreningens styrelse, inte av sektion eller
avdelning.

Sökande förening måste uppfylla följande villkor:

 • a) vara öppen för alla och vara uppbyggd enligt demokratiska principer,
 • b) ska ha en vald styrelse och antagna stadgar,
 • c) ska vara ansluten till statsbidragsberättigad riksorganisation,
 • d) ha minst tio medlemmar. Som medlem räknas person med funktionshinder eller medlemmar av den personens familj som är inskriven i föreningens medlemsmatrikel och som har erlagt fastställd medlemsavgift . Endast medlemmar bosatta i Gislaveds kommun medräknas.
 • e) ska ha sina medlemmar registrerade i medlemsmatrikel och uttaga medlemsavgift. Den som erhåller medlemskap av tillfällig karaktär såsom bingomedlem, supportermedlem, o.d. räknas inte som medlem,
 • f) ska ha konto eller giro i föreningens namn,
 • g) ska vara registrerad av fritidskontoret,
 • h) ska ha en fungerande e-postadress till en företrädare för
  föreningen eller e-postadress knuten till föreningen.

Ansvar genom underskrift

För lämnade uppgifter i bidragsansökan ansvarar genom underskrift den person som föreningen utsett att teckna föreningens firma.

Verksamhetsberättelse

Med ansökan om grundbidrag skall årligen följa verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport samt revisionsberättelse.

Tidsram

Förening som godkänns som bidragsberättigad förening erhåller
kommunalt bidrag tidigast tre månader efter beslutsdatum.

Subventionerad taxa

Vid förhyrning av kommunal idrottslokal får föreningen den
subventionerade taxan, tidigast tre månader efter godkänt beslutsdatum. Förening som inte uppfyller bidragskraven kommer att underkännas som bidragsberättigad förening. För att åter godkännas krävs en förnyad ansökan.

Eventuell skuld till kommunen

Om föreningen beviljats bidrag och har skuld till kommunen äger
kommunen rätt att reglera skulden innan bidraget utbetalas.

Föreningar som redan erhållit bidrag

Bidrag enligt dessa bestämmelser utgår ej till föreningar som för
motsvarande ändamål erhållit bidrag av skattemedel från annan kommunal nämnd eller motsvarande. Förening som är godkänd av fritidsnämnden får inte söka bidrag hos annan kommunal nämnd.

Handlingar till förfogande

Förening som beviljas bidrag har en skyldighet att ställa sina räkenskaper, protokoll och övriga handlingar till förfogande på ett sätt som fritidsnämnden bestämmer.

Felaktiga uppgifter

Felaktiga uppgifter i ansökan kan medföra att bidraget reduceras alternativt uteblir helt. Fritidsnämnden kommer i sådana fall att ta ställning till om kommunen kräver återbetalning av felaktigt erhållna bidrag samt om förening skall stängas av som bidragsberättigad förening.

Ekonomiska ramar årligen

Kommunfullmäktige anger årligen de ekonomiska ramarna för kommunens stöd till de lokala föreningarnas ungdomsverksamhet.

Prövning för undantag

Undantag från bidragsvillkoren kan medges efter prövning i
fritidsnämnden.

Bidragsformer

Försent inkommen ansökan riskerar att avslås. Senaste ansökningsdatum är angivet vid respektive bidragsart.

 1. Grundbidrag senast 15 mars för en etablerad förening. Grundbidrag fungerar också som startbidrag. Nystartad förening kan söka grundbidrag när som helst under året.
 2. Lokalt aktivitetsbidrag senast 15 februari och 15 augusti.
 3. Ledarutbildningsbidrag: senast 60 dagar efter avslutad utbildning/kurs.
 4. a) Stort investeringsbidrag (ansökningar på 50 000 kr eller högre)
  senast 1november (avser ansökan för nästkommande år)

  b) Litet investeringsbidrag (ansökningar upp till 50 000 kr):
  Kan ansökas året runt och behandlas på fritidsnämndens nästkommande sammanträde. 
 5. Fritid- och folkhälsonämndens förfogande (kan sökas när som helst under året)

Grundbidrag

Förening som uppfyller kriterierna i allmänna bestämmelser erhåller ett årligt grundbidrag med 75 kr per handikappad medlem och år. För familjemedlem till handikappad medlem utgår bidrag med 25 kr per person och år. Dock lägst ett totalt bidrag med 1 000 kr per år.
Endast medlemmar bosatta i Gislaveds kommun får medräknas.

Till ansökan skall bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport samt revisionsberättelse.

Nybildad förening

När en förening nybildas skall ansökan om grundbidrag skickas in till
fritid- och folkhälsokontoret på avsedd blankett, detta kan göras när som helst under året. Nybildad förening kan inte söka digitalt.

Grundbidraget fungerar också som startbidrag.
Ansökan skall vara fullständigt ifylld för att behandlas.

Speciell prövning

Fritidsnämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa
bestämmelser.

Lokalt aktivitetsbidrag

Det finns två olika aktivitetsbidrag. Det kommunala söker föreningen hos
kommunen och det statliga hos hos RF (riksidrottsförbundet).

Vad gäller för det kommunala aktivitetsbidraget

En sammankomst skall uppfylla alla de krav som gäller för erhållande av statligt aktivitetsbidrag. Miniantalet för godkänd grupp är tre personer.
Åldersgränserna för det kommunala aktivitetsbidraget är 7 – 25 år (räknas det år man fyller). Antalet deltagare i angivna åldern i sammankomsten = antalet deltagaraktiviteter. En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning. Storleken på bidraget bestäms på grundval av totalbeloppet och antalet deltagaraktiviteter.

Begränsningar:

 • Den som deltar i mer än en sammankomst/dag i samma förening får endast räknas vid ett tillfälle.
 • Följande aktiviteter är inte bidragsberättigande:
  Ex. fester, läxläsning, firande av högtid, bibel- och koranstudier,
  entrébelagda arrangemang, verksamhet inom skolans ram och
  studiecirklar.

Ansökan

Ansökan om aktivitetsbidrag skall ske digitalt via föreningsportalen.

Fritid- och folkhälsförvaltningen gör därefter beräkningar av bidraget.
Aktivitetsbidrag för perioden 1 januari – 30 juni söks senast 25 augusti.
Aktivitetsbidrag för perioden 1 juli – 31 december söks senast 25 februari.

Föreningen måste spara närvarouppgifterna i minst sju år.

Ledarutbildningsbidrag

Ledarutbildningsbidrag är avsett att stödja föreningars utbildning av ledare och styrelsefunktionärer. Bidrag utgår till kurser, arrangerade av riks-, distrikts eller lokalorganisation.

Endagarskurs

Endagarskurs skall omfatta minst 4 kurstimmar.Bidrag utgår med
kurskostnaden, dock max 500 kr/deltagare.

Tvådagarskurs

Tvådagarskurs skall omfatta minst 8 kurstimmar. Bidrag utgår med
kurskostnaden, dock max 750 kr/deltagare.

Tredagarskurs

Tredagarskurs skall omfatta minst 12 kurstimmar. Bidrag utgår med
kurskostnaden, dock max 950 kr/deltagare.

Fyradagarskurs

Fyrdagarskurs skall omfatta minst 16 kurstimmar. Bidrag utgår med
kurskostnaden, dock max 1 250 kr/deltagare.

Veckokurs

Veckokurs skall omfatta minst 20 kurstimmar fördelade på minst 5 dagar. Bidrag utgår med kurskostnaden, dock max 1 450 kr/deltagare.

Mer information

Bidragsberättigad föreningen disponerar totalt 150 kr per bidragsberättigad medlem, dock högst 18 000 kr per förening och budgetår. Studiecirklar, konferenser och läger är ej bidragsberättigade.

För lokala kurser i annan utformning än ovan angivna kan bidrag utgå efter fritidsnämndens prövning. Föreningar som avser att göra en speciell satsning på ledarutbildning bör kontakta fritid- och folkhälsokontoret.

Ansökan

Bidragsansökan sker digitalt via föreningsportalen. Ansökan skall kompletteras med kursprogram, kursintyg och kvitto på erlagd kursavgift. Ansökan skall ske senast 60 dagar efter utbildningens/kursens avslut.

Stort investeringsbidrag

Stort investeringsbidrag avser ansökningar på 50 000 kr eller högre.

Särkild prövning

Efter särskild prövning kan bidrag beviljas till större ny-, till- eller ombyggnad av anläggning samt nyinköp av maskiner och inventarier för skötsel av anläggningen.

Investeringsbidrag kan även beviljas för leasing men då måste en första förhöjd leasingavgift vara lika stor som investeringsbidraget som beviljats. För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag.

Nödvändigt för verksamhetens utövande

Förening kan också ansöka om investeringar som är nödvändiga för
verksamhetens utövande. Bidrag till administrativ utrustning beviljas ej.

Organisation är skyldig att utnyttja förekommande statliga bidragsmöjligheter.

Bidrag utgår ej till redan påbörjade arbeten eller gjorda inköp.

Handlingar

Ritningar, kostnadskalkyl och erforderliga handlingar ska medfölja ansökan.Frivilligt arbete kan värderas med 125 kr/tim. Detta ska specificeras speciellt.

Ansökan

Ansökan om stort investeringsbidrag skall ske via föreningsportalen. Ansökan skall vara fritid- och folkhälsonämnden tillhanda senast den 1 november. Beviljat bidrag betalas nästkommande år med högst 50 % av redovisad kostnad.

Beviljat investeringsbidrag

Beviljat investeringsbidrag kan användas det år det beviljats för plus
nästkommande år. I de fall ett beviljat bidrag ej använts inom föreskriven tid återtages bidraget automatiskt till kommunen.

Utbetalning av bidrag

Utbetalning av bidrag sker efter redovisning av investeringen.

Litet investeringsbidrag

Litet investeringsbidrag avser ansökningar upp till 50 000 kr.

Särskild prövning

Efter särskild prövning kan bidrag beviljas till större ny-, till- eller ombyggnad av anläggning samt nyinköp av maskiner och inventarier för skötsel av anläggningen.

Investeringsbidrag kan även beviljas för leasing men då måste en första förhöjd leasingavgift vara lika stor som investeringsbidraget som beviljats. För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag.

Nödvändigt för verkmsahetens utövande

Förening kan också ansöka om investeringar som är nödvändiga för
verksamhetens utövande. Bidrag till administrativ utrustning beviljas ej.

Organisation är skyldig att utnyttja förekommande statliga bidragsmöjligheter.

Bidrag utgår ej till redan påbörjade arbeten eller gjorda inköp.

Handlingar

Ritningar, kostnadskalkyl och erforderliga handlingar ska medfölja ansökan. Frivilligt arbete kan värderas med 125 kr/tim. Detta ska specificeras speciellt.

Ansökan

Ansökan om litet investeringsbidrag skall ske via föreningsportalen. Ansökan kan lämnas in till fritid- och folkhälsonämnden året runt. Beviljat bidrag betalas med högst 50 % av redovisad kostnad.

Beviljat investeringsbidrag

Beviljat investeringsbidrag kan användas det år det beviljats för plus
nästkommande år. I de fall ett beviljat bidrag ej använts inom föreskriven tid återtages bidraget automatiskt till kommunen.

Utbetalning av bidrag

Utbetalning av bidrag sker efter redovisning av investeringen.

Fritid- och folkhälsonämndens förfogande

Komplement till övriga bidragsformer

Den bidragsform är avsedd att utgöra ett komplement till kommunens övriga bidragsformer utan att vara knutet till speciella villkor eller bestämmelser. Prövning av des ansökningar sker av fritid- och folkhälsonämnden i varje enskilt fall.

Ansökan

Ansökan om bidrag ur fritid- och folkhälsonämndens förfogande ska ske via föreningsportalen. Ansökan kan ske när som helst under året. Fritid- och folkhälsonämnden prövar ansökan så snart det är möjligt. För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag.

Bevilja bidrag

Beviljat bidrag från fritidsnämndens förfogande kan användas senast ett år efter bidragsbeslutet. I de fall ett beviljat bidrag inte använts inom föreskriven tid återtages bidraget automatiskt till kommunen.

Utbetalning av bidrag

Utbetalning av bidrag sker efter redovisning i form av fakturakopia.

Sidan uppdaterades senast: