Föreningsbidrag Övriga föreningar

Här finns information om de olika bidragen och dess regler, som gäller för övriga föreningar inom fritid- och folkhälsoförvaltninges område.

Allmänna bestämmelser

Ungdomsorganisation

En ungdomsorganisation definieras som en förening som bedriver verksamhet för ungdomar i åldern 7 – 25 år. När en förening uppfyller ställda kriterier kan den ansöka och bli godkänd som en bidragsberättigad ungdomsförening.

Kommunen som hemort

Bidragssökande förening ska ha kommunen som hemort och vara
verksam i Gislaveds kommun.

Huvudföreningens styrelse

Bidrag ska sökas av huvudföreningens styrelse, ej av sektion eller
avdelning.

Sökande förening måste uppfylla följande villkor:

 • a) vara öppen för alla och uppbyggd enligt demokratiska principer
 • b) ska ha en vald styrelse och antagna stadgar
 • c) ska vara ansluten till statsbidragsberättigad riksorganisation
 • d) ska kunna redovisa minst tio (10) aktiva medlemmar, i åldern 7 – 25 år, samt minst 100 genomförda deltagaraktiviteter per år
 • e) ska ha sina medlemmar registrerade i medlemsmatrikel och uttaga medlemsavgift. Den som erhåller medlemskap av tillfällig karaktär såsom bingomedlem, supportermedlem, o.d. räknas inte som medlem
 • f) ska ha konto eller giro i föreningens namn
 • g) ska vara registrerad av fritidskontoret
 • h) ska ha en fungerande e-postadress till en företrädare för föreningen eller e-postadress knuten till föreningen.

Ansvar genom underskrift

För lämnade uppgifter i bidragsansökan ansvarar genom underskrift den person som föreningen utsett att teckna föreningens firma.

Verksamhetsberättelse

Med ansökan om grundbidrag skall årligen följa verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport samt revisionsberättelse.

Tidsram

Förening som godkänns som bidragsberättigad förening erhåller
kommunalt bidrag tidigast tre månader efter beslutsdatum.

Subventionerad taxa

Vid förhyrning av kommunal idrottslokal får föreningen den
subventionerade taxan, tidigast tre månader efter godkänt beslutsdatum. Förening som inte uppfyller bidragskraven kommer att underkännas som bidragsberättigad förening. För att åter godkännas krävs en förnyad ansökan.

Eventuell skuld till kommunen

Om föreningen beviljats bidrag och har skuld till kommunen äger
kommunen rätt att reglera skulden innan bidraget utbetalas.

Föreningar som redan erhållit bidrag

Bidrag enligt dessa bestämmelser utgår ej till föreningar som för
motsvarande ändamål erhållit bidrag av skattemedel från annan kommunal nämnd eller motsvarande. Förening som är godkänd av fritidsnämnden får inte söka bidrag hos annan kommunal nämnd.

Handlingar till förfogande

Förening som beviljas bidrag har en skyldighet att ställa sina räkenskaper, protokoll och övriga handlingar till förfogande på ett sätt som fritidsnämnden bestämmer.

Felaktiga uppgifter

Felaktiga uppgifter i ansökan kan medföra att bidraget reduceras alternativt uteblir helt. Fritidsnämnden kommer i sådana fall att ta ställning till om kommunen kräver återbetalning av felaktigt erhållna bidrag samt om förening skall stängas av som bidragsberättigad förening.

Ekonomiska ramar årligen

Kommunfullmäktige anger årligen de ekonomiska ramarna för kommunens stöd till de lokala föreningarnas ungdomsverksamhet.

Prövning för undantag

Undantag från bidragsvillkoren kan medges efter prövning i
fritidsnämnden.

Bidragsformer

Försent inkommen ansökan riskerar att avslås. Senaste ansökningsdatum är angivet vid respektive bidragsart.

 1. Grundbidrag:
  Senast 15 mars för en etablerad förening.
  Grundbidrag fungerar också som startbidrag.
  Nystartad förening kan söka grundbidrag när som helst under året.
 2. Lokalt aktivitetsbidrag:
  Senast 15 februari och 15 augusti.
 3. Drog- och mobbningspolicy:
  Senast den 15 mars.
 4. Trafikpolicy
  Senast 30 november
 5. Ledarutbildningsbidrag:
  Senast 60 dagar efter avslutad utbildning/kurs.
 6. Lokalbidrag till förhyrda lokaler:
  Senast 15 mars.
 7. Driftbidrag till föreningsägda anläggningar:
  Senast 15 mars.
 8. a) Stort investeringsbidrag (ansökningar på 50 000 kr eller högre)_
  Senast 1november (avser ansökan för nästkommande år)

  b) Litet investeringsbidrag (ansökningar upp till 50 000 kr):
  Kan ansökas året runt och behandlas på fritidsnämndens nästkommande sammanträde. 
 9. Fritidsnämndens förfogande (kan sökas när som helst under året)
 10. Spontan- och/eller uddaverksamheter:
  Senast 15 mars.
 11. Lokalhyra vid kommunala idrottshallar

Grundbidrag

Förening som uppfyller kriterierna i allmänna bestämmelser erhåller ett årligt grundbidrag med 1 000 kronor efter ansökan. Bidragsansökan ska ske digitalt via föreninjgsportalen och vara fritid- och folkhälsonämnden tillhanda senast 15 mars varje år. Till ansökan skall bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport samt revisionsberättelse.

Nybildad förening

När en förening nybildas skall ansökan om grundbidrag skickas in till
fritidskontoret på avsedd blankett, detta kan göras när som helst under året. Nybildad förening kan inte söka digitalt.

Grundbidraget fungerar också som startbidrag.

Ansökan skall vara fullständigt ifylld för att behandlas.

Godkänd förening

Godkänd förening måste årligen redovisa minst 150 deltagaraktiviteter med deltagare i åldern 7 – 25 år för att vara fortsatt bidragsberättigad.
Föreningen skall bedriva kontinuerlig verksamhet för ungdomar i
åldern 7 – 25 år för att vara godkänd som bidragsberättigad. Bidrag utgår tre månader från den dag föreningen godkänns. Vid förhyrning i kommunal idrottslokal får förening den subventionerade taxan tre månader efter ett godkännande.

Speciell prövning

Fritid- och folkhälsonämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa bestämmelser.

Lokalt aktivitetsbidrag

Det finns två olika aktivitetsbidrag. Det kommunala söker föreningen hos
kommunen och det statliga hos hos RF (riksidrottsförbundet).

Vad gäller för det kommunala aktivitetsbidraget

En sammankomst skall uppfylla alla de krav som gäller för erhållande av statligt aktivitetsbidrag. Miniantalet för godkänd grupp är tre personer.
Åldersgränserna för det kommunala aktivitetsbidraget är 7 – 25 år (räknas det år man fyller). Antalet deltagare i angivna åldern i sammankomsten = antalet deltagaraktiviteter. En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning. Storleken på bidraget bestäms på grundval av totalbeloppet och antalet deltagaraktiviteter.

Begränsningar:

 • Den som deltar i mer än en sammankomst/dag i samma förening får endast räknas vid ett tillfälle.
 • Följande aktiviteter är inte bidragsberättigande:
  Ex. fester, läxläsning, firande av högtid, bibel- och koranstudier,
  entrébelagda arrangemang, verksamhet inom skolans ram och
  studiecirklar.

Ansökan

Ansökan om aktivitetsbidrag skall ske digitalt via föreningsportalen.

Fritid- och folkhälsförvaltningen gör därefter beräkningar av bidraget.
Aktivitetsbidrag för perioden 1 januari – 30 juni söks senast 25 augusti.
Aktivitetsbidrag för perioden 1 juli – 31 december söks senast 25 februari.

Föreningen måste spara närvarouppgifterna i minst sju år.

Drog- och mobbingpolicy

Förening som redovisar en antagen policy mot droger och mobbing i sin
verksamhet kommer vid godkännande att erhålla ett förhöjt lokalt aktivitetsbidrag. Policyn skall vara antagen av föreningens årsmöte och skall årligen finnas med på föreningens ledarmöten.

Förening som antagit policy mot droger och mobbing ska första året lämna in denna till fritidsnämnden för godkännande. Därefter skall föreningen årligen fylla i och lämna in blankett kallad Drog- och mobbingpolicy, årligen 15 mars.

Fritid- och folkhälsonämndens definition av drog och mobbing:

Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande.
Droger är med denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel samt dopingpreparat.

Mobbing är när en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen utsätter en eller flera individer för kränkande ord eller handling.

Krav för godkännande av drog- och mobbingpolicy

Föreningens ordinarie verksamhet ska vara drogfri.

Policyn ska innehålla:

 • Beskrivning av föreningens inställning samt vilka förhållningsregler
  föreningen har mot droger och mobbing.
 • Hur föreningen agerar när någon (medlem och ledare) bryter mot policyn.
 • Hur policyn förankras bland ledare och medlemmar inom föreningen.
 • Varje ledare ska informera sin grupp/sitt lag om föreningens
  avståndstagande till droger och mobbing.
 • Föreningen ska årligen arrangera en träff för ledare som syftar till ökad kunskap om droger och mobbing.

Kontrollinstrument

Fritid- och folkhälsonämnden godkänner en förenings drog- och mobbningspolicy ett år i taget.

Föreningar ska vid begäran kunna informera muntligt om sitt drog- och
mobbingarbete.

Sanktionssystem

Fritidsnämnden äger rätt att vidtaga sanktioner i de fall en förening inte lever upp till det drog- och mobbningsförebyggande arbete som föreningens drogoch mobbningspolicy anger.

Ledarutbildningsbidrag

Ledarutbildningsbidrag är avsett att stödja föreningars utbildning av ledare och styrelsefunktionärer. Bidrag utgår till kurser, arrangerade av riks-, distrikts eller lokalorganisation.

Endagarskurs

Endagarskurs skall omfatta minst 4 kurstimmar.Bidrag utgår med
kurskostnaden, dock max 500 kr/deltagare.

Tvådagarskurs

Tvådagarskurs skall omfatta minst 8 kurstimmar. Bidrag utgår med
kurskostnaden, dock max 750 kr/deltagare.

Tredagarskurs

Tredagarskurs skall omfatta minst 12 kurstimmar. Bidrag utgår med
kurskostnaden, dock max 950 kr/deltagare.

Fyradagarskurs

Fyrdagarskurs skall omfatta minst 16 kurstimmar. Bidrag utgår med
kurskostnaden, dock max 1 250 kr/deltagare.

Veckokurs

Veckokurs skall omfatta minst 20 kurstimmar fördelade på minst 5 dagar. Bidrag utgår med kurskostnaden, dock max 1 450 kr/deltagare.

Mer information

Bidragsberättigad föreningen disponerar totalt 150 kr per bidragsberättigad medlem, dock högst 18 000 kr per förening och budgetår. Studiecirklar, konferenser och läger är ej bidragsberättigade.

För lokala kurser i annan utformning än ovan angivna kan bidrag utgå efter fritidsnämndens prövning. Föreningar som avser att göra en speciell satsning på ledarutbildning bör kontakta fritid- och folkhälsokontoret.

Bidragsansökan sker digitalt via föreningsportalen. Ansökan skall kompletteras med kursprogram, kursintyg och kvitto på erlagd kursavgift. Ansökan skall ske senast 60 dagar efter utbildningens/kursens avslut.

Lokalbidrag till förhyrda lokaler

Föreningar med hyrda lokaler som används huvudsakligen till barn- och
ungdomsverksamhet i åldern 7 – 25 år kan beviljas lokalbidrag.

Hyreskontrakt

Lokalbidrag utgår ej till förening som erhåller driftbidrag.
Förhyrningen skall styrkas med gällande hyreskontrakt! För att lokalbidrag skall beviljas skall fritidsnämnden ha godkänt såväl förhyrning av lokal som lokalkostnad. Det är föreningens ansvar att anmäla en lokalförhyrning skriftligt till fritidsnämnden så snart det är aktuellt.

För tillfällig/säsongsvis förhyrning i lokaler utgår inget lokalbidrag.
För lokalkostnader i samband med entrébelagda tävlingar, matcher och andra former av arrangemang utgår ej lokalbidrag.

För hyra av match/träningstider i fritidsnämndens lokaler utgår inget
lokalbidrag.

Långtidsförhyrning

Vid långtidsförhyrning av verksamhetslokal likställs kommunalägda (undantaget lokaltaxa satt av fritid- och folkhälsonämnden och privatägda lokaler. För att bidrag skall kunna utgå måste sådan förhyrning styrkas med giltigt hyreskontrakt samt vara godkänd av fritidsnämnden.

Lokalbidrag utgår med 200 kr per bidragsberättigad medlem och år. Maximalt lokalbidrag är dock 75 % av hyreskostnaden. Lägsta variablen väljs.

Ansökan

Bidragsansökan skall ske digitalt via föreningsportalen, och vara fritid-. och folkhälsonämnden tillhanda senast den 15 mars.

Beviljat bidrag

Beviljat bidrag betalas ut nästkommande år.

Driftbidrag till föreningsägda anläggnignar

Föreningar som äger egen anläggning kan erhålla kommunalt driftbidrag.
Bidraget avser täcka del av kostnaderna för drift, underhåll och reinvestering.

Årlig redovisning

Föreningar som årligen redovisar mindre än 100 deltagaraktiviteter erhåller inget driftbidrag, Över 1001 deltagaraktiviteter erhåller föreningen 100 % av normens värde. För övriga reduceras bidraget enligt tabellen.

100 – 250, 20 %
251 – 500, 40 %
501 – 750, 60 %
751 – 1000, 80 %
1001 – 100 %
För att driftbidrag skall beviljas skall fritidsnämnden ha godkänt anläggningen i förväg. Det är föreningens ansvar att anmäla en anläggning skriftligt till fritid- och folkhälsonämnden så snart det är aktuellt.

Föreningar som avser att utöka sin anläggning ska anmäla detta till
fritidsnämnden, som prövar ärendet för eventuell bidragsjustering.

Ansökan

Bidragsansökan skall ske digitalt via föreningsportalen, och vara fritid-. och folkhälsonämnden tillhanda senast den 15 mars..

Beviljat bidrag

Beviljat bidrag betalas ut nästkommande år.

Utbetalning sker enligt följande:
upp till 15 000 kr - mars 100 %
upp till 40 000 kr - mars 50 %, maj 50 %
över 40 000 kr - mars 33,3 %, maj 33,3 % och augusti 33,3 %

D. Lokaler

D1. Omklädningsrum på idrottsanläggningmed dusch och värme använd året runt, max 300 kvm 200 kr/kvm

D2. Dito delvis användning under året, max 100 kvm (t.ex. sommaranvändning) 70 kr/kvm 70

D3. Verksamhets/klubblokalsytor, 1-100 kvm 145 kr/kvm
använd året runt 101-200 kvm 70 kr/kvm,

201- 0 kr/kvm

D4. Dito delvis användning 1-100 kvm 55 kr/kvm under året 101-200 kvm 25 kr/kvm
201- 0 kr/kvm

F. Hundsport

Anläggning för brukshundklubb, EFA 10 000 kr
Inkluderar övriga normbidrag

L. Övriga anläggningar/lokaler

L2. Västbo Skyttecenter, EFA 36 000 kr
L4. Fritidsnämnden prövar varje särskilt fall

Stort investeringsbidrag

Stort investeringsbidrag avser ansökningar på 50 000 kr eller högre.

Särskild prövning

Efter särskild prövning kan bidrag beviljas till större ny-, till- eller ombyggnad av anläggning samt nyinköp av maskiner och inventarier för skötsel av anläggningen.

Investeringsbidrag kan även beviljas för leasing men då måste en första förhöjd leasingavgift vara lika stor som investeringsbidraget som beviljats. För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag.

Nödvändigt för verksamhetens utövande

Förening kan också ansöka om investeringar som är nödvändiga för
verksamhetens utövande. Bidrag till administrativ utrustning beviljas ej.

Organisation är skyldig att utnyttja förekommande statliga bidragsmöjligheter.

Bidrag utgår ej till redan påbörjade arbeten eller gjorda inköp.

Handlingar

Ritningar, kostnadskalkyl och erforderliga handlingar ska medfölja ansökan.Frivilligt arbete kan värderas med 125 kr/tim. Detta ska specificeras speciellt.

Ansökan

Ansökan om stort investeringsbidrag skall ske via föreningsportalen. Ansökan skall vara fritid- och folkhälsonämnden tillhanda senast den 1 november. Beviljat bidrag betalas nästkommande år med högst 50 % av redovisad kostnad.

Beviljat investeringsbidrag

Beviljat investeringsbidrag kan användas det år det beviljats för plus
nästkommande år. I de fall ett beviljat bidrag ej använts inom föreskriven tid återtages bidraget automatiskt till kommunen.

Utbetalning av bidrag

Utbetalning av bidrag sker efter redovisning av investeringen.

Litet investeringsbidrag

Litet investeringsbidrag avser ansökningar upp till 50 000 kr.

Särskild prövning

Efter särskild prövning kan bidrag beviljas till större ny-, till- eller ombyggnad av anläggning samt nyinköp av maskiner och inventarier för skötsel av anläggningen.

Investeringsbidrag kan även beviljas för leasing men då måste en första förhöjd leasingavgift vara lika stor som investeringsbidraget som beviljats. För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag.

Nödvändigt för verksamhetens utövande

Förening kan också ansöka om investeringar som är nödvändiga för
verksamhetens utövande. Bidrag till administrativ utrustning beviljas ej.

Organisation är skyldig att utnyttja förekommande statliga bidragsmöjligheter.

Bidrag utgår ej till redan påbörjade arbeten eller gjorda inköp.

Handlingar

Ritningar, kostnadskalkyl och erforderliga handlingar ska medfölja ansökan. Frivilligt arbete kan värderas med 125 kr/tim. Detta ska specificeras speciellt.

Ansökan

Ansökan om litet investeringsbidrag skall ske via föreningsportalen. Ansökan kan lämnas in till fritid- och folkhälsonämnden året runt. Beviljat bidrag betalas med högst 50 % av redovisad kostnad.

Beviljat investeringsbidrag

Beviljat investeringsbidrag kan användas det år det beviljats för plus
nästkommande år. I de fall ett beviljat bidrag ej använts inom föreskriven tid återtages bidraget automatiskt till kommunen.

Utbetalning av bidrag

Utbetalning av bidrag sker efter redovisning av investeringen.

Fritid- och folkhälsonämndens förfogande

Komplement till övriga bidragsformer

Den bidragsform är avsedd att utgöra ett komplement till kommunens övriga bidragsformer utan att vara knutet till speciella villkor eller bestämmelser. Prövning av de ansökningar sker av fritid- och folkhälsonämnden i varje enskilt fall.

Ansökan

Ansökan om bidrag ur fritid- och folkhälsonämndens förfogande ska ske via föreningsportalen. Ansökan kan ske när som helst under året. Fritid- och folkhälsonämnden prövar ansökan så snart det är möjligt.

Beviljat bidrag

Beviljat bidrag från fritidsnämndens förfogande kan användas senast ett år efter bidragsbeslutet. I de fall ett beviljat bidrag inte använts inom föreskriven tid återtages bidraget automatiskt till kommunen.

Utbetalning av bidrag

Utbetalning av bidrag sker efter redovisning i form av fakturakopia.

Spontan och/eller uddaverksamheter

Förening som bedriver spontan- och/eller uddaverksamhet som ej inryms i ordinarie bidragsnormer kan söka bidrag för denna hos fritidsnämnden.
Ansökan skall avse verksamhetsstöd (Ett För Allt) för det kommande året och vara inlämnad till fritidskontoret senast 15 mars året före på speciell blankett.

Fritid- och folkhälsonämnden behandlar ansökan på första möjliga sammanträde och fattar beslut i varje enskild ansökan.

Lokalhyra vid kommunala idrottshallar

Bidragsberättigad förening erhåller också en starkt subventionerad taxa vid förhyrning i kommunala idrottslokaler. Detta gäller inte om aktiviteten är entrébelagd.

Sidan uppdaterades senast: