Fritid- och folkhälsonämndens normer för kommunala bidrag, ungdomsföreningar

Här finns information om de olika bidragsarter och dess regler, som gäller för ungdomsföreningar inom fritid- och folkhälsoförvaltningens område.

Antagna av kommunfullmäktige 2021-11-28. Normerna gäller från och med 2022-01-01

Föreningslivet är viktigt i vår kommun. Människors deltagande i föreningslivet bidrar till ett rikt idrotts- och fritidsliv, som ger en bättre folkhälsa och ökar känslan av delaktighet i ett socialt sammanhang.

Genom föreningslivets former lär man sig de demokratiska spelreglerna. Gislaveds kommun stödjer detta genom bidrag till föreningar och deras verksamhet.

Nationella lagar och förordningar

Barnkonventionen vann laga kraft den 1 januari 2020. Därför har barns rättigheter högsta prioritering i kommunens bidragsregler, handläggning och beslut om bidrag till föreningar.

Agenda 2030 är FN:s 17 globala utvecklingsmål, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Sveriges regering har skrivit under agendan och ansvarar för det svenska genomförandet.

Gislaveds kommun arbetar för en hållbar utveckling, därför är det naturligt att även integrera Agenda 2030 i kommunens verksamheter.

Behandling av personuppgifter – GDPR

Personuppgifter i Föreningsportalen behöver sparas för att kunna hantera ansökningar och bokningar. Gislaveds kommun tillämpar integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Uppgifterna sparas så länge som det behövs för utförandet av ärendet enligt Personuppgiftslag (1998:204). Vid eventuell arkivhållning av personuppgifter efter avslutat uppdrag följer kommunen de lagar och regelverk som åligger kommunen enligt dataskyddslagen, arkivlagen och offentlighetsprincipen.

I föreningslivet bedrivs idag ett aktivt värdegrundsarbete. Genom att ta fram en gemensam värdegrund för bidragsberättigad verksamhet vill fritid- och folkhälsonämnden synliggöra och stimulera det värdegrundsarbete som bedrivs inom det lokala föreningslivet.

Bidragsberättigade föreningar ska aktivt arbeta för att uppfylla punkterna här nedan:

 • Föreningens verksamhet ska vila på en demokratisk grund och bedrivas i enlighet med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
 • Föreningens verksamhet riktad till barn och unga ska utgå från barnkonventionen och alltid se till barn och ungas bästa och lika värde.
 • Föreningen ska arbeta för jämlikhet och jämställdhet. Jämlikhet innebär att alla oavsett etnicitet, sexualitet, kulturell och social tillhörighet, politisk eller religiös åsikt och funktionsvariation ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet innebär jämlikhet mellan olika kön. Framförallt handlar detta om att alla människor, oavsett kön, könsidentitet eller könuttryck ska bli bemötta med respekt och samma sociala ställning.
 • Föreningen ska arbeta för delaktighet och inflytande. Den enskilde individen ska ha möjlighet att ha insyn i och kunna påverka verksamhetens utformning. Alla medlemmar, oavsett ålder, ska kunna göra sin röst hörd och bli lyssnad på.
 • Föreningen ska arbeta för mångfald och inkludering. Alla ska känna sig välkomna. Det innebär bland annat att arbeta aktivt för fysisk och social tillgänglighet och mot strukturer som står i vägen för jämlika förhållanden och lika möjligheter att delta. Inkludering är en kontinuerlig förändringsprocess.
 • Användandet av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) bidrar till människors ohälsa och ökad otrygghet i samhället. Bidragsberättigad förening ska ha ett drog- och mobbing förebyggande förhållningssätt.

I Gislaveds kommun är föreningslivet öppet, demokratiskt och könsneutralt, där alla är välkomna oavsett etnisk bakgrund.

Hos fritid- och folkhälsonämnden i Gislaveds kommun kan ideella ungdomsföreningar och funktionsvariationsföreningar i kommunen söka bidrag.

En ungdomsförening definieras som en förening som bedriver huvudsaklig verksamhet för barn- och ungdomar i åldern 7 – 25 år. När en förening uppfyller ställda kriterier kan föreningen ansöka och bli godkänd som en bidragsberättigad förening.

Förening som godkänns som bidragsberättigad förening erhåller kommunalt bidrag tidigast tre (3) månader efter godkänt beslutsdatum. Befintlig förening som inte längre uppfyller bidragskraven kommer att underkännas som bidragsberättigad förening. För att åter godkännas krävs en förnyad ansökan.

 1. Föreningen ska ha kommunen som hemort och vara verksam i Gislaveds kommun
 2. Bidrag kan endast sökas av huvudföreningens styrelse, ej av sektioner eller avdelningar
 3. Föreningen måste uppfylla följande villkor:
  a) Ska vara öppen för alla och uppbyggd enligt demokratiska principer,

  b) Förening får inte bedriva en verksamhet som kan skapa positiv attityd till någon form av diskriminering, mobbing, våld, rasism eller bruk av alkohol och andra droger,

  c) Ska ha en vald styrelse,

  d) Ska kunna redovisa minst tio (10) aktiva medlemmar i åldern 7 – 25 år

  e) Ska ha sina medlemmar registrerade i medlemsmatrikel och uttagen medlemsavgift (den som erhåller medlemskap av tillfällig karaktär såsom bingomedlem, supportermedlem eller liknande, räknas inte som medlem)

  f) Ska ha ett organisationsnummer och bankkonto eller plus/bankgiro i föreningens namn

  g) Ska vara registrerad hos fritid- och folkhälsoförvaltningen
 4. Föreningen måste ha stadgar som är antagna av årsmötet, samt vara ansluten till en riksorganisation där sådan finns
 5. Om föreningen beviljats bidrag och har skulder till Gislaveds kommun, äger kommunen rätt att reglera skulden innan bidraget utbetalas
 6. Bidrag enligt dessa bestämmelser utgår ej till föreningar som med motsvarande ändamål erhållet bidrag av skattemedlen från annan kommunal nämnd eller motsvarande. Förening som är godkänd av fritid- och folkhälsonämnden får inte söka bidrag från annan kommunal nämnd
 7. Förening som beviljats bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper, protokoll och övriga handlingar till förfogande på ett sätt som fritid- och folkhälsonämnden bestämmer
 8. Felaktiga uppgifter i ansökan kan medföra att bidraget reduceras alternativt uteblir helt. Fritid- och folkhälsonämnden kommer i sådana fall att ta ställning till om kommunen kräver återbetalning av felaktigt erhållna bidrag samt om föreningen skall stängas av som bidragsberättigad förening

Bidragskontroll och uppföljning sker via stickprover.

Om synnerliga skäl förekommer kan det göras avsteg från reglerna, då krävs ett politiskt beslut.

Ansökan

 • Ekonomiska föreningar
 • Fackliga föreningar
 • Skol- och föräldraföreningar
 • Pensionärsföreningar
 • Politiska föreningar
 • Studieförbund
 • Handelsföreningar
 • Intresseföreningar

Kommunalt bidrag kan beviljas i följande bidragsart:

 1. Startbidrag, nystartad förening kan söka startbidrag när som helst under året.
 2. Grundbidrag, för etablerade föreningar, söks senast 15 mars.
 3. Verksamhetsbidrag funktionsvariationsföreningar, söks senast 15 mars.
 4. Lokalt aktivitetsbidrag, söks senast 25 februari (för perioden 1 juli – 31 december), söks senast 25 augusti (för perioden 1 januari – 30 juni)
 5. Anläggningsbidrag, söks senast 15 mars
 6. Investeringsbidrag
  * Litet investeringsbidrag (avser ansökningar upp till 100 000 kronor) kan sökas året runt,
  * Stort investeringsbidrag (avser ansökningar över 100 000 kronor) söks senast 1 november, hanteras av fritid- och folkhälsonämnden i december.
 7. Ledarutbildningsbidrag, söks senast sextio (60) dagar efter avslutad utbildning/kurs.
 8. Fritid- och folkhälsonämndens förfogande, kan sökas när som helst under året.

Kommunfullmäktige antar detta dokument. Bilaga, Bestämmelser för ungdomsföreningar äger fritid- och folkhälsonämnden rätt att göra mindre justeringar i.

Bilaga, Bidragsbestämmelser för ungdomsföreningar

Endast nystartade föreningar kan ansöka om startbidrag. Ansökan skickas till fritid- och folkhälsförvaltningen på avsedd blankett. Detta kan göras när som helst under året. Föreningen som uppfyller kriterier i allmänna bestämmelser samt arbetar efter kommunens värdegrund erhåller 5 000 kronor i startbidrag.

Föreningen skall bedriva kontinuerlig aktivitet/verksamhet för barn- och ungdomar i ålder 7 – 25 år. Vid förhyrning i kommunal idrottsanläggning får föreningen den subventionerade taxan tre (3) månader efter godkännande.

Till ansökan ska bifogas, stadgar, årsmötesprotokoll och kontobevis från bank.

Fritid- och folkhälsonämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa bestämmelser.

Förening som uppfyller kriterierna i allmänna bidragsbestämmelser samt arbetar efter kommunens värdegrund, erhåller ett årligt grundbidrag med 3 000 kronor efter ansökan.

Föreningen måste ha minst tio (10) aktiva medlemmar i åldern 7 – 25 år samt årligen redovisa minst 100 deltagaraktiviteter med medlemmar i samma ålder för att vara fortsatt bidragsberättigad. Föreningar som föregående år inte uppfyllde 100 deltagaraktiviteter erhåller inget bidrag.

Föreningen skall bedriva kontinuerlig aktivitet/verksamhet för barn- och ungdomar i ålder 7 – 25 år för att vara godkänd som bidragsberättigad.

Om föreningen inte uppfyller ställda krav och trillar ur som bidragsberättigad föreningen, utgår nytt beviljat bidrag tre (3) månader från den dag föreningen åter godkänns. Vid förhyrning i kommunal idrottsanläggning får föreningen den subventionerade taxan tre (3) månader efter godkännande.

Grundbidrag är grunden för att kunna söka andra bidragsarter hos fritid- och folkhälsonämnden.

Ansökan görs via Föreningsportalen (IT System) via kommunens hemsida och ska vara fritid- och folkhälsonämnden tillhandla senast 15 mars varje år. Till ansökan skall bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, årsmötesprotokoll samt revisionsberättelse. Fritid- och folkhälsonämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa bestämmelser.

Förening som uppfyller kriterierna i allmänna bidragsbestämmelser (punkt 3 E i allmänna bestämmelser, ålder 0 – 99 år), samt arbetar efter kommunens värdegrund, erhåller ett årligt verksamhetsbidrag.

Bidraget räknas för endast medlemmar med funktionsvariation med 140 kronor/medlem. Endast medlemmar bosatta i Gislaveds kommun får medräknas.

Om föreningen inte uppfyller ställda krav och trillar ur som bidragsberättigad föreningen, utgår beviljat bidrag tre (3) månader från den dag föreningen åter godkänns. Vid förhyrning i kommunal idrottsanläggning får föreningen den subventionerade taxan tre (3) månader efter godkännande.

Funktionsvariationsföreningar kan endast ansöka om verksamhetsbidrag.

Ansökan görs via Föreningsportalen (IT System) via kommunens hemsida och ska vara fritid- och folkhälsonämnden tillhandla senast 15 mars varje år. Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, årsmötesprotokoll samt revisionsberättelse.

Funktionsvariationsföreningar kan endast ansöka om denna bidragsart.

Fritid- och folkhälsonämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa bestämmelser.

Det kommunala aktivitetsbidraget söker föreningen i Föreningsportalen (IT- system), via Gislaveds kommuns hemsida. Denna bidragsart kan endast sökas av föreningar som beviljats bidrag för Grundbidrag/Startbidrag.

Detta gäller för det kommunala aktivitetsbidraget

 • Åldersgränsen för det kommunala aktivitetsbidraget är 7 – 25 år (räknas det år man fyller).
 • En godkänd grupp består av minst tre (3) deltagare i åldern 7-25 år.
 • Antalet deltagare i angivna åldern i sammankomsten = antalet deltagaraktiviteter.
 • Föreningen ska ha genomfört minst 100 deltagaraktiviteter på ett år.
 • En sammankomst ska vara ledarledd, pågå minst sextio (60) minuter, aktiviteten ska vara planerad och innehålla gemensam samling och avslutning.
 • En deltagare kan bara generera bidrag vid en sammankomst per dygn och förening.
 • Fullständiga personnummer krävs för aktivitetsbidraget.
 • Storleken på bidraget bestäms på grundval av kommunens totalbelopp och antalet deltagaraktiviteter.
 • Arrangör av tävling eller liknande kan bara tillgodoräkna sig bidrag för deltagare från den egna föreningen.

Begränsningar – Följande aktiviteter får inte räknas:

 • Fester, läxläsning, firande av högtid, religiösa sammankomster, religiösa aktiviteter så som koran-, bibel-, eller andra studier, entrébelagda arrangemang och matcher, verksamheter inom skolans ram och studiecirklar är inte godkända aktiviteter.

Ansökan om aktivitetsbidrag ska göras via Föreningsportalen, idrottsföreningar kan via IdrottOnline exportera kommunfil till Föreningsportalen. Manual - skapa kommunfil hos RF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga föreningar ska göra sin närvarorapportering i Föreningsportalen.

Aktivitetsbidrag för perioden 1 januari – 30 juni ansöks senast 25 augusti

Aktivitetsbidrag för perioden 1 juli – 31 december ansöks senast 25 februari

Bidraget betalas ut i mars och september. Fritid- och folkhälsonämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa bestämmelser.

Anläggningsbidraget har två olika delar, lokalbidrag till hyrda lokaler och driftbidrag till föreningsägda anläggningar.

Syftet med anläggningsbidraget är att stödja föreningar som äger eller hyr en anläggning/lokal som fritid- och folkhälsonämnden bedömer som viktig för kommunen eller föreningen.

Villkor för att söka anlägggningsbidrag:

 • Föreningen ska vara bidragsberättigad
 • Föreningen ska ha redovisat min 100 deltagaraktiviteter (aktivitetsbidrag) föregående år.
 • Föreningen ska hålla anläggningen/ lokalen i gott skick.
 • Anläggningen/lokalen ska vara godkänd enligt aktuella myndighetskrav, såsom obligatorisk ventilationskontroll (OVK), brandskydd, etc.
 • Kontrakt på anläggningen/lokalen ska löpa på minst tre (3) år.
 • Anläggningen/lokalen ska vara alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobaksfri.
 • Anläggningen/lokalen ska vara förenlig med föreningens verksamhet enligt föreningens stadgar.

Anläggningen/lokalen ska vara godkänd av fritid- och folkhälsonämnden och ligga i Gislaveds kommun. För hyra av match/träningstider i fritid- och folkhälsonämndens lokaler utgår inget bidrag.

Det är föreningen som har ansvar för att anmäla en lokalförhyrning/föreningsägd anläggning samt eventuella justeringar i befintlig lokal, skriftligt till fritid- och folkhälsonämnden, så snart det är aktuellt. I ansökan för lokaler som föreningen hyr, ska ritning samt hyreskontrakt/avi bifogas.

Bidraget reduceras enligt en trappa. Beviljat bidrag betalas ut nästkommande år. Utbetalning sker enligt följande:


Beräkningstrappa:

Erhållet bidrag i %

För 100-250 deltagaraktiviteter

20 %

251-500 deltagaraktiviteter

40 %

501-750 deltagaraktiviteter

60 %

751-1 000 deltagaraktiviteter

80 %

1001- deltagaraktiviteter

100 %

Skytte-, och motorföreningar har en koefficient på 1,5 som används för beräkning av anläggningsbidraget.

Ansökan görs via Föreningsportalen (IT System) via kommunens hemsida och ska vara fritid- och folkhälsonämnden tillhandla senast 15 mars.

Utbetalning av bidrag

Beviljat bidrag betalas ut nästkommande år.

Lokalbidrag till hyrda lokaler

Föreningar som har en förhyrning av lokal ska styrkas med gällande hyreskontrakt. För att lokalbidrag ska beviljas ska fritid- och folkhälsonämnden ha godkänt såväl förhyrningen av lokal som lokalkostnad. För tillfällig/säsongsvis förhyrning i lokaler utgår inget lokalbidrag.

Lokalbidraget utgår med 210 kronor per bidragsberättigad medlem och år. Maximalt lokalbidrag är dock 75 % av hyreskostnaden. Lägsta variabel väljs. Godkända kostnader för hyrd lokal är hyra, uppvärmning och el. För lokalkostnader i samband med entrébelagda tävlingar, matcher och andra former av arrangemang utgår ej lokalbidrag.

Driftbidrag till föreningsägda anläggningar

Föreningar som äger egna anläggningar kan erhålla kommunalt driftbidrag. Bidraget avser att täcka del av kostnaderna för drift, underhåll och renovering.

Fritid- och folkhälsonämnden prövar varje särskilt fall.


A-C

Idrottsplatser - idrottshallar

Bidrag

A1.

Fotbollsplan gräs 11-manna
(90 – 120 m x 45 – 90 m)

37 500 kronor

A2.

Fotbollsplan gräs 7-manna
(60 – 80 m x 35 – 50 m)

16 000 kronor

A3.

Fotbollsplan gräs 5-manna (20 m x 40 m)

10 000 kronor

A4.

Fotbollshall min. 70 x 40 m eller motsvarande

56 000 kronor

A5.

Fotbollshall min 38 x 30 m eller motsvarande

34 000 kronor

A6.

Belysning fotbollsplan utomhus, min 100 lux

7 500 kronor

A7.

Allaktivitetshall minst 75 x 50 m (inkl. padel)

33 000 kronor

B1.

Friidrottsanläggning komplett med löpar-,
kast- och hoppbanor.

120 000 kronor

C1.

Tennisbana med grusbeläggning

5 700 kronor/bana

C2.

Tennisbana med asfalt- eller gummibeläggning

2 300 kronor/bana

C3.

Tennishall

29 000 kronor

C4.

Padelbana inomhus

3 000 kronor/bana

C5.

Padelbana utomhus

3 000 kronor/bana

C6.

Beachvolleyplan

3 000 kronor/planD

Lokaler

Bidrag

D1.

Omklädningsrum på idrottsanläggning med dusch
och värme, max 300 kvm

210 kronor/kvm

D2.

Verksamhets/klubblokalytor 1 – 100 kvm
101 – 200 kvm
201 – kvm

150 kronor/kvm
72 kronor/kvm
0 kronor/kvmE

Golf

Bidrag

E1.

Golfbana, minst 18-hålsbana, Golfbanan ska vara
godkänd för tävlingsspel av Svenska golfförbundet

77 000 kronorF

Rid-, och hundsport

Bidrag

F1.

Ridhus (endast manegen) max 2 000 kvm

50 kronor/kvm

F2.

Paddock/tävlingsbana, enligt SKR måttbok

12 000 kronor/bana

F3.

Stallbyggnad, max 500 kvm/byggnad

60 kronor/kvm

F4.

Anläggning för Brukshundklubb, inkluderar övriga normbidrag

 12 000 kronorG

Motionsspår och leder

Bidrag

G1.

Elljusspår, max 2 500 m och minimum 1 000 m

5 kronor/meter

G2.

Skidspårning elljusspår, max 2 500 m

7 kronor/meter

G3.

MTB-leder, max 2 500 m

 4 kronor/meterH

Skytteanläggningar

Bidrag

H1.

Pistol

4 800 kronor/hall

H2.

Luftgevärs/Luftpistol

3 100 kronor/hall

H3.

Korthål

2 600 kronor/hall

H4.

Västbo Skyttecenter

 37 000 kronor

Villkor: Banorna ska vara godkända av polis och kommunala myndigheter. Detta ska föreningen kunna styrka


i

Övriga anläggningar/lokaler
(EFA, Ett-för-allt-bidrag)
inkl. omklädningsrum, verksamhets/klubblokal

Bidrag

i1.

Speedwayanläggning, godkänd för nationella tävlingar
(inkl. Gocartbana)

110 000 kronor

i2.

Motorcrossbana godkänd för nationella tävlingar
minst Klass B

77 000 kronor

i3.

Judolokal, Gyllengården

35 000 kronor

i4.

Karatelokal, Gamla gummifabriken

25 000 kronor

i5.

Styrketräningslokal, Idrottsvägen 1, Anderstorp

40 000 kronor

i6.

Danslokal (Bruksmagasinet)

25 000 kronor

i7.

Kartalliansen avsätts årligen till framställning av kartor

 126 000 kronor

 

Det finns två investeringsbidrag, stort investeringsbidrag och litet investeringsbidrag.

Efter särskild prövning kan bidrag beviljas till större ny-, till- eller ombyggnad av anläggning samt nyinköp/leasing av maskiner och inventarier för skötsel av anläggning.

Investeringsbidrag kan även beviljas för leasing men då måste en första förhöjd leasingavgift vara lika stor som investeringsbidraget som beviljats. För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag.

För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag. Föreningen kan också ansöka om investeringsbidrag som är nödvändig för verksamhetens utövande.

Bidrag till personlig utrustning såsom hjälmar, bollar, västar klubbor med mera-, administrativ- samt köksutrustning, beviljas ej.

Föreningen är skyldig att utnyttja förekommande statliga bidragsmöjligheter.

Bidrag utgår ej till redan påbörjade arbeten eller gjorda inköp.

Behöver investeringen göras innan beslut, ska kontakt ske med fritidsnamnden@gislaved.se

Ritningar, kostnadskalkyl och erforderliga handlingar ska medfölja ansökan. Vid speciella projekt kan frivilligt arbete värderas med 250 kronor/tim. Detta ska specificeras speciellt.


Beviljat investeringsbidrag kan användas det år det beviljats för, samt nästkommande år. I de fall ett beviljat bidrag ej används inom föreskriven tid återtages bidraget automatiskt till kommunen.

Litet investeringsbidrag avser ansökningar upp till 100 000 kronor.

Ansöks via Föreningsportalen (IT-system), via kommunens hemsida, bidraget hanteras vanligen på nästkommande fritid- och folkhälsonämnd. Beviljat bidrag betalas med högst 60 % av redovisad kostnad.

Stort investeringsbidrag avser ansökningar på 100 000 kronor eller högre.

Ansöks via Föreningsportalen (IT-system), via kommunens hemsida och ska vara fritid- och folkhälsonämnden tillhandla senast 1 november.

Beviljat bidrag betalas ut nästkommande år med högst 60 % av redovisad kostnad. (Gräsklippare beviljas bidrag med högst 40 % av redovisad kostnad)

Fritid- och folkhälsonämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa bestämmelser.

Ledarutbildningsbidrag är avsett att stödja föreningars utbildning av ledare och styrelsefunktionärer. Bidrag utgår till kurser och utbildningar arrangerade av riks-, distrikt eller lokalorganisation.

Endagarskurs skall omfatta minst fyra (4) kurstimmar.

Bidrag utgår med kurskostnaden, dock max 550 kronor/deltagare.

Tvådagarskurs skall omfatta minst åtta (8) kurstimmar.

Bidrag utgår med kurskostnaden, dock max 800 kronor/deltagare.

Tredagarskurs skall omfatta minst tolv (12) kurstimmar.

Bidrag utgår med kurskostnaden, dock max 1000 kronor/deltagare.

Fyrdagarskurs skall omfatta minst sexton (16) kurstimmar.

Bidrag utgår med kurskostnaden, dock max 1 300 kronor/deltagare.

Veckokurs skall omfatta minst tjugo (20) kurstimmar fördelade på minst fem (5) dagar.

Bidrag utgår med kurskostnaden, dock max 1 500 kronor/deltagare. Bidragsberättigad föreningen disponerar totalt 150 kronor per bidragsberättigad medlem, dock högst 20 000 kronor per förening och budgetår. Studiecirklar, konferenser och läger är ej bidragsberättigade.

För lokala kurser i annan utformning än ovan angivna kan bidrag utgå efter prövning av fritid- och folkhälsonämnden. Föreningar som avser att göra en speciell satsning på ledarutbildning bör kontakta fritid- och folkhälsoförvaltningen.

Bidragsansökan skall kompletteras med kvitto på erlagd kursavgift, ansökan via Föreningsportalen (IT System) via kommunens hemsida och ska vara fritid- och folkhälsonämnden tillhandla senast sextio (60) dagar efter utbildningens/kursens avslut.

Fritid- och folkhälsonämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa bestämmelser.

Denna bidragsform är avsedd att utgöra ett komplement till kommunens övriga bidragsformer utan att vara knutet till speciella villkor eller bestämmelser. Prövning av dessa ansökningar sker av fritid- och folkhälsonämnden i varje enskilt fall.

Ansökan om bidrag ur fritid- och folkhälsonämndens förfogande sker via Föreningsportalen (IT system) via kommunens hemsida och kan sökas när som under året. Ärendet hanteras på nästkommande sammanträde.

För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag eller lämna redovisning som fritid- och folkhälsonämnden kräver.

Beviljat bidrag från Fritid- och folkhälsonämndens förfogande kan användas senast ett år efter bidragsbeslutet. I de fall ett beviljat bidrag ej används inom föreskriven tid återtages bidraget automatiskt till kommunen.

Sidan uppdaterades senast: