Normer för kommunala bidrag till kulturföreningar

Här finns information om vilka bidrag föreningar och studieförbund kan söka hos samhällsutvecklingsnämnden (före detta kulturnämnden).

Normerna är antagna av kommunfullmäktige 2021-06-14.

Ansökan om bidrag

Bidragsberättigade föreningar

En kulturförening definieras som en ideell förening vars huvudsyfte är att
bedriva verksamhet inom ett eller flera av följande kulturområden: dans,
musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, litteratur samt
museum och kulturarv.

En förening som uppfyller ställda kriterier kan
ansöka om och bli godkänd som bidragsberättigad kulturförening.
Föreningen kan då ansökan om ett årligt verksamhetsbidrag. En nybildad
förening måste bedriva verksamhet i minst sex (6) månader innan den kan bli godkänd och bidragsberättigad.


1. Bidragssökande förening ska vara hemmahörande (säte) i Gislaveds
kommun och bedriva verksamhet inom kulturområdet.

2. Bidrag kan bara sökas av huvudföreningens styrelse, inte av sektion eller avdelning.

3. Förening måste uppfylla följande villkor:
a) Ska vara öppen för alla och vara uppbyggd enligt demokratiska
principer.

b) Ska ha vald styrelse och antagna stadgar.

c) Ska kunna redovisa minst tio (10) aktiva medlemmar som betalt
medlemsavgift.

d) Är huvuddelen av medlemmarna barn eller ungdomar krävs en
antagen drog- och mobbingpolicy.

e) Ska ha konto eller giro i föreningens namn.

f) Ska vara ansluten till statsbidragsberättigad riksorganisation när sådan
finns

g) Ska ha en fungerande e-postadress till en företrädare för föreningen
eller e-postadress knuten till föreningen. Föreningen ansvarar för
uppdatering av dessa uppgifter i kommunens föreningsregister.

4. För lämnade uppgifter i bidragsansökan ansvarar genom underskrift den eller de personer som föreningen utsett att teckna föreningens firma.

5. Förening som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd kan inte få
bidrag från kulturnämnden för samma verksamhet eller ändamål.

6. Förening vars ändamål är att stödja kulturinstitution/förening så kallad
stödförening är inte bidragsberättigad.

7. Ansökan om bidrag ska göras på via Föreningsportalen. Till ansökan om verksamhetsbidrag ska årligen bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, revisionsberättelse, samt verksamhetsplan och budget för bidragsåret.

8. Ny förening eller förening som inte erhållit bidrag under de senaste tre
(3) åren ska bifoga medlemsmatrikel, föreningens stadgar och protokoll
från då föreningen bildades, alternativt senaste årsmötesprotokoll. I
protokollet ska det framgå att och när stadgarna antagits.

9. Förening som erhållit bidrag är skyldig att ställa räkenskapshandlingar,
revisionshandlingar och medlemsmatrikel till förfogande för kommunens
granskning. Visar granskning att bidrag utbetalas till förening i strid mot
gällande bidragsbestämmelser är föreningen skyldig att återbetala det
belopp kulturnämnden beslutat om.

10. Finns skälig anledning att tro att föreningen gjort sig skyldig till
oegentligheter för att komma i åtnjutande av bidrag eller inte uppfyller
demokrativillkoren kan kulturnämnden besluta att föreningen ska
avstängas från rätten att erhålla fler bidrag samt att vidta rättsliga
åtgärder.

11. Uppgifter som bedöms vara av värde vid granskning kan inhämtas från föreningens distrikts- och riksorganisation. Genom stickprov kan ett
antal föreningar bli föremål för speciell granskning.

12. Ofullständigt ifylld ansökan återsändes till föreningen för
kompletteringar. Föreningen har då fem (5) arbetsdagar på sig att lämna
in en korrekt ifylld ansökan.

13. Försent inkommen ansökan kommer att avslås. Senaste ansökningsdatum är angivet vid respektive bidragsform.

14. Om föreningen beviljats bidrag och har skuld till kommunen äger
kommunen rätt att reglera skulden innan bidraget utbetalas.

15. Kulturnämnden anger årligen i sitt planeringsdirektiv de ekonomiska
ramarna för kommunens stöd till kulturföreningarna.

16. Undantag från bidragsvillkoren kan medges efter prövning i
kulturnämnden.

Demokrativillkor för bidragsgivning

Bidrag lämnas inte till förening om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten,
1. Utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker
den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,

2. Diskriminerar eller på annat sätt bryter mot idén om alla människors
lika värde,

3. Rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i
1 eller 2, eller

4. Motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Drog- och mobbingpolicy

Förening där majoriteten av medlemmarna är barn och ungdomar ska ha en antagen policy mot droger och mobbing. Policyn ska vara antagen av
föreningens årsmöte och ska årligen finnas med på föreningens ledarmöten/-utbildningar. Förening som antagit policy mot droger och mobbing ska första året lämna in denna till kulturnämnden för godkännande. Därefter ska föreningen årligen fylla i och lämna in blankett kallad Drog- och mobbingpolicy senaste den 31 maj. Policyn lämnas in via kommunens föreningsportal. Länk till annan webbplats.

Kulturnämndens definition av drog och mobbing:

  • Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande. Droger är med denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel samt dopingpreparat. Mobbing är när en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen utsätter en eller flera individer för kränkande ord eller handling.

Krav för godkännande av drog- och mobbingspolicy:

  • Föreningens ordinarie verksamhet ska vara drogfri.

Policyn ska innehålla:
a) Beskrivning av föreningens inställning samt vilka förhållningsregler
föreningen har mot droger och mobbing.

b) Hur föreningen agerar när någon (medlem och ledare) bryter mot
policyn.

c) Hur policyn förankras bland ledare och medlemmar inom föreningen.

d) Varje ledare ska informera sin grupp om föreningens avståndstagande
till droger och mobbing.

e) Föreningen ska årligen arrangera en träff för ledare som syftar till
ökad kunskap om droger och mobbing.

Kulturnämnden godkänner en förenings drog- och mobbingspolicy ett (1) år i taget. Föreningar ska vid begäran kunna informera muntligt om sitt drog- och mobbingarbete.

Kulturnämnden äger rätt att sätta in sanktioner i de fall en förening inte
lever upp till det drog- och mobbningsförebyggande arbete som föreningens drog- och mobbningspolicy anger.

Verksamhetsbidrag för föreningar

Godkänd och bidragsberättigad kulturförening kan efter ansökan beviljas ett verksamhetsbidrag. Föreningar söker bidrag för kommande år.

Verksamhetsbidraget grundas på den verksamhetsplan och budget som föreningen presenterar för det kommande verksamhetsåret (kalenderår). Verksamhetsbidrag ges till ordinarie verksamhet. Vid större tillfälliga projekt söker föreningen projektbidrag.

Bidragsansökan skickas in digitalt via Föreningsportalen på kommunens hemsida och ska vara kulturnämnden tillhanda senast 31 maj varje år. Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, revisionsberättelse, verksamhetsplan för bidragsåret samt budget. Ansökan ska vara fullständigt ifylld för att behandlas. Verksamhetsbidraget betalas ut senast 30 januari för avsett bidragsår.

Vid prövning av bidrag tas hänsyn till föreningens totala ekonomiska och
administrativa resurser i förhållande till verksamhetens särart. Prioritet ges åt verksamhet som bidrar till ett allsidigt kulturliv i hela kommunen.

När en ny förening bildas kan ansökan om verksamhetsbidrag skickas in. Verksamhetsbidraget fungerar då som startbidrag och betalas ut tre (3) månader från den dag föreningen godkänns. Föreningen ska bedriva kontinuerlig verksamhet för att vara godkänd som bidragsberättigad.

Verksamhetsbidrag för studieförbund

Godkänd och bidragsberättigat studieförbund kan efter ansökan beviljas ett verksamhetsbidrag. Studieförbund söker bidrag för innevarande år.

Varje studieförbund beviljas en relativ andel av kulturnämndens totala anslag till studieförbundsverksamhet. Studieförbundet ska ha haft verksamhet under det aktuella året. Bidraget till ett studieförbund räknas ut genom att se på verksamheten under de tre (3) senaste åren. Verksamhetsbidrag ges till ordinarie verksamhet. Vid större tillfälliga projekt kan studieförbund söka projektbidrag.

Bidragsansökan skickas in digitalt via Föreningsportalen och ska vara kulturnämnden tillhanda senast 31 maj varje år. Till ansökan ska bifogas verksamhetsplan, slutredovisning, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och verksamhetsstatistik. Ansökan ska vara fullständigt ifylld för att behandlas. Verksamhetsbidraget betalas ut senast 31 juni för avsett bidragsår.

Arrangemangs- och projektbidrag

Bidrag till arrangemang och projekt kan sökas av ideella föreningar för
offentliga kulturarrangemang i Gislaveds kommun inom dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, litteratur, bildning samt museum och kulturarv. Bidrag kan även beviljas till kulturarrangemang som genomförs av en ideell förening som inte har kultur som sitt huvudsakliga ändamål.

Bidraget avser att stimulera arrangemang och projekt som bedöms vara
värdefullt för kommunens invånare ut kultursynpunkt, leder till utveckling av kulturlivet och bidrar till ett varierat utbud i hela kommunen.

Bidrag skall i första hand lämnas för ett ekonomiskt möjliggöra arrangemang och projekt som annars, på grund av omkostnader, inte skulle komma till stånd. Exempel på kostnader som kan beviljas bidrag är gage/artistkostnad, resor, lokalhyror och marknadsföring. Exempel på kostnader som i regel inte beviljas bidrag till är inköp av material, servering eller försäljningsartiklar samt gåvor till artisten. Vid projekt av mer omfattande karaktär kan del av materialkostnad vara bidragsberättigat. Exempelvis till scenografi och kostym
vid dans-, teater- och filmprojekt.

Arrangemang och projekt som samarrangeras av olika föreningar prioriteras.

Till arrangemang kan bidrag även betalas ut som en förlustgaranti, som
endast faller ut när ett arrangemang går med ekonomisk förlust.

Beviljat bidrag betalas ut i efterskott när redovisning har skett.
Undantag kan göras för projekt som pågår under en längre tid.
Kulturnämnden beslutar om delutbetalningar efter särskild begäran i
bidragsansökan. Dock måste minst en tredjedel av beviljat bidrag betalas ut efter genomfört projekt och inkommen slutredovisning.

Bidraget kan minskas om arrangemanget ger ett överskott som är större än det beslutade bidraget. Detta sker efter särskild prövning av kulturnämnden.

En förening kan bara ansöka om bidrag från en kommunal nämnd till samma arrangemang eller projekt.

Bidrag beviljas inte till interna sammankomster så som årsmöten,
konferenser, jubileer eller andra tillställningar som endast vänder sig till
föreningens medlemmar och inbjudna gäster.

Arrangemangs- och projektbidrag beviljas efter gemensam handläggning av ansökningar av kulturförvaltningen. Handläggningen sker fyra (4) gånger om året med följande senaste ansökningsdatum: 31 januari, 30 april, 31 juli och 31 oktober.

Villkor för arrangemangs- och projektbidrag

Som villkor för att bidrag skall utgå för arrangemangs- och projektbidrag gäller:

a) Att ansökan inkommit till kulturförvaltningen senast två (2) månader
före arrangemanget.

b) Att bidragsansökan skickas in digitalt via Föreningsportalen.

c) Att arrangemanget äger rum i Gislaveds kommun.

d) Att lokalen/platsen där arrangemanget genomförs är
tillgänglighetsanpassad.

e) Att arrangemang och projekt som vänder sig till barn och ungdomar
är drogfritt.

f) Att allmänheten har tillträde till arrangemanget och har informerats
om arrangemanget genom lokal massmedia, sociala medier och/eller
affischering.

g) Att det tydligt framgår i marknadsföringen att arrangemanget
genomförs med stöd från Gislaveds kommun. Arrangemanget ska
läggas in i evenemangskalendern www.wastrasmaland.se.

h) Att ansökan klart anger arrangemangets art, tid och plats, tidsrymd
för projektet, medverkande och ansvariga för arrangemanget eller
projektet.

i) Att ansökan innehåller en detaljerad kostnads- och inkomstkalkyl
med uppgift om beräknade kostnader för gage, resor, lokaler och
marknadsföring samt eventuella överiga specificerad kostnader.
Beräknade inkomster är exempelvis entré, försäljning, sponsring,
egen insats och ansökta bidragsmedel. Budgeten ska vara i balans för
att ansökan ska behandlas.

j) Att bidrag som sökts eller erhållits från andra bidragsgivare
redovisas.

k) Att redovisning av arrangemang/projekt ska ske senast två (2)
månader efter arrangemangets genomförande, annars återkallas
beslut om beviljat bidrag. Förlängning av tiden för inlämnandet av
redovisning kan beviljas efter beslut i kulturnämnden. Till
redovisningen ska kvitto bifogas som styrker kostnader/intäkter.

Sidan uppdaterades senast: