Nissafors

Kartan ovan är från 1687 och visar hur det såg ut på platsen där Nissafors bruk grundas 38 år senare. Hemmanet Skog ligger på den östra sidan av Nissan i Källeryds socken.

Nissafors Bruk 1725

När bruket får sina privilegier 1725 förläggs endast stångjärnssmedjorna till Nissafors. Masugnen uppförs istället i Rasjö (Palsbo) i Bondstorps socken (i nuvarande Vaggeryds kommun). Masugnen var i drift fram till 1892 och järnet kom från Taberg via den så kallade "Bergsvägen" över Stengårdshult till Nissafors.
Det kol som behövdes för masugnens drift levererades bland annat av bönder från Stengårdshult.

Nissafors bruks privilegiebrev daterat 12 juli 1725.

Nissafors spelade en mycket stor roll för den industriella utvecklingen i regionen. Via Nissafors bruk tillkom grundandet några år senare (1743) av Gyllenfors järnbruk. Vid Gyllenfors grundas i mitten av 1800-talet ett glasbruk som på 1890-talet köps av Svenska gummifabriken och historien fram till idag är en viktig del av svensk industrihistoria.
Från Nissafors stångjärnssmedjor fraktades stångjärn som sedan kom att bli draget järn i tråddragerier i Gnosjö och Anderstorp. Av tråden gjorde man bl a metallduk till hushållsredskap som silar, men också vispar och andra redskap.

Kartan ovan är en detalj av lantmäterikarta över hemmanet Skog från 1760, men här är också flera av Nissafors bruks byggnader avbildade. Längst upp ser vi en byggnad där texten "Nissafors JernBruk" står. Till vänster avbildas en av stångjärnshammarna; "Westra Hamar" och något österut ligger den andra, kallad "Östra Hamrarne". Med streckad linje markeras här också dammbordet.
Längre västerut och under västra hammaren är bron över Nissan utritad. Här ser vi också placeringen för det gamla dammbordet och en mjölkvarn. Under kvarnen finns en liten åkerlycka markerad, kallad "Qwarnlyckan", en nyodling. Kvarnen ligger på östra sidan av Nissan, på nuvarande Gnosjösidan. På samma sida, längst ned till höger i bilden, finns också det numera försvunna hemmanet Skog markerat.

Nissafors bruk tillkom 1725 genom att flera ägor slogs samman och brukets placering har växlat mellan östra och västra sidan om Nissan. Nissan är idag kommungräns mellan Gislaved och Gnosjö kommuner och därför ligger bruksherrgårdens flygelbyggnader i Gislaveds kommun, medan andra byggnader är belägna i Gnosjö kommun.

Kartan ovan är från 1760 och här avbildas "öfra hamar" och "nedra smedjan". På den östra sidan av Nissan ligger Skogs kvarn och en kvarnlycka. Skogs kvarn omnämns redan 1640 och sägs då vara uråldrig.

Även 1770 avbildas miljön vid Nissafors.

1800-talet

I början av 1800-talet låter den dåvarande ägaren Salomon Löfvenskiöld flytta brukets byggnader till östra sidan av Nissan och till Källeryds socken i nuvarande Gnosjö kommun. Efter en förödande brand 1810 eldhärjades både bruket och masugnen i Rasjö, men återuppbyggdes snart. Kartan ovan visar situationen år 1821.

1900-talet

Närmare hundra år senare har järnbruksepoken upphört. Under 1900-talet får Nissafors en ny historia. Ett träsliperi anläggs och en liten järnväg går fram till fabriken. Kartan ovan är från 1934 och nu löper en grävd kanal från Nissan fram till sliperiet. Även ett järnvägsspår går fram till träindustrin från söder. Detta spår ansluter till Nissafors station några kilometer längre söderut.

Några år senare i början av andra världskriget (1940) går spåret inte längre fram till sliperiet. Ingen av byggnaderna från träsliperiets tid finns kvar idag. Kvar finns bara grunderna efter husen.
De industrilämningar som finns kvar vid Nissafors bruk längs med Nissan dokumenterades 2009 av Jönköpings läns museum. En gångstig längs ån anläggs även av intresserade genom ett Leaderprojekt samma år. Här informeras mer om de olika lämningarna och miljöerna längs med vandringsleden.

Fallet vid Nissafors bruk så som det ser ut idag. Vid stranden överst i bilden låg den övre eller östra hammaren under den äldsta järnbrukstiden.

Järnboden vid Nissafors bruk.

Golfbana

Miljön vid Nissafors präglas idag av verksamheten vid Isabergs golfklubb. Den gamla bruksvillan från 1800-tal revs på 1960-talet och är idag ersatt av ett modernt klubbhus på samma plats. De två flygelbyggnaderna är från 1800-tal. På bilden ovan ses den västra flygelbyggnaden till vänster i bild.

Gislaveds industrimuseum har skapat en skärmutställning om brukets historia. Denna finns i anslutning till parkeringen på Isabergs golfklubb, så passa på och läs mer om brukets historia när du är på besök!

Läs också 2009:96 Nissafors Bruk, rapport från Jönköpings läns museum Pdf, 19.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: