Bild från Mandelgrensamlingen_ beskuren, 4_Kållerstadskyrka1

Kållerstad

1864 besöker Nils Månsson Mandelgren Kållerstad. I samlingarna i Lund Länk till annan webbplats. finns två sidor anteckningar samt en ritning. Pdf, 416.5 kB. Här har texten i anteckningarna Pdf, 415.4 kB. renskrivits med dagens stavning och syns som kursiv text på sidan.
Kållerstad socken är en av de minsta i Västbo härad. Jordbruket är och har varit begränsat på grund av stenbunden och kuperad terräng. Samuel Rogberg skrev på 1700-talet ”jordbruket är swagt, så är folket så mycket idogare på allehanda slögder”. Slöjdprodukterna såldes på marknaderna i Gislaved och Värnamo. Kyrkbyn ligger där vägar från Reftele, Ås och Jälluntofta möts. I byns södra del finns en ödekyrkogård där de gamla kyrkorna fanns.  Den nuvarande kyrkan ligger på en terrass i norra änden av landskapsrummet.

Kållerstads nuvarande kyrka

Kållerstads nuvarande kyrka

14 september 1864
Kållerstad kyrka 1759, tillökad efter 1835 till korskyrka. 24 alnar lång. Gamla kyrkan, som revs 1759 var byggd av ekplankor, som stod lodrät säger Rogberg. /Resvirke/. 1759 byggdes den kyrka som revs 1858 den var då 99 år och hade blivit målad nio år senare eller 1768, meddelades av gamla klockaren, den var byggd av liggtimmer och laxade knutar. Planen hade korsform. /se ritning/.” … ”Kyrkans namn härleds från, enligt sägen, att Sigfrid på sin vandring legat här en natt och då han vaknade frös han och sade att här är en Kållerstad … Sigfrids källa finns mellan gamla kyrkan och Komministerns kostall. …

Jönköpings läns museum har beskrivit kyrkan 2006 och 2013. Där beskrivs att dagens kyrka i Kållerstad är en spritputsad empirekyrka med rundat torn och lanterninprytt torn. Kyrkan har en mittport och stora rundbågefönster, vilka restaurerades 2011. Kyrkan uppfördes 1856-58 och står på annan plats än den tidigare träkyrkan. Invigning skedde 1861. En stavkyrka fanns ursprungligen här, precis som Mandelgren beskriver. Den ersattes enligt länsmuseet 1764 av en korskyrka i timmer. Mandelgren anger att den byggdes 1759. Mandelgren teckning från Kållerstad visar formen på korskyrkan. Traditionen om att Sankt Sigfrid invigt kyrkan är stark och Mandelgren anger att sockennamnet kommer från Sigfrid men det förekommer i skrift första gången 1427. Kyrkan var en av Växjö stifts sju offerkyrkor, offergåvor nämns så sent som 1887.

”I september 1861 beslutade församlingen att av gamla kyrkan bygga skolhus, vilket hade blivit verkställt kort före min ankomst. Att den varit målad å tak och väggar inhämtades av timret och panelen i detsamma. Man kunde lätt utröna att målaren varit densamme som målat Ås kyrka och att ämnen varit detsamma som där finns. …

När kyrkan revs 1858 togs timret till bygget av kyrkskolan, precis som Mandelgren noterar. Idag finns på långhusets vind innertaksbrädor från den gamla kyrkan. De har figurdekor utförd av häradsmålaren Sven Niclas Berg 1763. Här finns också bänkdörrar från gamla kyrkan. Ett medeltida triumfkrucifix finns också bevarat i nya kyrkan.

Bland kyrkans inventarier förvarades i prästgården en bägare, bekostad av en av dess förre kyrkoherde, vilken under Carl den XII tid varit fången i Ryssland. Vid återkomsten till fäderneslandet, då han blev kyrkoherde, lät han göra sig en bägare, i vilken han insatte alla de slags mynt, som han under kriget och i fångenskapet samlat. Efter hans död såldes bägaren till en sockenbo, som köpte den och återlämnade den till kyrkan med villkor att den skulle förvaras hos pastor och begagnas vid varje tillfälle när pastorn hade sina församlingsbor församlade såsom ett minne av en älskad själasörjare.

Ritningen som finns i arkivet i Lund visar den timrade kyrkans korsform men också ett kors på kyrkogården samt en teckning av bägaren med sina mynt. Den gamla kyrkplatsen och dagens ödekyrkogård känner vi till men vad har hänt med bägaren? Finns den kvar bland kyrkans inventarier? Vet ni något mer som kan komplettera berättelsen ovan? Hör av er!

Ödekyrkogården i Kållerstad

Ödekyrkogården i Kållerstad

Sidan uppdaterades senast: