Arkeologiska rapporter

Här kan du läsa rapporter från undersökningar och utredningar som utförts i Gislaveds kommun. 

Statlig myndighet för kultumiljöarbete är Riksantikvarieämbetet (Raä)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länsstyrelsenlänk till annan webbplats är den regionala myndighet som ger tillstånd till utgrävningar.

Användarrättigheterna till rapporterna tillhör respektive konsultorganisation, (markeras inom parentes).
Rapporter läggs till efter hand. I vissa fall finns inte rapporten tillgänglig som pdf-fil, en del av dem finns i tryckt form hos kulturkontoret. Kontakta oss om du är intresserad så försöker vi hjälpa till!

I fornminnesregistret Fornsöklänk till annan webbplats kan du själv söka efter lämningar. Tänk på att från 2019 har registret fått ett nytt numreringssystem så om du har ett äldre fornlämningsnummer och vet var platsen ligger så kan det vara lättare att söka i kartfunktionen. Den äldre nummer serien RAÄ xx:x finns också kvar så att det går att jämföra nya och äldre numreringar.

2020

2020:14 Rv 26, sträckan Gislaved - Smålandsstenar, Arkeologisk utredning steg 1. (Jönköpings läns museum, JLM)PDF

2020:09 Spår av fornt mellan Reftele och Forsheda. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerat byggande av plankorsningar och tillfartsvägar utmed järnvägen mellan Refteleoch Forsheda, Reftele, Bredaryd och Forsheda socknar i Gislaveds och Värnamo kommuner, Jönköpings län. (Jönköpings läns museum, JLM)PDF

2019

2019:44 Svenshult 1:7 m.fl. Arkeologisk utredning inför industribyggnation, Villstad socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län. (Jönköpings läns museum, JLM)PDF

2018

Villstads-Haghult 1_16 m.fl. Villstads socken Gislaveds kommun, Arkeologisk utredning. PDF
(Rio natur- och kulturkooperativ (RIO))länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2018:5 Öreryds kyrkogård. Arkeologisk förundersökning schaktövervakning vid Öreryds kyrka, RAÄ nr 477, Öreryds socken i Gislaveds kommun,PDF
Jönköpings län. (Jönköpings läns museum, JLM)PDF

2017

2017:05 Skog- och Historia i Jönköpings län 2004-2016. Kort sammanfattande rapport. (JLM)PDF

2016

Alla rapporter på denna sida med datering före 2016 tillhör Jönköpings läns museum (JLM).

2015

2015:30 Gravar och marknadsplats i Gislaved. Arkeologisk utredning inför planerad husbyggnation inom Gislaved 2:29, fornlämning 18:1, Båraryds socken, Gislaveds kommun, Jönköpings länPDF

2015:40 Åtterås 2:26. Arkeologisk utredning inför ny detaljplan inomPDF
fastigheten Åtterås 2:26, Villstads socken i GislavedsPDF
kommun, Jönköpings länPDF

2014

2014:34 Niotusen år i Smålandsstenar. Vikingatida gravfält, fossil åker och stenåldersboplats. Jörgen Gustafsson med bidrag av Fredrik Engman & Carl Persson.PDF

2013

2013:51 Vindkraft i Vimmelstorp. Arkeologisk utredning, etapp 1 av planerat område för vindkraftspark inom Tronebo 1:7 och Vimmelstorp 1:3 m.fl.PDF

2013:53 Tjärgrop, Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 117 inför planerad skidbacke inom fastighet Vik 1:97PDF

2012

2012:73 Gravfältet Brudstenarna. Arkeologisk förundersökning intill gravfältet RAÄ 60:1 inför nedgrävning av VA-ledning inom Nygård 2:1 m.flPDF.

2012:72 Fållinge-Nygård. Arkeologisk utredning inför nedläggning av VA-ledning inom fastigheten Nygård 2:1 m.fl.PDF

2012:69 Markanvändning i Villstads-Haghult, Arkeologisk efterundersökning av markberedd fossil åker, RAÄ 356. Villstads socken i Gislaveds kommun, Jönköpings länPDF

2012:65 Gröne mosse kretsloppspark II. Arkeologisk utredning etapp 2 inför planerat industriområde inom fastigheten Henja 4:8 m.fl., Båraryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings länPDF

2012:59 Gröne mosse kretsloppspark. Arkeologisk utredning etapp 1, inför planerat industriområde inom fastigheten Henja 4:8 m.fl., Båraryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings länPDF

2012:50 Tolv kilometer utredning genom småländsk jordbruksbygd. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad VA-ledning mellan Reftele och Tallberga, Reftele och Ås socknar, Gislaveds kommun, Jönköpings länPDF

2011

2011:84 Vindkraft i Lida. Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetableringPDF

2011:80 Fållinge-Nygard. Arkeologisk utredning etapp 1 inför byggnation av VA-ledningPDF

2011:75 Nygard 21 mfl Arkeologisk utredning inför industrietabl inom fastighet Nygård 21 m.fl.PDF

2011:68 Singelsö 1:25. Arkeologisk utredning inför byggnation av väg. Båraryds sockenPDF

2011:65 Isaberg. Arkeologisk utredning etapp 1, inför exploatering inom Vik 1:97, Norra Hestra socken samt Bjärsved 5:40, Öreryds sockenPDF

2011:46 Kållerstad 2:4 och 3:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad utvidgning av grustäkt inom delar av fastigheterna Kållerstad 2:4 och 3:1, Kållerstad socken PDF

2011:27 Vindkraft vid Norra Bohult. Arkeologisk utredning inför vindkraftsetablering inom fastigheten Norra Bohult 1:2 m.fl., Anderstorps sockenPDF

2010

2010:58 Utmed riksväg 27. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 169, 170, 429, 430 och 434 inför ny sträckning av rv 27, Båraryds sockenPDF

2010:22 Nöbbele 2:3. Arkeologisk utredning inför etablering av industrimark inom fastigheten Nöbbele 2:3, Reftele sockenPDF

2010:14 Båraryd 442. Arkeologisk förundersökning av Båraryd 442 inför vägbygge inom fastigheten Mossarp 1:31 m.fl., Båraryds sockenPDF

2010:09 Gudrun och Per — en stormig historia. Efterundersökning och återställning av stormskadade gravar och gravfält i Jönköpings län, etapp 5—7PDF (berör bland andra Kållerstad, Villstad, Valdshult, Reftele och Ås socknar i Gislaveds kommun)

2009

2009:96 Nissafors Bruk. Arkeologisk utredning, etapp 1, med anledning av planerat minikraftverk inom Nissafors Bruk, RAÄ 127, Källeryds socken, Gnosjö kommunPDF (berör också Gislaveds kommun)

2009:64 Inventering efter stormen Gudrun, etapp III. Inventering av stormskadade forn- och kulturlämningar, Jönköpings länPDF (berör alla socknar i Gislaveds kommun)

2009:51 Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde, Båraryds sockenPDF (pdf, 1.5 MB)

2009:38 Mesolitiska och neolitiska landskapsrum. Arkeologiska undersökningar av stenålderns boplatser i Jönköpings länPDF (gäller Anderstorp, Båraryd, Reftele och Ås socknar)

2009:10 Läge för stenålder. Inför byggnation av gasledning mellan Gislaved och Limmared, Båraryds sockenPDF (pdf, 1.6 MB)

2009:09 Skogsbruk och stenålder längs Nissan. Inför byggnation av gasledning mellan Gislaved och Limmared, Båraryds sockenPDF

2008

2008:93 Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård. Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård, Södra Hestra sockenPDF

2008:79 Försvunnen stenåldersboplats i Reftele. Förundersökning av RAÄ 97 i Ölmestad, Reftele sockenPDF

2008:41 Mellan Hamra och Draftinge. Schaktkontroll i samband med ledningsdragning intill fasta fornlämningar, Bredaryd och Ås socknarPDF

2008:34 Skog & Historia i Jönköpings län. Lägesrapport för åren 2004—2007, efter avslutandet av Gröna jobb, Båraryd och Öreryds socknarPDF

2007

2007:43 Väg 27. Arkeologisk utredning etapp 2, inför planerad ombyggnad av väg 27, Båraryds sockenPDF

2007:14 Huset mellan sjöarna. Arkeologisk förundersökning i samband med tillbyggnad och ledningsdragning på fastigheten Bollbynäs 2:4, Bosebo sockenPDF

2006

2006:81 Vägen om Gislaved. Arkeologisk utredning, etapp 1, av ny vägsträckning för väg 27 förbi Gislaved, Båraryds sockenPDF

2006:63 Villstad hembygdsgård. Sökschaktning inför utbyggnad av befintligt hus, Villstads socken

2006:61 Boplats vid Nissan. Väg 611 — ny vägsträckning och bro över Nissan, Båraryds sockenPDF

2006:25 Segerstad-Torsvik. Inför byggnation av naturgasledning, Reftele, Bredaryd & Kulltorps socknarPDF

2006:20 Efter stormen. Dokumentation och återställning av stormskadade forn- och kulturlämningar, Burseryd, Sandvik, Södra Hestra & Villstads socknarPDF

2005

2005:54 Sökschaktning i Betarp. Inför planerat jordbyte på fastigheten Betarp 1:17, Burseryds sockenPDF

2005:27 Historisk kolning och förhistorisk odling. Inför ny sträckning och ombyggnad av länsväg 604 mellan Anderstorp och Hyltan, Anderstorp & Gnosjö socknarPDF

2005:24 Draftinge 5:5. Rutgrävning inför byggnation av gödselbrunn, Ås sockenPDF

2005:17 Grundmur Villstad kyrkogård. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ 205 med anledning av ledningsdragning, Villstads sockenPDF

2004

2004:50 Väster och öster om Nissan. Ny vattenledning och vattentäkt mellan Gislaved och Hestra, Båraryd & Källeryds socknarPDF

2004:46 Från stensättning till röse. Ledningsdragning mellan fornlämning RAÄ 345 och RAÄ 97 (Lommarör), Villstads sockenPDF

2004:30 Tvärs genom utmarkerna Naturgas Mellansverige. Från Segerstad i Gislaveds kommun till Torsvik i Jönköpings kommunPDF (gäller Reftele socken)

2004:09 Lägesrapport inom projektet Naturgas Mellansverige. Från Segerstad i Gislaveds kommun till Torsvik i Jönköpings kommunPDF (gäller Reftele socken)

2003

2003:63 Sökschaktsgrävning och kartering. I samband med ny sträckning av väg 604 mellan Anderstorp och Hyltan, Anderstorp & Gnosjö socknarPDF

2003:61 En eldstad och brända ben - påträffade i vattenledningsschakt intill fornlämning 52, Smålandsstenars hembygdsgård, Villstads sockenPDF

2003:47 Kulturhistorisk förstudie. Gasprojekt Mellansverige. Från Segerstad i Gislaveds kommun till Torsvik i Jönköpings kommunPDF (gäller Anderstorp och Reftele socknar)

2003:34 Dye. Utredning inför anläggandet av ny golfbana, Reftele sockenPDF

2003:20 Sökschaktning i Vä i Reftele. Inför husbyggnation på Vä 7:9, Reftele sockenPDF

2002

2002:47 Mellan Nissan och Nissastigen, Båraryds sockenPDF

2002:36 Reftele golfklubb. Inför anläggandet av ny golfklubb i Dye, Reftele sockenPDF

2002:33 Inget i Fågelhult - nybygge av ladugård på Fågelhult 1:2, Kållerstads sockenPDF

2001

2001:39 Schaktning vid Kållerstad kyrka — schaktkontroll för avloppstank, Kållerstads sockenPDF

2001:33 Vä 2:25 — Sökschaktning inför husbyggnation, Reftele sockenPDF

2001:09 Från Tronebo till Gislaved — inför byggnation av naturgasledning, Anderstorp, Båraryd, Reftele & Villstads socknarPDF

2000

2000:43 Åtterås golfbana. Utredning i samband med anläggande av ny golfbana, Villstads sockenPDF

2000:29 Fossil åkermark och boplatslägen. Inför planerad gasledning från Hyltebruk till Gislaved, Anderstorp, Reftele & Villstads socknarPDF

1999

1999:24 Ombyggnad av kraftledning i Finnvedens folkland — Mellan Ölmestad och Hamra, Reftele & Bredaryds socknarPDF

1999:5 Från Segerstad till Sydamerika — inför planerad gasledning, Reftele, Bredaryd & Forsheda socknarPDF

1998

1998:33 Från Sydamerika till Värnamo — inför planerad gasledning, Anderstorp, Reftele, Villstad, Kärda & Värnamo socknarPDF

1998:32 Gislaved 1:11 m fl. Ett nytt bostadsområde i Gislaved, Båraryds sockenPDF

1998:27 Mesolitisk boplats vid Nissan. Väg 611 — bro över Nissan, Båraryds sockenPDF

1997

1997:21 För ny vägsträckning av väg 611, bro över Nissan Dämbo 1:1, Slätteryd 1:3, Hagelstorp 7:1 & 10:1, Båraryd & Källeryds socknarPDF

1997:16 Inför kabelnedläggning, luftledningsbyggnation samt byggnation av transformatorstationer, Ås sockenPDF

1997:15 Mellby 4:6 Backgården, Reftele sockenPDF

1997:9 Väg 153 Reftele, Reftele sockenPDF

1997:2 Inför planerad grustäkt på fastigheten Önna 1:4, 1:5 och 1:6, Södra Hestra sockenPDF

1995

1995:15 Arkeologisk delundersökning av en ca 9 000 år gammal stenåldersboplats i AnderstorpPDF, Småland, Anderstorps socken, textdel, respektive bilagor

1995:2 Kulturhistorisk förstudie av planerad sträckning för väg 604 mellan Anderstorp och Hyltan, Anderstorp & Gnosjö socknarPDF

1994

1994:19 Arkeologisk förundersökning Väcklinge 2:8, 2:17 och 2:19, Reftele sockenPDF

1994:7 Kulturhistorisk förstudie inför ombyggnad av rv 26, förbifart Smålandsstenar, Villstads sockenPDF

1994:5 Kulturhistorisk förstudie inför ombyggnad av rv 26, Isberga-Gislaved, Villstads sockenPDF

1994:3 Rv 27 — förbi Gislaved. Kulturhistorisk förstudie av Henja och Hult byar, Anderstorp & Båraryds socknarPDF

1993

1993:4 Arkeologisk utredning väg 576, sträckan Burseryd-Åtterås, pkt 3/880-6/420, Villstads sockenPDF

1992

1992:20 Arkeologisk undersökning, överplöjt vikingatida gravfält Nennesmo, Reftele sn, Reftele sockenPDF

1991

1991:23 Smidda gravkors på Kållerstad ödekyrkogård, Kållerstads sockenPDF

1990

1990:8 Arkeologisk förundersökning, nyupptäckt fornlämning, Kv Mejeriet 2, Hult 3:98, Gislaveds kommun, Båraryds sockenPDF

1990:7 Ölmestad, Gunnagård 6:B, Reftele socken

1988

1988:2 Fornlämning 31, S Hestra sn, Bro 1:9 (Bröttjaryd). En arkeologisk provundersökning, Södra Hestra sockenPDF

Sidan uppdaterades senast: