Forn- och kulturlämningar

Kulturmiljö är ett övergripande begrepp för kultur- och landskapslämningar och är en tillgång för samhällets utveckling, ett bidrag till god livsmiljö. En kulturmiljö kan skyddas genom lagstiftning eller planläggning men kan också av samhället ses som en betydelsefull del av kulturarvet. Människan har ständigt påverkat miljö och omgivning, detta har skapat en mosaik av landskapstyper som överlappar varandra. Resultatet är det vi kallar kulturlandskap.

Överallt är vi omgivna av lämningar och föremål från forna tider. Det kan handla om rösen, runstenar, hällkistor eller stenyxor. I stort sett upptäcks nya lämningar varje dag i samband med arkeologiska undersökningar eller kanske när någon gräver i trädgården och finner ett äldre mynt. Fornlämningar är skyddade i Kulturmiljölagen vare sig de är kända eller okända sedan tidigare. Riksantikvarieämbetet är den statliga myndighet som ansvarar för dessa frågor. Länk till annan webbplats.

Kulturmiljölagen

 Lagen är till för att skydda vårt gemensamma kulturarv, Länk till annan webbplats. och det gäller såväl kända som oregistrerade fornlämningar. Lagen reviderades 1 januari 2014 (tidigare hade den namnet Kulturminneslagen).
1 kap. Inledande bestämmelser (sfs1988:950)1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. (2013:548).

Det är länsstyrelsen Länk till annan webbplats. i Jönköpings län som lämnar tillstånd om ingrepp i eller undersökning av dessa lämningar. Grundregeln är att det är förbjudet att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller skada en lämning av äldre tiders bruk.

Definitioner - Lämningar i landskapet

Fornlämningar är spår av människors verksamhet och bruk, varaktigt övergivna och som tillkommit före år 1850. Det kan vara boplatser, gravfält, ruiner och kulturlager i medeltida städer. Lämningarna kompletterar skriftliga källor och ger oss kunskap om vårt ursprung. Övergivna kyrkoruiner, skeppsvrak och milstolpar är fornlämningar från historisk tid. Om det finns särskilda skäl, med hänsyn till det kulturhistoriska värdet, kan länsstyrelsen förklara lämningar yngre än 1850 som fornlämning. Även naturbildningar till vilka sägner eller märkliga historiska minnen är knutna är viktiga för vår historia och är därför skyddande enligt kulturmiljölagen.
Fornlämningar har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. En nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd utan att det behövs något myndighetsbeslut. Om äldre lämningar upptäcks vid pågående arbete ska arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas. Skyddet gäller även för markområdet runt lämningen, storleken beror på fornlämningens betydelse och karaktär. Du kan söka efter kända fornlämningar i Fornsök. Länk till annan webbplats.

Kulturlämningar

skyddas av skogsvårdslagen Länk till annan webbplats.och är spår av mänsklig aktivitet, tillkomna efter 1850. Även dessa är viktiga för att vi ska kunna förstå hela vår historia. Ett exempel är torplämningar.

Miljöbalken Länk till annan webbplats. ger också stöd för våra natur- och kulturmiljöer. Dess bestämmelser syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. I §1, andra stycket anges att miljöbalken skall tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas

Fornfynd

är föremål som är äldre än 1850 och saknar ägare.  Det kan vara en stenyxa eller ett mynt. Dessa är värdefulla pusselbitar för att förstå vår historia. Föremål som hittas vid en fast fornlämning är man skyldig att anmäla till länsmuseet eller länsstyrelsen. Detsamma gäller två eller flera föremål tillsammans eller om de består av guld, silver, koppar eller brons.

Mikrospån. Små flintstycken som tryckts ut ur en större flintsten. De kan användas i pilar och knivar. Foto: Jönköpings läns museum

Mikrospån. Små flintstycken som tryckts ut ur en större flintsten. De kan användas i pilar och knivar. Foto: Jönköpings läns museum

Riksantikvarieämbetet

är den statliga myndighet som ansvarar för vårt kulturarv.

Länsstyrelsen

ansvarar för tillsyn över länets fornlämningar. Länsstyrelsen Länk till annan webbplats. ska skydda, vårda, informera om och öka tillgängligheten till fornlämningsmiljöer och ge dagens och morgondagens generationer förståelse och möjlighet att uppleva kulturarvet. Länsstyrelsen prövar ansökningar och ger tillstånd till förändringar i ett fornlämningsområde. Om ett arbete planeras som kan störa eller förstöra en fornlämning, till exempel nedgrävning av kabel eller nybyggnad av hus kan länsstyrelsen begära att exploatören ska bekosta arkeologiska utredningar och undersökningar. Vid stora arbeten som byggande av ny väg kan det krävas att exploatören bekostar en utredning för att se om tidigare okända fornlämningar kan beröras. Till utredningar och undersökningar finns alltid vetenskapliga frågeställningar som ska hjälpa till att ge ny kunskap om lämningen och den tid och sammanhang som den skapats i.

Fornsök

Sverige fick sin första fornminneslag på 1600-talet. Landets präster fick i uppdrag att samla in uppgifter om ”gamle monumenter och antiquiteter”. I vilken omfattning det skedde berodde på prästens och församlingens intresse. Idag har Sverige ett omfattande register, Fornsök Länk till annan webbplats.. där hundratusentals olika forn- och kulturlämningar är förtecknade och beskrivna. Trots detta finns det åtskilligt kvar att upptäcka då mycket inte är synligt ovan mark.

Vill du söka lämningar i ditt eget område: Riksantikvarieämbetets webbaserade söktjänst för information om lämningar heter Fornsök Länk till annan webbplats., här finns mycket information att hämta. Observera att från 2019 använder registret en ny nummerserie så har du ett äldre nummer du vill leta upp är det bäst att leta fram platsen i kartverktyget.

Din skyldighet som markägare

Som markägare är du skyldig att veta om du har fornlämningar på din mark. I Kulturmiljölagen och på Riksantikvarieämbetets och hemsida går det att läsa mer om fornlämningar och vad som händer om man gör ett fynd. Om du hittar något som kan vara en fornlämning eller ett fornfynd så ska länsstyrelsen kontaktas. det går också att kontakta Jönköpings läns museum Länk till annan webbplats. så hjälper de dig vidare.

Så här kan länsstyrelsen besluta att en arbetsprocess ska se ut: utredning steg 1, kart- och arkivstudier samt viss fältinventering och sökschaktsgrävning utredning steg 2, avgränsar, daterar och karaktäriserar fornlämningen genom prov- och sökschakt. Detta utförs då markingrepp ska göras i närheten av en registrerad fornlämning, där utsträckningen inte är känd. Arkeologisk undersökning, där fornlämningen dokumenteras helt och tas bort.

Fornlämningar i Gislaveds kommun

Jönköpings län inventerades för att upptäcka fornlämningar på 1950- och 1980-talen. Äldre kända lämningar registrerades ockå in i fornlämningsregistret vid denna tidpunkt. Nuvarande Gislaveds kommun inventerades åren 1953-1954. Då registrerades 1181 fornlämningar på 278 lokaler/platser. Det stora flertalet fornlämningar som registrerades var förhistoriska gravanläggningar som rösen, stensättningar och domarringar. Delar av Båraryds och Öreryds socknar har inventerats inom inventeringsprojektet Skog & Historia, åren 2004-2007. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan Skogsstyrelsen och Jönköpings läns museum. I takt med att våra samhällen utvidgas genom bebyggelse eller till exempel nya vägar dras,genom att byggnader rivs eller andra åtgärder görs för att vår livsmiljö behöver ändras så hittas också fler lämningar efter vår historia.

Minnen vid vatten – Inventering av kulturmiljöer Länk till annan webbplats. längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua - Nissan är ett annat exempel på inventering av viktiga kulturmiljöer och fornlämningar med mera.

Sidan uppdaterades senast: