Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Enligt Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet, §§ 3-5a

Kompletta regler för barnomsorg finns under rubriken "Regler för barnomsorg".

Avgifter från och med 1 januari 2023

Sammanställning av avgifter


Avgift i förskola och annan pedagogisk verksamhet

Avgift i allmän förskola och tillsynsbehov

Avgift i fritidshem och annan pedagogisk verksamhet


Procent av inkomsten och högsta avgift, kronor per månad

Procent av inkomsten och högsta avgift, kronor per månad

Procent av inkomsten och högsta avgift, kronor per månad

Barn 1

3 % = 1 645 kronor

2,1 % = 1 151 kronor

2 % = 1 097 kronor

Barn 2

2 % = 1 097 kronor

1,4 % = 768 kronor

1 % = 548 kronor

Barn 3

1 % = 548 kronor

0,7 % = 384 kronor

1 % = 548 kronor

Barn 4

Ingen avgift

Ingen avgift

Ingen avgift

Lovplats på fritidshem50 kronor per dag

Det yngsta barnet räknas som barn nummer ett, det näst yngsta barnet som barn nummer två, osv. Från och med fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. Barn som har avgiftsfri allmän förskola räknas inte med.

Exempel: En familj har en tvååring och en fyraåring i förskola samt ett barn i fritidshem. Avgiften blir 3 % + 1,4 % + 1 % av inkomsten, dock högst 1 645 + 768 + 548 = 2 961 kr/månad.

Preliminär avgift

För barn som är placerade på förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet (pedagogisk omsorg, tidigare familjedaghem, och omsorg kvällar, nätter och helger) tas en preliminär avgift ut 12 månader per år. Avgiften grundas på hushållets gemensamma årsinkomt före skatt, delat med 12.

Högsta avgiftsgrundande inkomst

Från och med 1 januari 2023 är hushållets högsta avgiftsgrundande inkomst 54 830 kronor per månad. Vid inkomster över 54 830 kronor debiteras den högsta avgiftsnivån, så kallad maxtaxa. Avgiften är densamma oavsett barnets vistelsetid. Avgift för kommande år fastställs årligen i december månad.

Vad menas med hushåll?

Avgiften beräknas på hushållets avgiftsgrundande inkomst per år. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och

 • har eller har haft gemensamt barn eller
 • är folkbokförda på samma adress. Med makar ska också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress.

Vad är avgiftsgrundande inkomst?

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) under bidragsåret.

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning (inklusive semesterersättning)
 • Sjukpenning
 • Sjukersättning
 • Föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Aktivitetsersättning
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Överskott av näringsverksamhet
 • Pension (ej barnpension)
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Livränta
 • Vårdbidrag
 • Utbildningsbidrag (ej CSN)
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga m.m.
 • Ersättning vid värnplikt
 • Övriga skattepliktiga ersättningar

Avgiftsperiod

För barn som är placerade inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet betalas en månadsavgift. Avgiften ska betalas 12 månader per år sista vardagen i innevarande månad. Platsen betraktas som ett abonnemang och därför minskas inte avgiften om barnet inte utnyttjar sin plats alla dagar.

Vid längre tids sjukdom (mer än fyra veckor i följd) kan återbetalning av avgiften ske efter fyra veckors karenstid. Sjukdom måste styrkas med sjukintyg. Skriftlig ansökan om återbetalning ska lämnas. Avdrag regleras i efterhand med 1/30 av månadsavgiften per dag, inklusive helgdagar.

Reducerad avgift vid allmän förskola

Avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka erbjuds alla barn från och med hösten det år de fyller tre år. För de barn som har rätt till allmän förskola och som även har ett tillsynsbehov, är avgiften reducerad. Tiden för allmän förskola gäller från 1 september till och med 31 maj. Under juni, juli, augusti gäller ingen reducerad avgift.

Retroaktiv avgiftskontroll

Den avgift hushållet betalar till kommunen är preliminär. Den slutliga avgiften bestäms i efterhand när taxeringen är klar för det kalenderår då hushållet betalade den preliminära avgiften, så kallad retroaktiv avgiftskontroll. Det innebär att hushåll kan tilläggsdebiteras om den lämnade inkomstuppgiften varit lägre än den som fastställs vid den slutliga taxeringen och att återbetalning kan ske till hushåll som har haft en lägre taxerad inkomst. 

Läs mer om retroaktiv avgiftskontroll.

Anmäl ändrad inkomst och ändrade familjeförhållanden

Vårdnadshavare är skyldiga att lämna inkomstuppgift för hushållets inkomster. Så snart hushållet får förändrad inkomst ska ny inkomstuppgift lämnas. Ändrade familjeförhållanden som påverkar avgiftens storlek ska anmälas så snart som möjligt.

Alla ändringar görs via e-tjänsten här på kommunens webbplats.

Sidan uppdaterades senast: