Retroaktiv avgiftskontroll

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 2 mars 2016, §20, att införa retroaktiv avgiftskontroll för barnomsorgsavgifter. Retroaktiv avgiftskontroll innebär att hushållets anmälda inkomst jämförs med hushållets taxerade inkomst enligt Skatteverkets register. Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket. Under 2022 görs kontroll av avgifterna avseende 2020.

Läs vanliga frågor och svar om retroaktiv avgiftskontroll.

Du kan även ställa frågor via e-post till kommunen@gislaved.se (ange "Avgiftskontroll" i ämnesraden) eller via telefon 0371-810 00.

Rättvist med rätt avgift

Alla som har en barnomsorgsplacering har ansvar att meddela kommunen vilken inkomst hushållet har eftersom den är grunden för barnomsorgsavgiften.

Det är en rättvisefråga att hushåll behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt för oss att betala tillbaka som att kräva in pengar. Avgiftskontrollen säkerställer att alla betalar rätt avgift för sin barnomsorg.

Avgiftskontrollen

För att få fram vilket belopp du ska betala eller få tillbaka, delar vi den taxerade inkomsten med 12, vilket ger oss en genomsnittlig inkomst per månad. Om den inkomsten inte stämmer med den anmälda gör vi nya beräkningar av avgiften.

Belopp under 500 kronor på årsbasis kommer inte att faktureras eller återbetalas.

För låg avgift

Om jämförelsen visar att du betalat för låg avgift kommer du att få en faktura på mellanskillnaden. Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Om fakturan inte betalas, och du inte beviljats anstånd med betalningen, hanteras fakturan enligt kommunens ordinarie inkassoförfarande.

Om du behöver längre tid på dig att betala fakturan än de 30 dagarna, kan du ansöka om anstånd. För att ansöka om anstånd ska du ta kontakt med ekonomiservice via e-post kommunen@gislaved.se eller telefon 0371-810 00. Om fakturan inte är betald efter anståndstidens utgång kommer den hanteras enligt kommunens ordinarie inkassoförfarande.

Om du anser att fakturan inte stämmer kan du motsätta dig fakturan skriftligt inom 14 dagar från fakturadatum. Beskriv noga vad det är du anser inte stämmer. En utredning görs och ett skriftligt svar skickas till dig.
Du skickar synpunkterna via e-post till kommunen@gislaved.se (ange ”Avgiftskontroll” i ämnesraden) eller till:
Gislaveds kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
332 80 Gislaved

Fakturering kommer att göras i olika omgångar under året. Kontrollen genomförs utifrån fakturamottagarens födelsemånad. De första som får fakturor är de fakturamottagare som har födelsemånad i januari. Därefter skickas resterande månader ut löpande. Fakturan skickas till den som står som fakturamottagare, men det är alltid vårdnadshavare som har betalningsansvar.

För hög avgift

Om jämförelsen visar att du betalat för hög avgift kommer kommunen att betala tillbaka mellanskillnaden.

Du kommer att få ett brev där det står att återbetalning kommer att göras. Samtidigt får du information om hur du ska anmäla vilket konto du vill ha utbetalningen till. Om information med kontouppgifter inte lämnas inom 30 dagar utgår vi ifrån att du haft inkomster under året som inte har kommit med i jämförelsen och att du därför anser att du inte ska ha någon återbetalning av avgiften.

Om du uppgivit inkomst till kommunen men jämförelsen med Skatteverkets register visar att du har haft mycket låg eller ingen inkomst alls, utgår kommunen från att den inkomst du uppgivit är rätt och ingen återbetalning kommer att ske.

Sidan uppdaterades senast: