Vanliga frågor och svar om retroaktiv avgiftskontroll

Varför görs retroaktiv avgiftskontroll​?

Genom avgiftskontrollen görs en uppföljning av att alla hushåll betalat rätt avgift. Det är en rättvisefråga att alla behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt att betala tillbaka de avgifter som blivit för höga som det är att kräva in det som fattas.

Hur går avgiftskontrollen till?

Taxeringsuppgifter från Skatteverket hämtas. Efter det delas hushållets årsinkomster med 12 för att få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Månadsinkomsten jämförs sedan med de inkomstuppgifter ditt hushåll har lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg.

Om skillnaden mellan fakturerad avgift och beräknad avgift är mindre än 500 kronor på årsbasis kommer avgiften inte att faktureras eller återbetalas.

Vilka politiska beslut har fattats om avgiftskontrollen?

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 2 mars 2016, §20, att införa retroaktiv avgiftskontroll.

Varför kontrollerar ni två år tillbaka i tiden?

Skatteverkets taxeringsuppgifter finns inte tillgängliga tidigare.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Det är varje hushålls ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden till kommunen.

Du ändrar uppgifterna direkt via kommunens e-tjänst för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som du enklast når via kommunens webbplats.

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalat för mycket avgift?

Ja, om jämförelsen visar att du betalat för hög avgift kommer kommunen att betala tillbaka mellanskillnaden. Om skillnaden mellan fakturerad avgift och beräknad avgift är mindre än 500 kronor på årsbasis kommer avgiften inte att återbetalas.

Om du uppgivit inkomst till kommunen men jämförelsen med Skatteverkets register visar att du har haft mycket låg eller ingen inkomst utgår kommunen från att den inkomst du uppgivit är rätt och ingen återbetalning kommer att ske.

Jag ska få tillbaka pengar. Kan ni dra av det på nästa barnomsorgsfaktura?

Nej, avgiftskontrollen kan inte kopplas ihop med den vanliga barnomsorgsavgiften.

När får jag min faktura?

Fakturering kommer att göras i olika omgångar under hösten. Kontrollen har gjorts utifrån räkningsmottagarens födelsemånad (inte barnets). De första som får fakturor är de som är födda i januari.

Hur snabbt ska fakturan betalas?

Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Om den ordinarie fakturan betalas via autogiro kommer även denna faktura att betalas via autogiro.

Vad ska jag göra om jag inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?

Du kontaktar oss via e-post till kommunen@gislaved.se (ange ”Avgiftskontroll” i ämnesraden) eller telefon 0371-810 00 så skickar vi ett mer detaljerat underlag till dig.

Jag tror inte att fakturan stämmer. Hur motsätter jag mig den?

Om du anser att underlaget inte stämmer kan du motsätta dig fakturan skriftligen. Det är viktigt att du är tydlig med vad du anser är fel. När ärendet har utretts skickas ett svar till dig.

Du skickar synpunkterna via e-post till kommunen@gislaved.se (ange ”Avgiftskontroll” i ämnesraden) eller till
Gislaveds kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
332 80 Gislaved

Jag kan inte betala hela fakturan på en gång. Hur gör jag?

Om du inte kan betala hela fakturan innan den förfaller ska du ta kontakt med ekonomiservice via e-post kommunen@gislaved.se eller telefon 0371-810 00.

Om fakturan inte betalats under anståndstiden får du en påminnelse innan ärendet skickas vidare till inkasso.

Stängs mitt barn av från barnomsorgen om jag inte betalar i tid?

Nej, inga barn kommer att stängas av från barnomsorgen på grund av obetalda fakturor från avgiftskontrollen. Efter en påminnelse kommer fakturan däremot gå till inkasso.

Vad har jag gjort för fel när jag måste betala tillbaka pengar?

Det vanligaste felet är att man inte ändrat sin inkomstuppgift när det blev en förändring. En annan vanlig orsak är att det finns flera delar i inkomsten som är skattepliktiga, men som inte anmälts. Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt de regler som finns. En sammanboendes inkomst ska till exempel anmälas som inkomstgrundande för avgiften, även om den personen inte är vårdnadshavare för barnet.

Du ändrar uppgifterna direkt via kommunens e-tjänst för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som du enklast når via kommunens webbplats.

Vad räknas som inkomst?

Med inkomst menas alla skattepliktiga inkomster, till exempel inkomst av tjänst, OB‑tillägg, övertid, föräldrapenning, sjukpenning.

Vad räknas inte som inkomst?

Inkomster som inte är skattepliktiga, till exempel studiestöd, försörjningsstöd, bidrag, etableringsstöd.

Vi har separerat. Vem ska betala fakturan?

Fakturan skickas till den som var fakturamottagare det år kontrollen avser. Det är fakturamottagaren som ansvarar för att fakturan betalas.

Hur kommer jag enklast i kontakt med er?

Du kan ställa frågor till oss via e-post till kommunen@gislaved.se (ange ”Avgiftskontroll” i ämnesraden) eller telefon 0371-810 00.

Många gånger går det snabbare för oss att besvara e-post än telefonsamtal. Vi rekommenderar därför att du i första hand e-postar oss dina frågor. Du får ett autosvar om att ditt ärende har kommit fram, och sedan kontaktar vi dig så fort vi kan.

Jag har inte tidigare fått information om att detta ska genomföras, hur har ni informerat?

Affischer med information har varit uppsatta på förskolor och fritidshem. Information har även funnits på kommunens webbplats.

Sidan uppdaterades senast: