Regler för barnomsorg

Det är viktigt att du som vårdnadshavare känner till våra regler för barnomsorg. Reglerna gäller för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger.

Behöver du reglerna översatta till ett annat språk, använd funktionen "Translate".

Verksamhet

Förskola, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger, och fritidshemmen leds av en rektor. De ansvarar för områdets pedagogiska verksamhet, personal och ekonomi. Personalen på förskolan är förskollärare och barnskötare och på fritidshemmen främst fritidspedagoger.

Förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshemmet är ett steg i det livslånga lärandet. Tillsammans med förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan skapas en medveten pedagogisk helhet.

I förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem strävar vi efter att skapa kontinuitet i barnets utveckling och i de sociala relationerna.

Utbildningen i förskolan riktar sig till barn från 1 år till och med att de börjar fullgöra skolplikten (vanligtvis i förskoleklass). Förskolans utbildning styrs av skollagen, läroplanen för förskolan, av Skolverkets allmänna råd för förskolan samt barnkonventionen.

Bestämmelser om pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger finns i skollagen (SL 25 kap. §§1-16). För pedagogisk omsorg är även förskolans läroplan och skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg, vägledande.

Fritidshemmens verksamhet styrs av skollagen, läroplan för grundskolan, Skolverkets allmänna råd för fritidshem samt barnkonventionen. Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan, stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Verksamheten riktar sig till barn från 6 år till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

Omsorg erbjuds vårdnadshavare som har behov av tillsyn för sina barn på kvällar, nätter och helger. Omsorgen riktar sig till barn från 1 år till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. För att erhålla omsorg kvällar, nätter och helger ska vårdnadshavare ha schemalagd arbetstid utanför förskolans och fritidshemmets öppettider.

I Gislaveds kommun finns en gemensam strategi för alla barn- och utbildningsnämndens verksamheter, antagen av barn- och utbildningsnämnden 2018-06-18, §57.

Varje år följs verksamheten upp genom systematiskt kvalitetsarbete.

Förändring av reglerna

Förändring av reglerna, med undantag av avgifter, ska beslutas av barn- och utbildningsnämnden minst två månader innan förändringen ska börja gälla. Avgifter fastställs årligen i december månad efter uppgifter från Skolverket om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och högsta avgiftsbelopp per månad.

E-tjänster

E-tjänster finns på kommunens webbplats, gislaved.se. Här finns uppgifter om förskolor, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger.

I e-tjänsten finns möjlighet att:

 • Ansöka om plats i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger.
 • Registrera grundschema och ändra schema som påverkar avgiften.
 • Ändra grund för placering och schema om du går från en 15-timmarsplacering till heltid eller tvärtom, till exempel om du blir föräldraledig eller arbetssökande.
 • Lägga in och ändra kontaktuppgifter.
 • Lägga till eller ändra inkomstuppgifter.
 • Säga upp plats.

E-tjänsten finns på Gislaveds kommuns webbplats, gislaved.se. Länk till annan webbplats. För att logga in behövs en e‑legitimation. Mer information om e‑legitimation finns på webbplatsen e‑legitimation.se Länk till annan webbplats.

Lärplattformen Vklass

I Vklass ska följande registreras:

 • Registrera grundschema och göra tillfälliga ändringar av schemat som inte påverkar avgiften.
 • Lägga in och ändra kontaktuppgifter.
 • Anmäla frånvaro.

Rätten till plats

Närvarotider

Det är vårdnadshavarnas arbets-, studie- och restider tillsammans med eventuellt ytterligare faktorer som i det enskilda fallet kan anses angelägna, som ligger till grund för barnets närvarotider. (Skollagen 8 kap. § 5, 14 kap. § 5 resp. 25 kap. §§ 2, 5). Grundschema ska lämnas via e‑tjänsten och lärplattformen Vklass.

Barn i allmän förskola och barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga har rätt att delta i förskola 15 timmar per vecka.

Vid vårdnadshavares sjukdom, graviditetspenning eller liknande tas kontakt med rektor och överenskommelse träffas om barnets närvarotider med hänsyn till vårdnadshavares situation och barnets behov. Sjukintyg eller annat intyg kan komma att begäras.

Stickprovskontroller görs regelbundet gentemot arbetsgivare/utbildningsanordnare om lämnade uppgifter om arbetstid/studietid är korrekta. Kontroller kan även göras om det finns misstanke om att lämnade uppgifter inte är korrekta.

Ansökan om plats

Ansökan om plats ska lämnas i god tid. För förskolans, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helgers planering är det önskvärt att ansökan görs sex månader innan önskat placeringsdatum. Ansökan kan göras tidigast ett år innan önskad placering. Barnet ska vara minst 1 år vid placering.

För ansökan till omsorg kvällar, nätter och helger bifogas arbetstidsschema från arbetsgivaren som styrker behovet. Är vårdnadshavarna sammanboende ska båda uppvisa arbetstidsschema som styrker behovet.

Ansökan görs via våra e-tjänster på kommunens webbplats, gislaved.se.

Placering

Vid placering tas hänsyn till närheten till hemmet, vårdnadshavares önskemål och syskons placering. Om familjesituationen eller verksamhetens organisation förändras kan beviljad barnomsorg omprövas.

Platserbjudande

Plats ska erbjudas inom fyra månader efter att ansökan kommit in. Platserbjudande lämnas cirka fyra veckor innan placeringsdatum.

Vårdnadshavare ska svara på platserbjudandet inom tio dagar. Om vårdnadshavare inte svarar på platserbjudandet inom föreskriven tid eller tackar nej till erbjuden plats annulleras erbjudandet och barnet tas bort från kön.

Datum som anges i platserbjudandet under ”Placering fr.o.m.” är första dag för introduktion.

Introduktion

Introduktion tar en till två veckor. Avgift betalas från första introduktionsdagen. Vid övergång från förskolan och pedagogisk omsorg till fritidshemmen samarbetar verksamheterna kring övergången. Vid introduktion förutsätts att vårdnadshavare deltar.

Under semesterperioden och storhelger är det vanligt att verksamheterna samordnas. Det kan innebära att introduktionen tidigareläggs eller förskjuts så att introduktionen sker i ordinarie verksamhet.

Schemaändring

Förändras barnets omsorgsbehov, som påverkar avgiften, ska schema lämnas i god tid via e‑tjänsten. Vid förändring av schemat för barn i allmän förskola som innebär förändrad avgift för att omsorgsbehovet utöver 15 timmar/vecka upphör, är uppsägningstiden 30 dagar.

Vid tillfällig schemaändring, som inte påverkar avgiften, ska ändringen göras i god tid i lärplattformen Vklass.

Schemaändringar för omsorg kvällar, nätter och helger ska meddelas personalen minst fem dagar innan.

Allmän förskola för 3-5 åringar

Allmän förskola erbjuds alla barn från och med den 1 september det år barnet fyller tre år. Verksamheten omfattar minst 525 timmar/år och erbjuds 15 timmar per vecka under perioden 1 september till den 31 maj. Tiden för placering är 3 timmar och 45 minuter per dag, fyra dagar per vecka. Normaltiden är måndag till torsdag, kl 08.30-12.15. Start- och sluttiden kan förskjutas max 30 minuter för att anpassas till förskolans verksamhet samt för att underlätta för enskilda vårdnadshavare. I undantagsfall kan rektor efter avstämning med verksamhetschefen besluta om att verksamheten erbjuds tre dagar per vecka om barnets och familjens behov och förskolans möjligheter medger det, t.ex. vid långa avstånd.

Läsårstider och lovdagar meddelas inför varje läsår. Allmän förskola är avgiftsfri.

För de barn som deltar i allmän förskola och som därutöver har ett tillsynsbehov ska en reducering av avgiften ske. Barn som har tillsynsbehov erbjuds plats under juni till augusti till ordinarie avgift.

3-5 åringar i pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger

Samma avgiftsreducering som 3-5 åringar i allmän förskola gäller även barn placerade i pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger. Allmän förskola erbjuds inom förskolan och inte inom pedagogisk omsorg eller omsorg kvällar, nätter och helger.

Barn vars vårdnadshavare är arbetslösa

Barn vars vårdnadshavare är arbetslösa har rätt att delta i förskola och pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka. Tiden för placering är 3 timmar och 45 minuter per dag, fyra dagar per vecka. Normaltiden är måndag till torsdag, kl 08.30-12.15. Start- och sluttiden kan förskjutas max 30 minuter för att anpassas till förskolans verksamhet samt för att underlätta för enskilda vårdnadshavare. I undantagsfall kan rektor efter avstämning med verksamhetschefen besluta om att verksamheten erbjuds tre dagar per vecka om barnets och familjens behov och förskolans möjligheter medger det, t.ex. vid långa avstånd.

Denna rättighet gäller inte i fritidshemmet och omsorg kvällar, nätter och helger.

Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga

Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga för annat barn har rätt att delta i förskola och pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka. Om barnet är mellan 3-5 år är utgångspunkten att deltagandet sker inom ramen för allmän förskola (SL 8 kap. §4).

Tiden för placering är 3 timmar och 45 minuter per dag, fyra dagar per vecka. Normaltiden är måndag till torsdag, kl 08.30-12.15. Start- och sluttiden kan förskjutas max 30 minuter för att anpassas till förskolans verksamhet samt för att underlätta för enskilda vårdnadshavare. I undantagsfall kan rektor efter avstämning med verksamhetschefen besluta om att verksamheten erbjuds tre dagar per vecka om barnets och familjens behov och förskolans möjligheter medger det, t.ex. vid långa avstånd.

Den första månaden efter syskons födelse har barnet rätt att delta i förskola och pedagogisk omsorg 30 timmar per vecka. Tid för placering beslutas i samråd med rektor. Avgift betalas enligt ordinarie taxa.

Denna rättighet gäller inte i fritidshemmet och omsorg kvällar, nätter och helger.

Barn i behov av särskilt stöd

För de barn som har behov av särskilt stöd och som därför har rätt att delta i förskolan enligt skollagen 8 kap. §§ 7, 16, ska deltagandet vara kostnadsfritt 15 timmar per vecka. Rektor beslutar om placeringen. För tillsynsbehov utöver dessa 15 timmar ska avgiften vara densamma som för 3‑5 åringar.

Barn i familjehem

Barn i familjehem betraktas som egna barn och tillämpningsreglerna inklusive avgifter gäller på samma sätt.

Lovverksamhet på fritidshem

Tillfälligt behov av tillsyn på grund av arbete eller studier kan i mån av plats köpas av familjer som normalt inte har placering på fritidshem. Placering sker under den tid eleven normalt har sin skolgång. Kostnaden för tillfällig lovverksamhet är 50 kronor per barn och dag. Ansökan sker via e-tjänsten för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger. Länk till annan webbplats.

Transporter av barn mellan förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger

Vårdnadshavare ombesörjer själv hämtning och lämning till omsorg kvällar, nätter och helger. Undantag kan förekomma. I samråd mellan vårdnadshavare och rektor för omsorg kvällar, nätter och helger, beslutas om barn eventuellt har rätt till transport mellan förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger.

Helgdagar och kvällar lämnas och hämtas barnet direkt till omsorg kvällar, nätter och helger av vårdnadshavare, inga transporter ordnas.

Regler vid växelvis boende

När barnen bor växelvis ska vårdnadshavarna ha var sin faktura baserad på respektive hushålls inkomster. Den sammantagna avgiften för platsen ska inte överstiga maxtaxan.

Bor barnet växelvis har barnet rätt till placering utifrån respektive vårdnadshavares tillsynsbehov.

Ett barn har rätt till en förskoleplats i kommunen.

Avstängning

Om avgift, trots krav, inte betalats kan avstängning från fortsatt barnomsorg ske. Normala kravåtgärder som lagsökning och utmätning fullföljs oberoende av eventuell avstängning. Avstängningen beslutas av barn- och utbildningschefen. Beslut om avstängning fattas inte innan personlig kontakt tagits med familjen. I samråd med kommunens ekonomienhet kan amorteringsplan upprättas. Finns sådan avstängs barnet inte från plats. Avstängningen avser den del som är avgiftsbelagd, avstängning kan inte ske från avgiftsfri allmän förskola.

Innan ny placering görs ska gamla skulder vara betalda eller delbetalning enligt en fastställd amorteringsplan påbörjats.

Om vårdnadshavare vid upprepade tillfällen missköter överenskomna tider för hämtning och lämning eller i övrigt inte följer reglernas bestämmelser, kan avstängning ske.

Ändrad grund för placering och uppsägning av plats

Plats ska sägas upp 30 dagar i förväg. Avgift betalas 30 dagar efter uppsägningsdatum. Vid förändring av schemat för barn i allmän förskola som innebär förändrad avgift genom att omsorgsbehovet utöver 15 timmar/vecka upphör, är uppsägningstiden 30 dagar.

För debitering för del av månad uttas 1/30 av månadsavgiften per dag.

Då fortsatt tillsynsbehov finns kan uppsägning av plats inte göras under semester, ferieperiod eller vid byte till annan omsorgsform. Om platsen sägs upp och ny placering görs inom tre månader ska avgift betalas under uppehållet.

Nyttjas inte beviljad plats på två månader upphör placeringen.

Övergång från förskola och pedagogisk omsorg till fritidshem

När barnet övergår från förskola och pedagogisk omsorg till fritidshem ska uppsägning av plats inte göras. Efter sommarsemestern övergår barnet till fritidshemsverksamhet. Avgiften övergår till fritidshemstaxa från 1 augusti.

Öppethållande

Verksamheterna öppnar tidigast kl 6.00 och stänger senast kl 18.30.

Utvecklingsdagar

Personal inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ska ha möjlighet till gemensamma utvecklingsdagar varför verksamheterna stänger två dagar per termin. Verksamheterna ska meddela minst två månader innan vilka dagar de håller stängt.

Kan vårdnadshavare absolut inte ordna tillsynen på annat sätt under dessa dagar, ordnas tillsyn inom någon annan del av verksamheten.

Utvecklingsdagarna innebär ingen reducering av avgiften.

Semesterperiod och storhelger

Tillsyn under semesterperioden och storhelger erbjuds de barn som har ett fastställt tillsynsbehov när vårdnadshavare arbetar eller studerar. Förfrågan om behov av tillsyn görs av personalen där barnet är placerat. Det är viktigt att korrekta uppgifter om tillsynsbehov lämnas till personalen där barnet är placerat, så att verksamheten kan dimensioneras rätt. Intyg från arbetsgivare eller utbildningsanordnare kan komma att begäras in.

Under semesterperioden och storhelger reduceras öppethållandet på förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Det innebär att det inte är säkert att tillsyn kan erbjudas på den plats där barnet normalt är placerat. I Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar finns alltid någon verksamhet öppen. Från övriga orter kan man hänvisas till plats i närmaste större ort.

Avgiftsregler

Enligt Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet, §§ 3-5a

Avgifter

Avgiften är beroende av hushållets bruttoinkomst. Hushållets högsta avgiftsgrundande inkomst är 52 410 kronor per månad. Vid inkomster över 52 410 kronor debiteras den högsta avgiftsnivån, så kallad maxtaxa. Avgiften är densamma oavsett barnets vistelsetid.

Avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka erbjuds alla barn från och med hösten det år de fyller tre år. För de barn som har rätt till allmän förskola och som även har ett tillsynsbehov är avgiften reducerad. Tiden för allmän förskola gäller från 1 september till och med 31 maj. Under juni, juli, augusti gäller ingen reducerad avgift.

Avgift för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet (pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger)

Gäller fr.o.m. 1 januari 2022

Sammanställning av avgifter


Avgift i förskola och annan pedagogisk verksamhet

Avgift i allmän förskola och tillsynsbehov

Avgift i fritidshem och annan pedagogisk verksamhet


Procent av inkomsten och högsta avgift, kronor per månad

Procent av inkomsten och högsta avgift, kronor per månad

Procent av inkomsten och högsta avgift, kronor per månad

Barn 1

3 % = 1 572 kronor

2,1 % = 1 101 kronor

2 % = 1 048 kronor

Barn 2

2 % = 1 048 kronor

1,4 % = 734 kronor

1 % = 524 kronor

Barn 3

1 % = 524 kronor

0,7 % = 367 kronor

1 % = 524 kronor

Barn 4

Ingen avgift

Ingen avgift

Ingen avgift

Lovplats på fritidshem50 kronor per dag

Det yngsta barnet räknas som barn nummer ett, det näst yngsta barnet som barn nummer två, osv. Från och med fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. Barn som har avgiftsfri allmän förskola räknas inte med.

Exempel 1: En familj har en tvååring och en fyraåring i förskola samt ett barn i fritidshem. Avgiften blir 3 % + 1,4 % + 1 % av inkomsten, dock högst 1 572 + 734 + 524 = 2 830 kr/månad.

Avgiftsgrundande inkomst

Avgiften beräknas på hushållets avgiftsgrundande inkomst per år.

Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och

 • har eller har haft gemensamt barn eller
 • är folkbokförda på samma adress. Med makar ska också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress.

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) under bidragsåret.

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning (inklusive semesterersättning)
 • Sjukpenning
 • Sjukersättning
 • Föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Aktivitetsersättning
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Överskott av näringsverksamhet
 • Pension (ej barnpension)
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Livränta
 • Vårdbidrag
 • Utbildningsbidrag (ej CSN)
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga m.m.
 • Ersättning vid värnplikt
 • Övriga skattepliktiga ersättningar

Avgiftsperiod

För barn som är placerade inom förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger betalas en månadsavgift. Avgiften ska betalas 12 månader per år sista vardagen i innevarande månad.

Platsen betraktas som ett abonnemang och därför minskas inte avgiften om barnet inte utnyttjar sin plats alla dagar.

Vid längre tids sjukdom (mer än fyra veckor i följd) kan återbetalning av avgiften ske efter fyra veckors karenstid. Sjukdom måste styrkas med sjukintyg. Skriftlig ansökan om återbetalning ska lämnas. Avdrag regleras i efterhand med 1/30 av månadsavgiften per dag, inklusive helgdagar.

Inkomstuppgift och ändrade familjeförhållanden

Vårdnadshavare är skyldiga att lämna inkomstuppgift för hushållets inkomster. Så snart hushållet får förändrad inkomst ska ny inkomstuppgift lämnas. Ändrade familjeförhållanden som påverkar avgiftens storlek ska anmälas så snart som möjligt. Alla ändringar görs via e-tjänsten. Barn- och utbildningsförvaltningen begär regelbundet in inkomstuppgift för fastställande av avgift.

Den avgift hushållet betalar till Gislaveds kommun är preliminär. Den slutliga avgiften bestäms i efterhand när taxeringen är klar för det kalenderår då hushållet betalade den preliminära avgiften. Kontrollen sker genom att den taxerade inkomsten enligt skatteverkets register delas med 12 för att få fram den genomsnittliga månadsinkomsten. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift som lämnats som grund för avgiftsdebiteringen. Det innebär att hushåll kan tilläggsdebiteras om den lämnade inkomstuppgiften varit lägre än den som fastställs vid den slutliga taxeringen och att återbetalning ska ske till de hushåll som haft en lägre taxerad inkomst än den de uppgivit. För avvikelser under 500 kr på årsbasis genomförs ingen tilläggsdebitering eller återbetalning. I de fall hushållet har oreglerade skulder hos Gislaveds kommun kommer en eventuell återbetalning att justeras gentemot skuldbeloppet.

Övrigt

Personuppgifter

Barn- och utbildningsförvaltningen registrerar de uppgifter som lämnats i samband med ansökan m.m. Enligt Dataskyddsförordningen – GDPR – är barn- och utbildningsnämnden personuppgiftsansvarig. Vårdnadshavare har rätt att en gång per år erhålla utdrag ur detta personregister.

Sidan uppdaterades senast: