Skolskjuts/skoltur

Rätten till skolskjuts

I skollagen 10 kap. § 32 står att: "Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet". Motsvarande regler gäller även för elever i förskoleklass, grundsärskola och gymnasiesärskola.

Rätten till skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola gäller till den skola kommunen anvisar eleven. Det innebär att om du väljer en annan skola så har ditt barn inte rätt till skolskjuts. I vissa fall kan skolskjuts ordnas utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter och då kan barnet åka med befintlig skolskjuts, men det finns alltså ingen garanti för att få skolskjuts när en annan skola väljs.

Gymnasieelevers resor regleras i Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, där det uttrycks att "...ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer.".

Skollagen anger inte i närmare detalj när skolskjuts ska anordnas. Kommunen bedömer utifrån elevens förutsättningar och lokala förhållanden när skolskjuts ska anordnas och vilka elever som ska få skolskjuts. Kommunens bedömning grundar sig på avståndet mellan hemmet och skolan, skolvägens trafikförhållanden och elevens ålder.

Kommunens riktlinjer för skolskjuts

Barn- och utbildningsnämnden har fastställt riktlinjer som närmare beskriver vad som gäller för skolskjuts i kommunen.PDF

Avstånd mellan hemmet och skolan som berättigar till skolskjuts

Årskurs F-3: 2,0 km (F avser förskoleklass)
Årskurs 4-9: 3,0 km 
Gymnasieelever: 6,0 km
Gymnasiesärskolan: 3,0 km

Växelvis boende

Det finns även möjlighet att få skolskjuts vid växelvis boende. Läs mer i "Information om skolskjuts vid växelvis boende".PDF

Utökade skolturer i Gislaveds och Smålandsstenars tätorter

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att erbjuda utökade skolturer i Gislaveds tätort och Smålandsstenars tätort. Det innebär att två ytterligare skolturer kommer att köras inom ramen för skolskjutsorganisationen. En på morgonen och en på eftermiddagen mellan Gullviveskolan, Sörgårdsskolan och Gyllenforsskolan, samt mellan Villstadskolan och Åtteråsskolan. De utökade skolturer kan användas av elever i årskurs F-3 som har undervisning utanför den ordinarie skoldagen, exempelvis i modersmål eller läxhjälp. Även elever med omsorgstider på fritidshemmet som sammanfaller med turtiderna kan åka med dessa skolturer om vårdnadshavarna efterfrågar det. Skolturen körs endast ordinarie skoldagar.

Ansökan om skolskjuts/skoltur

Ansökan om skolskjuts/skoltur ska göras på särskild blankett.PDF Blanketten lämnas till skolans expedition.

Prövning och bedömning

Prövning och bedömning av rätten till skolskjuts/skoltur gör rektor i samråd med skolskjutssamordnare.

Gång- och cykelskjuts i Gislaveds tätort

Så kallad "Gång- och cykelskjuts" erbjuds från höstterminens start till och med 31 augusti, från Sörgårdsskolan och Gyllenforsskolan till Gullviveskolan och tillbaka igen. Gång- och cykelskjutsen är vuxenledd och avgår enligt en särskild tidtabell. Ingen anmälan krävs.

Tider för skolskjuts/skoltur/gång- och cykelskjuts

När det gäller skolskjuts, skoltur och gång- och cykelskjuts i Gislaveds och Smålandsstenars tätorter, finns det en fastställd tidtabell för respektive tätort. Från och med höstterminen 2020 erbjuds inte gång- och cykelskjuts i Smålandsstenars tätort.

Information om tider och hämtningsställe avseende övrig skolskjuts lämnas direkt till vårdnadshavare av entreprenören som kör skolskjutsen.

Sidan uppdaterades senast: