Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Förändringar i Broaryd

Det sker flera förändringar i våra verksamheter i Broaryd. Förskolan behöver utökas för att göra plats för fler barn, skolan ska renoveras och vård- och omsorgsplatserna på Lugnet ska omfördelas till annat eller andra boenden. I texten nedan får du en lägesuppdatering om var kommunen står nu i de olika delarna.

Återkommande frågor och svar (FAQ)

Arbetet med att förändra och utveckla våra verksamheter i Broaryd fortsätter och vi kommer löpande att uppdatera informationen på denna sida.

Vi har också skapat en särskild sida med samlade frågor och svar. Sidan kommer att uppdateras löpande i takt med att arbetet fortsätter.

Klockargårdskolan

Klockargårdskolan ska genomgå en omfattande renovering, vilket beslutades under våren 2022. En grundlig undersökning, gjord av RISE (tidigare Statens provningsanstalt), visar att delar av skolbyggnaden är fuktskadad.

Dräneringsarbetet pausas

Grävning för dränering av del 1, området fram till staketet vid förskolans innegård, är klar. För att inte störa förskolans verksamhet under våren pausas nu grävningsarbetet fram till sommaren. Det betyder att staketen tas ner och arbetsplatsen städas upp. Resterande mark- och dräneringsarbete återupptas till sommaren.

Projekteringsarbetet fortsätter

För att få en bättre verklighetsuppfattning och säkerställa vissa kontrollpunkter i förarbetet görs flera platsbesök på arbetsområdet av projektledare och arkitekter.

Platsbesöken är en del i arbetet med att ta fram underlag inför den upphandling som ska genomföras i mars. Vid upphandlingen utses lämplig entreprenör som kan ta sig an uppdraget att renovera skolan.

Nya paviljonger för personalutrymme

Vi har fått slutbesked om att de uppsatta paviljongerna på skolområdet, som ska fungera som personalutrymme, nu är godkända för inflyttning. Städning och flytt av möbler är bokat och därefter kan skolpersonalen börja använda lokalen.

Föräldramöte

Den 7 februari hölls ett gemensamt föräldramöte för Klockargårdsskolan och förskolan. Inbjudan till mötet gick ut till berörda vårdnadshavare.

Utemiljön påverkas av att dräneringen startar på Klockargårdskolan

Nu börjar det hända synliga saker kring renoveringen av Klockargårdskolan. Företaget som ska dränera skolan håller just nu på att etablera sig i området och staket sätts upp runt skolområdet.

I ett första steg ska dränering ske runt skolan och det kommer att påverka utemiljön. Under dräneringsarbetet blir utemiljön för skolan mindre och antalet parkeringsplatser något färre. Busshållplatsen för skolskjuts är också flyttad. Berörda vårdnadshavare har fått mer detaljerad information om detta via kommunikationsplattformen Vklass.

Statusinventering av lokaler

Det genomfördes en statusinventering vid flera av kommunens fastigheter i Broaryd den 9 januari. Tjänstepersoner från fastighet- och serviceavdelningen, tillsammans med extern arkitekt, gick i området runt förskolan, Klockargårdsskolan och Lugnet. Syftet med statusinventeringen var att undersöka ytorna som finns inne i byggnaderna och i utemiljön.

Renovering av Klockargårdskolan

Sedan beslutet om renovering togs har förberedande arbete gjorts som bland annat innefattar planering och projektering. Verksamheten har varit delaktig i det förberedande arbetet där hänsyn tagits till vilket behov som finns inom skolan idag och på längre sikt.

I början av januari 2023 påbörjas arbetet med dräneringen runt skolan. I ett första skede kommer markområdet kring hus B, där skolverksamheten är, att stängas av och arbetsbodar sättas upp. Arbetet innebär att man gräver ur marken runt byggnaden för att göra ny dränering och dagvatten. En återställning efter grävningen tar ett par veckor. Det kommer tillfälligt innebära en mindre utemiljö för skolan och färre antal parkeringsplatser.

Sedan fortsätter arbetet med dränering och markarbeten kring den gamla byggnaden där förskolan är, som också kallas hus A.

Broaryds förskola

Under en tid har vi sett ett ökat behov av förskoleplatser i Broaryd, därför behöver förskolan utökade lokaler.

Dräneringsarbetet pausas

Grävning för dränering av del 1, området fram till staketet vid förskolans innegård, är klar. För att inte störa förskolans verksamhet under våren pausas nu grävningsarbetet fram till sommaren. Det betyder att staketen tas ner och arbetsplatsen städas upp. Resterande mark- och dräneringsarbete återupptas till sommaren.

Föräldramöte

Den 7 februari hölls ett gemensamt föräldramöte för Klockargårdsskolan och förskolan. Inbjudan till mötet gick ut till berörda vårdnadshavare.

Nya avdelningen "Hoppet" öppnad

Måndagen den 30 januari öppnade den nya förskoleavdelningen, som fått namnet ”Hoppet”, i församlingshemmets lokaler. Lokalerna hyrs i första hand till 1 april, med möjlighet att hyra längre tid.

Anmälan om missförhållanden avskrivs av Skolinspektionen

Skolinspektionen gav den 1 februari besked om att de avskriver ärendet om missförhållande på Broaryds förskola.

Tidigare har någon anmält missförhållande på förskolan till Skolinspektionen. De startade en utredning och ställde ett antal frågor till utbildningsförvaltningen att besvara. Kommunens svar skickades till Skolinspektionen i slutet av januari. Några dagar senare beslutade Skolinspektionen att inte gå vidare med ärendet, utan avskriva det.

Statusinventering av lokaler

Det genomfördes en statusinventering vid flera av kommunens fastigheter i Broaryd den 9 januari. Tjänstepersoner från fastighet- och serviceavdelningen, tillsammans med extern arkitekt, gick i området runt förskolan, Klockargårdsskolan och Lugnet. Syftet med statusinventeringen var att undersöka ytorna som finns inne i byggnaderna och i utemiljön.

Ny förskoleavdelning i kyrkans lokaler

Under en tid har vi sett ett ökat behov av förskoleplatser i Broaryd. Idag finns det tre avdelningar på Broaryds förskola men efter årsskiftet har vi behov av att öppna ytterligare en avdelning.

Från och med slutet av januari kommer den äldsta barngruppen att hålla till i kyrkans lokaler i församlingshemmet. Tidigare har skolan haft möjlighet att använda lokalerna och de är redan anpassade för pedagogisk verksamhet.

Detta är en tillfällig lösning och vi kommer att ha ett nära samarbete med kyrkan. Kyrkans verksamheter kommer att kunna fortsätta som vanligt.

Vårdnadshavare kommer att få mer detaljerad information från rektor på förskolan.

Vård- och omsorgsboendet Lugnet

Vård- och omsorgsplatserna på Lugnet ska omfördelas till annat eller andra boenden.

Samtal genomförda

Alla enskilda, frivilliga samtal har nu genomförts med hyresgästerna (alternativt anhöriga/god man) på Lugnet.

Sedan socialförvaltningen fick uppdraget från politiken att omfördela Lugnets boendeplatser till andra boenden i kommunen, så har vi tittat på flera lösningar samtidigt som vi lyssnat in och tagit hänsyn till hur hyresgästerna på Lugnet önskar ha det i framtiden. Sammantaget har det lett till att spåret vi inom socialförvaltningen nu arbetar efter, är att öppna upp platserna på Mariagården i Smålandsstenar. Utifrån olika aspekter vill vi behålla dessa platser i den södra delen av vår kommun. I samtalen har det också framkommit önskemål om att flytta till andra boenden som vi kommer att ta hänsyn till.

Riskbedömningar påbörjas

I mitten av februari kommer det göras riskbedömningar på Lugnet, både utifrån ett medarbetarperspektiv men också utifrån hyresgästernas perspektiv. I en riskbedömning undersöks vilka risker som finns och vilka risker olika moment medför.

Intagningsstopp på Lugnet sedan 28 november

Den 28 november fattade socialförvaltningens ledningsgrupp beslut om intagningsstopp på Lugnet, sedan dess har inga nya beslut tagits som rör förändringarna av vård- och omsorgsboendet.

Alla erbjuds frivilliga, enskilda samtal

Vi har erbjudit frivilliga enskilda samtal med hyresgästerna och deras anhöriga eller god man. Samtalen genomförs under januari. Syftet med samtalen är att prata om hur var och en tänker kring sina förutsättningar och önskemål, utifrån det beslut som den politiska majoriteten har tagit.

Statusinventering av lokaler

Det genomfördes en statusinventering vid flera av kommunens fastigheter i Broaryd den 9 januari. Tjänstepersoner från fastighetsavdelningen, tillsammans med extern arkitekt, gick i området runt förskolan, Klockargårdsskolan och Lugnet. Syftet med statusinventeringen var att undersöka ytorna som finns inne i byggnaderna och i utemiljön.

Förändringarna på Lugnet kommer att ske i nära dialog med hyresgäster och anhöriga. Med start den 10 januari kommer varje hyresgäst på Lugnet få tid för personliga samtal tillsammans med sina närstående och personal. Under samtalen kommer man prata om hur var och en tänker kring sina förutsättningar och önskemål.

Inga förändringar kommer att ske på Lugnet innan alla samtal är genomförda.

De politiska besluten bakom förändringarna i Broaryd

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 17 november togs flera beslut som är kopplade till verksamheter i Broaryd. Bland annat beslutade kommunfullmäktige;

  • att service, kvalitet samt möjlighet att kompetensförsörja ska vara ledande i hur vård- och omsorgsverksamhet struktureras på ett effektivt sätt,
  • att kunna tillgodose det ökade behovet av demensplatser i den framtida vård- och omsorgsverksamheten genom omvandling av vissa somatiska platser till demensplatser,
  • att Lugnet i Broaryd ska utvecklas till förskola, bostäder och samlingslokal med visst tillgängligt servicestöd. Det innebär att vård- och omsorgsplatserna på Lugnet successivt omfördelas till andra vård- och omsorgsboenden samt att grundskolan får bättre förutsättningar,
  • att uppdra till socialnämnden att planera och genomföra förändringen inom vård-och omsorgsverksamheten,
  • att uppdra till övriga berörda nämnder och bolag att planera och genomföra erforderliga åtgärder för att kunna genomföra beskriven förändring och utveckling, samt att uppdra till kommunstyrelsen att samordna arbetet i sin helhet.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan