Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Förändringar i Broaryd

Det sker flera förändringar i våra verksamheter i Broaryd. Förskolan behöver utökas för att göra plats för fler barn, skolan ska renoveras och vård- och omsorgsplatserna på Lugnet ska omfördelas till annat eller andra boenden. I texten nedan får du en lägesuppdatering om var kommunen står nu i de olika delarna.

Klockargårdskolan

Klockargårdskolan ska genomgå en omfattande renovering, vilket beslutades under våren 2022. En grundlig undersökning, gjord av RISE (tidigare Statens provningsanstalt), visar att delar av skolbyggnaden är fuktskadad.

Behov av ytterligare åtgärder

I det inledande rivningsarbetet upptäckte entreprenören ytterligare behov av åtgärder än vad som tidigare konstaterats. Entreprenören och kommunens ombud har under juli och augusti aktivt arbetat med att definiera lämpliga åtgärder och planera ett genomförande som ska säkerställa tidsramen. Målet är att leverera en byggnad för skola, förskola och bibliotek i nybyggnadsstandard till sommaren 2024.

När det gäller Hus B (där skola och bibliotek har sina verksamheter) är konstruktionen undermålig på en rad punkter. Bland annat behöver en ny bottenplatta anläggas. Man kommer därför att montera ner befintlig byggnad i sin helhet, anlägga en ny grundkonstruktion och återuppbygga huset i dess ursprungliga form. Vid återuppbyggnaden ska så mycket material som möjligt återanvändas utifrån vad som är lämpligt.

Konstruktionsmässigt är Hus A (där förskola, personalutrymmen med mera inryms) huvudsakligen av god kvalitet men i det inledande arbetet har det definierats ett par ytterligare åtgärder i förhållande till vad som tidigare planerats.

Beslut om utökad kostnadsram

Under kommunstyrelsens sammanträde den 6 september 2023 beslutades det att utöka kostnadsramen för reinvestering av Klockargårdskolan. Det innebär att åtgärderna som nu identifierats kan genomföras inom tidsramen. Målet är att leverera en byggnad för skola, förskola och bibliotek i nybyggnadsstandard till sommaren 2024.

Följ arbetet på sidan: Renovering av Klockargårdskolan.

Nu startar renoveringen

Bygg Johan AB vann upphandlingen och har blivit tilldelad uppdraget att renovera Klockargårdskolan. Entreprenören etablerar sig just nu på området. Renoveringsarbetet beräknas att ta cirka 12 månader.

Följ arbetet på sidan: Renovering av Klockargårdsskolan.

Återkoppling RISE platsbesök 2 maj

På uppdrag av kommunen utförde RISE en genomgång av tidigare undersökningsrapporter på Klockargårdsskolan, övre plan av hus A.

Platsbesöket genomfördes den 2 maj 2023 efter att funderingar kring innemiljön, i aktuellt våningsplan, kommit in till kommunen. Vid platsbesöket noterades inget avvikande med avseende på tidigare slutsatser till övre plan av hus A. Vi har arbetat med planering för omfattande renovering av hela Klockargårdsskolan. Förfrågningsunderlag har skickats ut till entreprenörer och förhoppningen är att starta projektet i juni 2023.

Renoveringen av Klockargårdskolan innebär bland annat att fasader rivs samt fuktskadat träregelverk och syllar byts ut. Om- och tillbyggnad inkluderar övre plan av hus A. När renoveringen är klar kommer byggnaden att hålla nybyggnadsstandard och eleverna kommer att möta en ny, ändamålsenlig skola.

Beslut om budget för renoveringen

I måndags den 24 april tog kommunfullmäktige beslut om att godkänna budgeten för renoveringen av Klockargårdsskolan och Broaryds förskola. Upphandlingen för att utse lämplig entreprenör som kan ta sig an uppdraget att renovera skolan pågår och målet är att komma igång med renoveringen så snart som möjligt.

Skolans parkeringsplats är öppen igen

Från måndag den 17 april och fram till skolavslutningen kan vårdnadshavare lämna och hämta sina barn vid skolans parkeringsplats igen. Skolskjutsen kommer också använda denna parkeringsplats, precis som tidigare.

Informationsmöten om renovering

Nu har förfrågningsunderlaget för renoveringen på Klockargårdsskolan gått ut på e-avrop. Det innebär att entreprenörer kan anmäla intresse för att ta sig an uppdraget.

Tisdagen den 4 april hölls ett informationsmöte för berörd skolpersonal och ett föräldramöte för vårdnadshavare. Under mötena medverkade representanter från fastighetsavdelningen för att informera om renoveringen av Klockargårdsskolans A- och B-hus, där både skolan och förskolan har sina verksamheter.

Åtgärder för trafiksäkerheten

Utbildningsförvaltningen har tillsammans med kommunens trafikutredare sett över trafiksäkerheten kring skola och förskola. En ny trafikskylt är på plats och ett staket som ska sättas upp vid avdelningen Fröjden, har beställts.

Dräneringsarbetet pausas

Grävning för dränering av del 1, området fram till staketet vid förskolans innegård, är klar. För att inte störa förskolans verksamhet under våren pausas nu grävningsarbetet fram till sommaren. Det betyder att staketen tas ner och arbetsplatsen städas upp. Resterande mark- och dräneringsarbete återupptas till sommaren.

Projekteringsarbetet fortsätter

För att få en bättre verklighetsuppfattning och säkerställa vissa kontrollpunkter i förarbetet görs flera platsbesök på arbetsområdet av projektledare och arkitekter.

Platsbesöken är en del i arbetet med att ta fram underlag inför den upphandling som ska genomföras i mars. Vid upphandlingen utses lämplig entreprenör som kan ta sig an uppdraget att renovera skolan.

Nya paviljonger för personalutrymme

Vi har fått slutbesked om att de uppsatta paviljongerna på skolområdet, som ska fungera som personalutrymme, nu är godkända för inflyttning. Städning och flytt av möbler är bokat och därefter kan skolpersonalen börja använda lokalen.

Föräldramöte

Den 7 februari hölls ett gemensamt föräldramöte för Klockargårdsskolan och förskolan. Inbjudan till mötet gick ut till berörda vårdnadshavare.

Utemiljön påverkas av att dräneringen startar på Klockargårdskolan

Nu börjar det hända synliga saker kring renoveringen av Klockargårdskolan. Företaget som ska dränera skolan håller just nu på att etablera sig i området och staket sätts upp runt skolområdet.

I ett första steg ska dränering ske runt skolan och det kommer att påverka utemiljön. Under dräneringsarbetet blir utemiljön för skolan mindre och antalet parkeringsplatser något färre. Busshållplatsen för skolskjuts är också flyttad. Berörda vårdnadshavare har fått mer detaljerad information om detta via kommunikationsplattformen Vklass.

Statusinventering av lokaler

Det genomfördes en statusinventering vid flera av kommunens fastigheter i Broaryd den 9 januari. Tjänstepersoner från fastighet- och serviceavdelningen, tillsammans med extern arkitekt, gick i området runt förskolan, Klockargårdsskolan och Lugnet. Syftet med statusinventeringen var att undersöka ytorna som finns inne i byggnaderna och i utemiljön.

Renovering av Klockargårdskolan

Sedan beslutet om renovering togs har förberedande arbete gjorts som bland annat innefattar planering och projektering. Verksamheten har varit delaktig i det förberedande arbetet där hänsyn tagits till vilket behov som finns inom skolan idag och på längre sikt.

I början av januari 2023 påbörjas arbetet med dräneringen runt skolan. I ett första skede kommer markområdet kring hus B, där skolverksamheten är, att stängas av och arbetsbodar sättas upp. Arbetet innebär att man gräver ur marken runt byggnaden för att göra ny dränering och dagvatten. En återställning efter grävningen tar ett par veckor. Det kommer tillfälligt innebära en mindre utemiljö för skolan och färre antal parkeringsplatser.

Sedan fortsätter arbetet med dränering och markarbeten kring den gamla byggnaden där förskolan är, som också kallas hus A.

Broaryds förskola

Under en tid har vi sett ett ökat behov av förskoleplatser i Broaryd, därför behöver förskolan utökade lokaler.

Nu startar renoveringen

Bygg Johan AB vann upphandlingen och har blivit tilldelad uppdraget att renovera Klockargårdskolan. Entreprenören etablerar sig just nu på området. Renoveringsarbetet beräknas att ta cirka 12 månader.

Följ arbetet på sidan: Renovering av Klockargårdsskolan.

Två avdelningar flyttar tillfälligt till Lugnets lokaler

Under tiden förskolan renoveras kommer Glädjen och Lyckan få tillfälliga lokaler på Lugnet. Lokalerna anpassas just nu till förskoleverksamhet och när lokalerna är godkända för att tas i bruk flyttar verksamheten över dit under hela renoveringstiden.

För att tillfälligt ändra lokalernas användning från vårdlokaler till förskola krävs bygglov, vilket är beviljat.

Hur Lugnets lokaler ska användas och utvecklas på längre sikt, finns det inga beslut på idag.

Återkoppling RISE platsbesök 2 maj

På uppdrag av kommunen utförde RISE en genomgång av tidigare undersökningsrapporter på Klockargårdsskolan, övre plan av hus A.

Platsbesöket genomfördes den 2 maj 2023 efter att funderingar kring innemiljön, i aktuellt våningsplan, kommit in till kommunen. Vid platsbesöket noterades inget avvikande med avseende på tidigare slutsatser till övre plan av hus A. Vi har arbetat med planering för omfattande renovering av hela Klockargårdsskolan. Förfrågningsunderlag har skickats ut till entreprenörer och förhoppningen är att starta projektet i juni 2023.

Renoveringen av Klockargårdskolan innebär bland annat att fasader rivs samt fuktskadat träregelverk och syllar byts ut. Om- och tillbyggnad inkluderar övre plan av hus A. När renoveringen är klar kommer byggnaden att hålla nybyggnadsstandard och eleverna kommer att möta en ny, ändamålsenlig skola.

Förskolan förbereder för flytt under sommaren

Nu börjar det bli dags att förbereda flytten för avdelningarna Glädjen och Lyckan. Flytten görs för att kunna fortsätta grävningsarbetet (som pausades i februari) och påbörja renoveringen. Vi tittar just nu på flera lösningar för var verksamheten ska bedrivas under tiden förskolan renoveras. Det finns ännu inget datum satt för flytt, men målsättningen är att lämna befintliga lokaler under sommaren. Då har vi också färre barn på förskolan i och med att många är lediga, vilket kan underlätta för oss i flytten.
Vårdnadshavare kommer att få mer detaljerad information om flytten vid föräldrarmötet den 7 juni.

Beslut om budget för renoveringen

I måndags den 24 april tog kommunfullmäktige beslut om att godkänna budgeten för renoveringen av Klockargårdsskolan och Broaryds förskola. Upphandlingen för att utse lämplig entreprenör som kan ta sig an uppdraget att renovera skolan pågår och målet är att komma igång med renoveringen så snart som möjligt. Under renoveringen kommer vi behöva hitta en annan lokal för förskoleavdelningarna Glädjen och Lyckan. Vi tittar just nu på olika alternativ och återkommer med mer information så snart vi vet mer.

Skolans parkeringsplats är öppen igen

Från måndag den 17 april och fram till skolavslutningen kan vårdnadshavare lämna och hämta sina barn vid skolans parkeringsplats igen. Skolskjutsen kommer också använda denna parkeringsplats, precis som tidigare.

Informationsmöten om renovering

Nu har förfrågningsunderlaget för renoveringen på Klockargårdsskolan gått ut på e-avrop. Det innebär att entreprenörer kan anmäla intresse för att ta sig an uppdraget.

Tisdagen den 4 april hölls ett informationsmöte för berörd skolpersonal och ett föräldramöte för vårdnadshavare. Under mötena medverkade representanter från fastighetsavdelningen för att informera om renoveringen av Klockargårdsskolans A- och B-hus, där både skolan och förskolan har sina verksamheter.

Åtgärder för trafiksäkerheten

Utbildningsförvaltningen har tillsammans med kommunens trafikutredare sett över trafiksäkerheten kring skola och förskola. En ny trafikskylt är på plats och ett staket som ska sättas upp vid avdelningen Fröjden, har beställts.

Dräneringsarbetet pausas

Grävning för dränering av del 1, området fram till staketet vid förskolans innegård, är klar. För att inte störa förskolans verksamhet under våren pausas nu grävningsarbetet fram till sommaren. Det betyder att staketen tas ner och arbetsplatsen städas upp. Resterande mark- och dräneringsarbete återupptas till sommaren.

Föräldramöte

Den 7 februari hölls ett gemensamt föräldramöte för Klockargårdsskolan och förskolan. Inbjudan till mötet gick ut till berörda vårdnadshavare.

Nya avdelningen "Hoppet" öppnad

Måndagen den 30 januari öppnade den nya förskoleavdelningen, som fått namnet ”Hoppet”, i församlingshemmets lokaler. Lokalerna hyrs i första hand till 1 april, med möjlighet att hyra längre tid.

Anmälan om missförhållanden avskrivs av Skolinspektionen

Skolinspektionen gav den 1 februari besked om att de avskriver ärendet om missförhållande på Broaryds förskola.

Tidigare har någon anmält missförhållande på förskolan till Skolinspektionen. De startade en utredning och ställde ett antal frågor till utbildningsförvaltningen att besvara. Kommunens svar skickades till Skolinspektionen i slutet av januari. Några dagar senare beslutade Skolinspektionen att inte gå vidare med ärendet, utan avskriva det.

Statusinventering av lokaler

Det genomfördes en statusinventering vid flera av kommunens fastigheter i Broaryd den 9 januari. Tjänstepersoner från fastighet- och serviceavdelningen, tillsammans med extern arkitekt, gick i området runt förskolan, Klockargårdsskolan och Lugnet. Syftet med statusinventeringen var att undersöka ytorna som finns inne i byggnaderna och i utemiljön.

Ny förskoleavdelning i kyrkans lokaler

Under en tid har vi sett ett ökat behov av förskoleplatser i Broaryd. Idag finns det tre avdelningar på Broaryds förskola men efter årsskiftet har vi behov av att öppna ytterligare en avdelning.

Från och med slutet av januari kommer den äldsta barngruppen att hålla till i kyrkans lokaler i församlingshemmet. Tidigare har skolan haft möjlighet att använda lokalerna och de är redan anpassade för pedagogisk verksamhet.

Detta är en tillfällig lösning och vi kommer att ha ett nära samarbete med kyrkan. Kyrkans verksamheter kommer att kunna fortsätta som vanligt.

Vårdnadshavare kommer att få mer detaljerad information från rektor på förskolan.

Broaryds bibliotek

Medan renoveringen på Klockargårdsskolan pågår, håller Broaryds bibliotek stängt.

Just nu är biblioteket stängt men vi besöker både skolan och Broaryds samhälle med bokbussen. Läs mer på bibliotekets webbplats om vilka tider som gäller för bokbussen.

I samband med renoveringen utökar vi Broaryds bibliotek med servicen meröppet. Meröppet innebär att du är välkommen till biblioteket även på tider då personal inte är på plats. Läs mer om hur meröppet fungerar på bibliotekts webbplats.

Lugnet

Vård- och omsorgsplatserna på Lugnet ska omfördelas till annat eller andra boenden.

Nu startar renoveringen

Under tiden Klockargårdsskolan renoveras kommer förskolan att vara tillfälligt i delar av Lugnets lokaler. Lokalerna anpassas för förskoleverksamhet och när lokalerna är godkända för att tas i bruk kan förskoleverksamheten bedrivas där under renoveringstiden.

För att tillfälligt ändra lokalernas användning från vårdlokaler till förskola krävs bygglov, vilket är beviljat.

Hur Lugnets lokaler ska användas och utvecklas på längre sikt, finns det inga beslut på idag.

Information om köket

Från och med i måndags den 24 april är köket på Lugnet ett förskole- och skolkök, eftersom hyresgästerna på Lugnet nu flyttat ut. Matdistributionen för hemtjänsten utgår numera från Ekbacken istället för Lugnet.

Information om träffpunkt Lugnet

Träffpunkt Lugnet har varit stängd under en tid på grund av sjukdom.

Nu när Lugnet inte längre är ett vård- och omsorgsboende diskuteras frågan om hur en träffpunkt eller liknande skulle kunna organiseras i Broaryd. I beslutet från kommunfullmäktige står det att Lugnet ska byggas om till förskola och boende med viss service, exakt vad det innebär vet vi inte i dagsläget. Arbetet med att utveckla våra verksamheter i Broaryd, utifrån kommunfullmäktiges beslut, fortsätter och vi kommer att fortsatt informera via vår webbplats när vi vet mer.

I väntan på att en ny lösning är på plats är du varmt välkommen till Mariagårdens eller Ekbackens träffpunkter. Mer information om aktiviteter hittar du på sidan: Träffpunkter och mötesplatser för seniorer.

Alla boende har flyttat

Fredagen den 14 april flyttade den sista hyresgästen från Lugnet. För de som önskat, har platser öppnats på Mariagården i Smålandsstenar, dit även merparten av personalen följer med. Flytten sker frivilligt efter samtal med hyresgästerna och deras anhöriga. Vissa har önskat att flytta till andra boenden, vilket vi också har möjliggjort.

Köket påverkas

I samband med att merparten av hyresgästerna på Lugnet flyttar, kommer köket att påverkas. På sikt kommer köket att gå från ett storkök som serverar kommunens alla målgrupper, till ett storkök som serverar förskola och skola i Broaryd. Därmed kommer matdistributionen för hemtjänsten i Broaryd att utgå från Ekbacken istället för Lugnet.
Risk- och konsekvensanalys ska genomföras för att titta på hur förändringarna kommer att påverka verksamheten och medarbetarna.

Flytt från Lugnet har påbörjats

Flytten från Lugnet påbörjats för största delen av hyresgästerna. För de som önskat, har platser öppnats på Mariagården i Smålandsstenar, dit även merparten av personalen följer med. Flytten sker frivilligt efter samtal med hyresgästerna och deras anhöriga. Vissa har önskat att flytta till andra boenden, vilket vi också har möjliggjort.

Flytten till Mariagården sker successivt både för hyresgäster och personal. Personalen har börjat gå bredvid för att lära känna sin nya arbetsplats, kollegor och hyresgästerna på Mariagården. Flytten sker i dialog med hyresgäster och god man/anhöriga där kommunen omhändertar det praktiska och försöker göra flytten så bra som möjligt för alla som berörs.

Samtal genomförda

Alla enskilda, frivilliga samtal har nu genomförts med hyresgästerna (alternativt anhöriga/god man) på Lugnet.

Sedan socialförvaltningen fick uppdraget från politiken att omfördela Lugnets boendeplatser till andra boenden i kommunen, så har vi tittat på flera lösningar samtidigt som vi lyssnat in och tagit hänsyn till hur hyresgästerna på Lugnet önskar ha det i framtiden. Sammantaget har det lett till att spåret vi inom socialförvaltningen nu arbetar efter, är att öppna upp platserna på Mariagården i Smålandsstenar. Utifrån olika aspekter vill vi behålla dessa platser i den södra delen av vår kommun. I samtalen har det också framkommit önskemål om att flytta till andra boenden som vi kommer att ta hänsyn till.

Riskbedömningar påbörjas

I mitten av februari kommer det göras riskbedömningar på Lugnet, både utifrån ett medarbetarperspektiv men också utifrån hyresgästernas perspektiv. I en riskbedömning undersöks vilka risker som finns och vilka risker olika moment medför.

Intagningsstopp på Lugnet sedan 28 november

Den 28 november fattade socialförvaltningens ledningsgrupp beslut om intagningsstopp på Lugnet, sedan dess har inga nya beslut tagits som rör förändringarna av vård- och omsorgsboendet.

Alla erbjuds frivilliga, enskilda samtal

Vi har erbjudit frivilliga enskilda samtal med hyresgästerna och deras anhöriga eller god man. Samtalen genomförs under januari. Syftet med samtalen är att prata om hur var och en tänker kring sina förutsättningar och önskemål, utifrån det beslut som den politiska majoriteten har tagit.

Statusinventering av lokaler

Det genomfördes en statusinventering vid flera av kommunens fastigheter i Broaryd den 9 januari. Tjänstepersoner från fastighetsavdelningen, tillsammans med extern arkitekt, gick i området runt förskolan, Klockargårdsskolan och Lugnet. Syftet med statusinventeringen var att undersöka ytorna som finns inne i byggnaderna och i utemiljön.

Förändringarna på Lugnet kommer att ske i nära dialog med hyresgäster och anhöriga. Med start den 10 januari kommer varje hyresgäst på Lugnet få tid för personliga samtal tillsammans med sina närstående och personal. Under samtalen kommer man prata om hur var och en tänker kring sina förutsättningar och önskemål.

Inga förändringar kommer att ske på Lugnet innan alla samtal är genomförda.

De politiska besluten bakom förändringarna i Broaryd

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 17 november togs flera beslut som är kopplade till verksamheter i Broaryd. Bland annat beslutade kommunfullmäktige;

  • att service, kvalitet samt möjlighet att kompetensförsörja ska vara ledande i hur vård- och omsorgsverksamhet struktureras på ett effektivt sätt,
  • att kunna tillgodose det ökade behovet av demensplatser i den framtida vård- och omsorgsverksamheten genom omvandling av vissa somatiska platser till demensplatser,
  • att Lugnet i Broaryd ska utvecklas till förskola, bostäder och samlingslokal med visst tillgängligt servicestöd. Det innebär att vård- och omsorgsplatserna på Lugnet successivt omfördelas till andra vård- och omsorgsboenden samt att grundskolan får bättre förutsättningar,
  • att uppdra till socialnämnden att planera och genomföra förändringen inom vård-och omsorgsverksamheten,
  • att uppdra till övriga berörda nämnder och bolag att planera och genomföra erforderliga åtgärder för att kunna genomföra beskriven förändring och utveckling, samt att uppdra till kommunstyrelsen att samordna arbetet i sin helhet.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefontider

Måndag:

08.00-16.00

Tisdag:

09.00-15.00

Onsdag:

09.00-15.00

Torsdag:

09.00-15.00

Fredag:

09.00-15.00

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.