Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Frågor och svar om kommunens verksamheter i Broaryd

Det pågår ett arbete med förändringar av kommunens verksamheter i Broaryd. På den här sidan har vi samlat svar på vanliga frågor.

Frågor som rör vård- och omsorgsboende Lugnet

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 17 november 2022 togs flera beslut som är kopplade till kommunens verksamheter i Broaryd. Bland annat beslutade kommunfullmäktige;

  • att service, kvalitet samt möjlighet att kompetensförsörja ska vara ledande i hur vård- och omsorgsverksamhet struktureras på ett effektivt sätt,
  • att kunna tillgodose det ökade behovet av demensplatser i den framtida vård- och omsorgsverksamheten genom omvandling av vissa somatiska platser till demensplatser,
  • att Lugnet i Broaryd ska utvecklas till förskola, bostäder och samlingslokal med visst tillgängligt servicestöd. Det innebär att vård- och omsorgsplatserna på Lugnet successivt omfördelas till andra vård- och omsorgsboenden samt att grundskolan får bättre förutsättningar,
  • att uppdra till socialnämnden att planera och genomföra förändringen inom vård-och omsorgsverksamheten,
  • att uppdra till övriga berörda nämnder och bolag att planera och genomföra erforderliga åtgärder för att kunna genomföra beskriven förändring och utveckling, samt att uppdra till kommunstyrelsen att samordna arbetet i sin helhet.

Den 28 november beslutade socialförvaltningens ledningsgrupp om intagningsstopp på Lugnet. Sedan dess har inga nya beslut tagits som rör förändringarna av vård- och omsorgsboendet.

Beslutet om att flytta platserna på Lugnet till andra boenden grundar sig i att kommunen ska kunna säkra upp bemanningen nu och på sikt. Behovet av hjälp i samhället ökar generellt i Sverige. Det blir fler personer i ålderskategorin äldre, samtidigt som det blir färre personer som är i arbetsför ålder, alltså personer mellan 19 och 64 år. Det gör att det blir svårare att ha tillräcklig kompetens i alla våra verksamheter framöver då rekryteringsunderlaget blir mindre.

För att täcka upp det ökade behov som uppstår behöver vi använda all den kompetens som finns i förvaltningen på bästa sätt. På våra större boenden kan man använda kompetensen på ett mer optimalt sätt då man kan fördela enklare och svårare uppgifter på olika personer beroende på vilken kompetens de har.

På ett litet boende är det svårt med en sådan uppdelning för att personalgruppen är för liten. Det resulterar i att exempelvis undersköterskor lägger sin tid på något som ett vårdbiträde, eller servicepersonal hade kunnat göra istället. Om vi ska klara av att ge den vård och omsorg som våra invånare behöver måste undersköterskorna få lägga sin tid på de uppgifter som man behöver den kompetensen för att göra.

Att platserna på Lugnet flyttas är inte för att det ska bli en kostnadsbesparing för kommunen, utan för att säkra upp bemanningen nu och på sikt. Att platserna flyttas innebär en lägre lokalkostnad för socialförvaltningen men inte för kommunen som helhet om lokalerna omvandlas till lokaler för andra verksamheter inom kommunen. Det kan också bli en liten kostnadsbesparing på nattbemanningen för socialförvaltningen. För att säkerställa en god arbetsmiljö och att kunna ge en god och säker vård bör ingen arbeta ensam. Det gör att även om det är få platser på ett boende behöver två personal vara arbeta under natten. Om platserna omfördelas till andra boenden kan behovet eventuellt tillgodoses med färre personal under natten. Det beror på var dessa platser kommer att öppnas upp istället.

Med start den 10 januari kommer varje hyresgäst på Lugnet erbjudas tid för personliga samtal tillsammans med sina närstående och personal. Under samtalen kommer man prata om hur var och en tänker kring sina förutsättningar och önskemål. Syftet med samtalen är att skapa en samlad bild av vad hyresgästerna känner kring beslutet att Lugnet ska göras om. Om det är flera hyresgäster som kommer välja att lämna Lugnet utifrån beslutet som tagits, är det viktigt att känna till för att kunna planera exempelvis bemanningen framöver.

Verksamhetschefen för kommunens vård- och omsorgsboende har fått i uppdrag att omhänderta politikernas beslut om att Lugnet ska göras om. Därför är det hon tillsammans med chefen på Lugnet som kommer hålla samtalen med de boende och deras anhöriga.

När vi har fått en samlad bild av hur hyresgästerna tänker utifrån beslutet som tagits så kan vi planera för om och när vi kommer behöva göra förändringar i verksamheten på Lugnet. Om vissa hyresgäster väljer att flytta till andra boenden så behöver exempelvis personalstyrkan minskas.

Frågor som rör Broaryds förskola

Sedan den 30 januari håller den äldsta barngruppen till i kyrkans lokaler i församlingshemmet. Tidigare har skolan haft möjlighet att använda lokalerna och de är redan anpassade för pedagogisk verksamhet. Lösningen är tillfällig och vi kommer att ha ett nära samarbete med kyrkan. Kyrkans verksamheter kommer att kunna fortsätta som vanligt.

På Lugnet ska det, enligt fullmäktiges beslut, förutom förskola även inrymmas bostäder och samlingslokal. Arbetet har inte kommit så långt så att det finns fastställda detaljer kring alla delar ännu, däribland var förskolans verksamhet kommer placeras i byggnaden. En arkitekt är anlitad för att undersöka hur byggnadernas ytor kan nyttjas på bästa sätt för att de ska passa verksamhetens behov.

Hur mycket ombyggnad som behöver göras beror på utformningen. Då detaljerna inte är fastställda ännu så går det inte att göra den jämförelsen.

Frågor som rör Klockargårdskolan

Beslutet om renoveringen togs under våren 2022, efter att en grundlig undersökning visat att delar av skolbyggnaden är fuktskadad.

Undersökningen gjordes av RISE (tidigare Statens provningsanstalt). Skolan har en bra grundstomme som går att behålla, men att det krävs omfattande renoveringsåtgärder där vi behöver byta ut fuktpåverkat material.

Beslutet om renoveringen togs under våren 2022, efter att en grundlig undersökning visade att delar av skolbyggnaden var fuktskadad. Sedan dess har förberedande arbete gjorts som bland annat innefattar planering och projektering. I början av 2023 påbörjas arbetet med dränering runt skolan.

Arbetet med dräneringen påbörjas under vecka 2 och planeras fortsätta under hela vårterminen.

Renoveringen som innefattar dränering och ombyggnation av skolan förväntas vara klar våren 2024.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan