Gislaveds kommun logotyp

Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön

Inledning

Utöver miljöbalken som reglerar Sveriges miljölagstiftning finns möjlighet för kommunerna att upprätta lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. De lokala föreskrifterna blir en förlängning av miljöbalken och räknas som regler som ska följas. Föreskrifterna finns för att upprätthålla säkerhet och skydda kommunens invånare. Lagstödet finns i 9 kapitlet miljöbalken samt i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. L

Syfte

Syftet med lokala föreskrifter är att skydda människors hälsa och miljön genom att reglera vissa saker utifrån Gislaveds lokala förutsättningar med målet att skydda människors hälsa och miljön.

Annan toalett än WC

På grund av risk för smittspridning och lukt krävs det en anmälan till bygg- och miljönämnden för att inrätta:

  • Förmultningstoalett,
  • Torrtoalett med latrinkompostering.

Tomgångskörning

Bilavgaser innehåller ämnen som är skadliga för miljön, klimatet och andra människors hälsa. Därför gäller max 1 minuts tomgångskörning för förbränningsmotorer.

Undantag gäller:

  1. Fordon i trafikkö,
  2. Om motorn hålls igång för fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan anläggning än sådan som avser uppvärmn Exempelvis kyltransport, sopbil eller hydraulik.
  3. Omedelbart tomgångsförbud gäller fordon som stannat vid järnvägsövergång.

Djurhållning

Det krävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden för att inom detaljplanerat område hålla:

  1. Nötkreatur, häst, get eller svin (undantaget är minigris som hålls som sällskapsdjur),
  2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
  3. Tupp,
  4. Mer än 5 hönor eller 5 vaktlar (max 5 totalt).

Spridning av gödsel

Vid spridning av naturlig gödsel och slam eller motsvarande inom detaljplanerat område eller inom 100 meter ifrån detaljplanerat område gäller följande:

Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter. Torrt och blåsigt väder med vind från bebyggelsen innebär minsta risk.

Begränsningarna ovan gäller inte om spridningen sker i liten omfattning. t.ex på villatomt, om det kan ske utan olägenhet för närboende.

Värmepumpar

Den som avser att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten ska ansöka om tillstånd.

Eldning

För skötsel, tillsyn och användning av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och bränslet ska vara torrt om inte eldningsanordningens konstruktion och förbränningsteknik är avsedd för en högre fukthalt.

Ansökan och anmälan

En ansökan eller anmälan till bygg- och miljönämnden ska vara skriftlig.

Straffbestämmelser

För upplysning: I 29 kap. 4 eller 9§ § miljöbalken reglerar straffbestämmelser vid överträdelse av dessa föreskrifter.

Att inrätta en värmepumpsanläggning utan tillstånd medför miljösanktionsavgift enligt förordningen om miljösanktionsavgifter.

Dispens

Bygg- och miljönämnden får medge dispens från vad som gäller enligt dessa föreskrifter om det är uppenbart att ingen risk för olägenheter för hälsa och miljö kan förekomma.

Avgifter

Enligt 27 kap miljöbalken får bygg- och miljönämnden ta ut en avgift för att pröva ansökningar om tillstånd och dispens, för handläggning av anmälan samt tillsyn över dessa enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft 1 augusti 2023.

Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som upprättats innan antagandet av de nya föreskrifterna. Tidigare beslut och tillstånd gäller fortsatt.