Gislaveds kommun logotyp

Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön

Inledning

Utöver miljöbalken som reglerar Sveriges miljölagstiftning finns möjlighet för kommunerna att upprätta lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. De lokala föreskrifterna blir en förlängning av miljöbalken och räknas som regler som ska följas. Föreskrifterna finns för att upprätthålla säkerhet och skydda kommunens invånare. Lagstödet finns i 9 kapitlet miljöbalken samt i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Lokala miljöföreskrifter får inte gå utöver detta bemyndigande. Det finns heller inte några krav på att kommunerna måste ha lokala föreskrifter på alla områden.

Syfte

Syftet med lokala föreskrifter är att skydda människors hälsa och miljön genom att reglera vissa saker utifrån Gislaveds lokala förutsättningar med målet att skydda människors hälsa och miljön.

Avloppsanordning och annan toalett än WC

Det krävs tillstånd även för att inrätta annan avloppsanordning än som avses i 13 § första stycket förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, exempelvis avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten, inom de områden som har märkts ut på kartbilaga 1-8.

Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning.

Det krävs anmälan till bygg- och miljönämnden för att inrätta

  • förmultningstoalett
  • torrtoalett med latrinkompostering

Djurhållning

Det krävs tillstånd för att inom område med detaljplan hålla:

  • Nötkreatur, häst, get eller svin (undantaget är minigris som hålls som sällskapsdjur).
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Tupp
  • Mer än 5 hönor

Tomgångskörning

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i
högst en minut.
Detta gäller inte:

  • om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
  • om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Spridning av gödsel

Vid spridning av naturlig gödsel och slam eller motsvarande inom detaljplanerat område eller inom 100 meter ifrån detaljplanerat område gäller följande:

Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter. Torrt och blåsigt väder med vind från bebyggelsen innebär minsta risk.

Begränsningarna ovan gäller inte om spridningen sker i liten omfattning. T.ex på villatomt, om det kan ske utan olägenhet för närboende.

Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen eller att spridningsutrustningar som placerar gödseln direkt på eller i marken används.

Ansökan och anmälan

Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan
eller anmälan till bygg- och miljönämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med
stöd av 39, 40 och 42 §§ i förordningen vara skriftlig och innehålla de uppgifter
som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs
för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller
anmälan.

Straffbestämmelser

I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Dispens

Bygg- och miljönämnden får medge dispens från vad som gäller § 5 i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

Avgifter

Bygg- och miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd
eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som
kommunfullmäktige antagit.