Gislaveds kommun logotyp

Riktlinjer för utbildningsnämndens verksamhetsbesök

Syfte med verksamhetsbesök

I rollen som ledamot och ersättare i utbildningsnämnden ingår att vara representant mot ett verksamhetsområde. Syftet är att hålla sig ajour med utbildningsnämndens verksamheter. Det är därför viktigt att ledamöter och ersättare känner till och är väl informerade om den gällande ”Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter”.

Som representant företräder man utbildningsnämnden och inte något parti.

Datum för verksamhetsbesök fastställs i ordinarie sammanträdesschema, ett på våren och ett på hösten (ersättning utbetalas). Respektive verksamhetschef ansvarar för innehållet av besöken, där träff med barn/elever ska förekomma minst en gång per år.

Frågeområden som kan diskuteras:

 • Resultat
 • Inkluderande och tillgängliga lärmiljöer
 • Digital kompetens i framkant
 • Språkutvecklande arbetssätt
 • Samverkan med omgivande samhället

Exempel på frågor som kan vara till hjälp för dig som representant, se bilaga 1.

Rapport från besöken kan avlämnas skriftligt och muntligt på något av utbildningsnämndens ordinarie sammanträden. Mall för skriftlig rapport, se bilaga 2.

Bilaga 1

Förslag på frågor vid verksamhetsbesök

Resultat

 • Hur gör ni, i vilka former, när ni bedömer och dokumenterar barns/elevers utveckling och lärande?
 • Hur delaktiga är barnen/eleverna i sitt eget lärande?
 • Vilket inflytande har barnen/eleverna över undervisningen?
 • Hur ser era resultat ut?
 • Hur ser er analys av resultaten ut? Vad beror resultaten på?
 • Vilka åtgärder för utveckling prioriterar ni just nu?
 • Vilka kompetensutvecklingsbehov har ni?

Inkluderande och tillgängliga lärmiljöer

 • Hur arbetar ni för att få lärmiljöerna mer inkluderande? (den pedagogiska, fysiska och psykosociala lärmiljön)
 • På vilket sätt anpassar ni era lokaler så att de blir ändamålsenliga efter den undervisning som ska ske där?
 • Hur använder ni er av i utemiljön i lärandet?
 • Hur arbetar ni för att barn/elever ska få mer fysisk aktivitet?
 • Hur ser ni att barn/elever är delaktiga och engagerade i sitt lärande?
 • Hur arbetar ni förebyggande mot de olika formerna av diskriminering?
 • På vilket sätt arbetar ni för att barn/elever ska utveckla en förståelse och acceptans för varandra?

Digital kompetens i framkant

 • På vilka sätt gör lärplattan undervisningen bättre?
 • Hur arbetar ni med sökkritik och källkritik?

Språkutvecklande arbetssätt

 • På vilka sätt stimuleras språkanvändningen i förskola/skola? Ge exempel på olika situationer.
 • Hur följs barnens/elevernas språkutveckling upp?
 • Beskriv hur ni gör för att arbeta med språket i alla ämnen.

Samverkan med omgivande samhälle

 • Hur ser samverkan med det omgivande samhället ut?
 • I vilka former får barnen i förskolan möta olika yrken och arbetsplatser?
 • I vilka former får eleverna studie- och yrkesvägledning inom verksamheten?
 • Vad i närmiljön och närsamhället har ni möjlighet att nyttja?

Bilaga 2

Mall för skriftlig rapport från verksamhetsbesök i utbildningsnämndens verksamheter

 • Datum och närvarande vid besöket
 • Foto från verksamheten
  OBS! Tänk på att personuppgifter inte får förekomma, till exempel ett ansikte eller annat som kan leda till att en person kan identifieras.
 • Verksamhet som besökts
  (Ort, namn på verksamheten)
 • Beskrivning av verksamheten
  (till exempel vad har du/ni deltagit i och vilka intryck har du/ni fått med dig/er)
 • Frågor jag/vi fick svar på
 • Reflektion/nya lärdomar/ytterligare frågor
 • Sammanfattning av besöket