Gislaveds kommun logotyp

Information om skolskjuts vid växelvis boende för
elever i förskoleklass, grundskola och särskola

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar kommunerna att pröva rätten till skolskjuts från bägge bostäderna vid växelvis boende för elever i förskoleklass, grundskola och särskola.

I juni 2004 beslutade Regeringsrätten att inte bevilja prövningstillstånd i
ett antal ärenden som gällde skolskjuts vid växelvis boende. Därmed slogs
Kammarrätternas domar i dessa ärenden fast, vilket får anses innebära att
liknade fall ska bedömas i enlighet med dessa.

Att kommunen ska pröva elevens rätt till skolskjuts innebär, att eleven
vid växelvis boende får möjlighet till skolskjuts eller annan hjälp till transport,
om hon/han uppfyller de krav som finns angivna i Gislaveds kommuns
riktlinjer för skolskjutsar.

SKR gör tolkningen att växelvis boende innebär, att man bor varannan
vecka hos den ena föräldern och varannan vecka hos den andra. I fall där
man endast bor en tredjedel av tiden hos den ena föräldern är det inte att
betrakta som växelvis boende. Inte heller om man bor hos den ena föräldern
över helgen och önskar skjuts till skolan på måndagsmorgonen ska skolskjuts
komma ifråga.

Eleverna äger rätt att få behovet av skolskjuts prövat inom kommunen.
Bor eleven i en annan kommun varannan vecka, har eleven inte rätt till
skolskjuts därifrån.

Anser ni att ert barn uppfyller kraven för att få sin rätt till skolskjuts vid
växelvis boende prövad, ber vi er att lämna in en ansökan om skolskjuts till
er skolexpedition. För att skolan ska kunna göra en bedömning om eleven
har rätt till skolskjuts vid växelvis boende ska ni också skicka med ett
schema, som visar att det är fråga om ett fast och varaktigt arrangemang.
Detta schema kan då också ligga till grund för den planering som kan
behövas för att organisera skolskjutsen.

Den skolskjutsform som används vid växelvis boende är i första hand
självskjutsning*, länstrafikkort eller befintlig skolskjuts på sträckan. Regler
gällande väntetid och totaltid tillämpas inte vid växelvis boende.

Rutin för handläggning av skolskjuts vid växelvis boende

  1. Ansökan ska göras inför varje läsår på blankett ”Ansökan om
    skolskjuts”. Schema för hur boendet är uppdelat ska skickas med.
  2. Kommunens skolskjutsregler gällande avstånd, trafikförhållande och
    funktionsnedsättning ligger till grund för rätten till skolskjuts.
  3. Beslut om skolskjutsform meddelas av rektor på hemskolan.

Frågor?

Har du frågor om skolskjuts vid växelvis boende kan du ta kontakt med din
skolexpedition eller skolskjutssamordnare Jonny Sveningsson, telefon
0371-235 45.


* Självskjuts innebär att föräldern får ersättning från kommunen för körning med egen bil.