Gislaveds kommun logotyp

Riktlinjer för skolskjutsar och elevresor

Riktlinjerna gäller från och med höstterminen 2022.

1. Gällande bestämmelser

Bestämmelser om rätten till skolskjuts finns för varje skolform i skollagen (SFS 2010:800 9 kap. §§ 15 b 15 c, 21 a, 10 kap. §§ 32-33, 40, 11 kap. §§ 31-32, 39, 18 kap. §§ 30-31) samt i SFS 1991:1110 och 1991:1120. Förordning om skolskjutsning (1970:340) ger vissa riktlinjer om utformningen av skolskjutsningen samt om fordonens utrustning. Bidrag till vissa funktionshindrade elever berörs i SFS 1995:667. Ytterligare föreskrifter angående fordon och trafiksäkerhetsföreskrifter finns i Trafikverkets föreskrifter (TSVFS 1988:17 och senare ändringar). Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) Skolskjutshandbok ger ytterligare vägledning.

Dessa lokala riktlinjer för skolskjutsning ligger inom ramen för skollagens bestämmelser. Bedömningar i enskilda fall görs utifrån skollagens behovsgrunder och således inte enbart med hjälp av lokala riktlinjer.

2. Rätten till skolskjuts och elevresor

Utdrag ur skollagen 10 kap. § 32:

"Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet". Detta gäller till den skola kommunen anvisar eleven. Motsvarande regler gäller även för elever i förskoleklassen, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Resor för gymnasieskolans elever regleras i SFS 1991:1110 där det stadgas att "kommunerna ska svara för kostnaderna för elevernas dagliga resor mellan bostaden och skolan om eleven är berättigad till studiehjälp och färdvägen är minst 6 kilometer".

Skollagen anger inte i närmare detalj när skolskjuts ska anordnas. Kommunen bedömer utifrån elevens förutsättningar och lokala förhållanden när skolskjuts ska anordnas och vilka elever som ska få skolskjuts. Kommunens bedömning grundar sig på avståndet mellan hemmet och skolan, trafikförhållanden, elevens ålder, elevens funktionsnedsättning och annan särskild omständighet.

3. Vad är skolskjuts?

Skolskjuts är transport av elev i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola, till och från skolan. Bestämmelser finns i Förordning om skolskjutsning (SFS 1970:340).

Skolskjuts är inte:

 • Transporter av tillfällig art.
 • Resor mellan hem och förskola eller fritidshem.
 • Resor mellan korttidsboende och skolan eller hemmet.
 • Resor till och från fritidshem eller fritidsgård under lov eller studiedagar.
 • Aktivitetsresor till simhall, studiebesök, teaterbesök m.m.
 • Skjuts till och från annan skola/lokaler för undervisning i slöjd, idrott, språk etc.

4. Avstånd som berättigar till skolskjuts och elevresor

Följande avstånd mellan hemmet och skolan berättigar till skolskjuts respektive stöd till elevresor för gymnasieelever:

 • Årskurs F-3 2,0 km
 • Årskurs 4-9 3,0 km
 • Gymnasieelever 6,0 km
 • Elever i anpassad gymnasieskola 3,0 km

4.1 Hämtningsställe

Ovanstående kilometergräns gäller även för avståndet mellan hemmet och hämtningsstället.

4.2 Likvärdighet

Vid bedömningen av om elever ska erbjudas skolskjuts eftersträvar kommunen likvärdighet mellan elever i samma by/bostadsområde. Det kan innebära att elever med något kortare skolväg än ovan angivna kilometergränser erbjuds skolskjuts i samma omfattning som sina kamrater i området. Det kan också innebära att en enstaka elev i ett område som bor så att kilometergränsen överskrids, inte får skolskjuts.

5. Trafikförhållanden

Kommunen är skyldig att anordna skolskjuts om det behövs med hänsyn till trafikförhållandena även om avståndet mellan hemmet och skolan understiger gällande kilometergräns. Kommunens skolskjutssamordnare gör bedömningen efter samråd med elevhälsochefen. Vid behov sker även samråd med kommunens trafikutredare och Polismyndigheten.

Gislaveds kommun utför inga skolskjutsar inom kommunens tätorter. Vad som anses som tätort för Smålandsstenar, Gislaved och Anderstorp framgår av bifogade kartbilder. (Anmärkning: kartbilderna finns inte tillgängliga på webbplatsen. Ta kontakt med utbildningskontoret via kommunens kontaktcenter telefon 0371-810 00 för att ta del av kartbilderna.) Dock används, som undantag, skolskjutsar av trafiksäkerhetsskäl över Nissastigen i Smålandsstenars tätort och över Anderstorpsvägen i Gislaveds tätort, för elever i förskoleklass upp till och med årskurs 3. Detta undantag gäller tills förhållandena förändrats genom förbättringar i trafikmiljön. Skolskjuts anordnas även mellan Gullviveskolan, Gyllenforsskolan och Sörgårdsskolan i Gislaved samt mellan Villstadskolan och Åtteråsskolan i Smålandsstenar, för elever i förskoleklass upp till och med årskurs 3.

5.1 Vinterskolskjuts

Mörker kan i kombination med andra omständigheter, som t.ex. dålig snöröjning, berättiga till skolskjuts under perioden 1 november till 31 mars.

6. Hängskjutsar

Finns ledig plats i fordon kan, under särskilda omständigheter, även enstaka icke skolskjutsberättigade elever utmed tursträckningen erbjudas transport.

7. Hämtning vid riksvägar

För barn i åldern 6-9 år som har sin hållplats utmed riksvägarna 153, 26 och 27 ska skolskjuts anordnas så att hämtningsställe utmed riksvägen kan undvikas. Skolskjutsen hämtar barnen inne på avtagsväg eller dylikt. Det ankommer på väghållaren att anordna vändplats samt att hålla vägen snöröjd och i farbart skick.

8. Resor för gymnasieelever

För elever bosatta i kommunen ska det vara möjligt att bo kvar hemma och studera på Gislaveds gymnasium. Gymnasieelever erhåller färdbevis till länstrafikens turer. Överstiger avståndet mellan hem och hållplats 6 kilometer kan ersättning för självskjuts eller anslutning erbjudas. Det sammanlagda stödet för busskort och kontantersättning för självskjutsning är dock högst 1/30 av basbeloppet per kalender­månad. Ansökan görs för varje termin och ska vara inlämnad till Gislaveds gymnasium senast 15 september respektive 15 februari. Stöd till elevresor kan inte utgå om eleven erhåller inackorderingsbidrag.

8.1 Resor vid studier på annan ort

För gymnasieelev som studerar på annan ort och är folkbokförd i Gislaveds kommun kan färdbevis till kollektiva färdmedel erhållas för dagliga resor. För de elever som inte har möjlighet att resa med kollektiva färdmedel eller med ordinarie skolskjutslinje utgår milersättning enligt den skattefria delen i Skatteverkets normer för en tur och returresa per skoldag. Elever som har möjlighet att på delar av resvägen utnyttja kollektiva färdmedel ersätter kommunen med färdbevis eller motsvarande. Elever kan ansöka om ersättning enligt den skattefria delen i Skatteverkets normer för anslutning (en tur och returresa) mellan hem och hållplats om avståndet överstiger 6 kilometer, så kallad självskjutsning.

Ansökan görs för varje termin och ska vara inlämnad till Gislaveds gymnasium senast 15 september respektive 15 februari. Det samman­lagda stödet för busskort och kontantersättning för självskjutsning är dock högst 1/30 av basbeloppet per kalendermånad. Stöd till elevresor kan inte utgå om eleven erhåller inackorderingsbidrag.

9. Väntetid och totaltid

9.1 Väntetid

Väntetiden bör inte överstiga 5 timmar per vecka. Tiden räknas från ankomst till skolan till lektionernas början samt från lektionernas slut till avfärd från skolan. Rektor ansvarar för tillsynen under väntetiden. För elever på 7-9 skolor och gymnasieskolan räknas väntetid utifrån skolans start- och sluttid, och inte enskilda elevers schema.

Regeln gällande väntetid tillämpas inte vid växelvis boende.

9.2 Totaltid

Totaltiden är restiden från hemmet tills eleven anländer till skolan. I totaltiden ingår även tid för eventuell väntan i samband med byte av buss.

Elever i årskurs F-6 bör inte ha en totaltid över 60 minuter/tur och elever i årskurs 7-9 bör inte ha en totaltid över 90 minuter/tur.

Regeln gällande totaltid tillämpas inte vid växelvis boende.

10. Skolskjuts för elever i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

För elever i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola gäller samma regler som för elever i grundskolan. Utöver ovanstående ställer elever i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola krav på individuella lösningar.

11. Skolskjuts vid växelvis boende

Elev som bor på två adresser på grund av växelvis boende, har rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av bostäderna och elevens skola uppfyller kommunens avståndskriterier för skolskjuts. Det växelvisa boendet ska vara ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen och eleven ska bo lika mycket hos vardera vårdnadshavare. Båda adresserna ska vara inom samma kommun. Den skolskjuts­form som används vid växelvis boende är i första hand självskjutsning, länstrafikkort eller befintlig skolskjuts på sträckan. Regler gällande väntetid och totaltid tillämpas inte vid växelvis boende.

Rutin för handläggning av skolskjuts vid växelvis boende:

 1. Ansökan ska göras inför varje läsår på blankett ”Ansökan om skolskjuts”. Schema för hur boendet är uppdelat ska skickas med.
 2. Kommunens skolskjutsregler gällande avståndet mellan hemmet och skolan, trafikförhållanden, elevens ålder, elevens funktionsnedsättning och annan särskild omständighet ligger till grund för rätten till skolskjuts.
 3. Beslut om skolskjutsform meddelas av rektor på hemskolan eller kommunens skolskjutssamordnare.

12. Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts görs på särskild blankett. Ansökan skickas till skolans expedition.

13. Ansvarsfördelning vid skolskjuts

Skola, transportör, vårdnadshavare och elever har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.

13.1 Elevens ansvar

 • Följa föreskrivna regler, som till exempel bältesanvändning, ordningsregler med mera.

13.2 Vårdnadshavares ansvar

 • Ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats, samt under väntetider på skolskjutshållplatsen tills dess att eleven stiger på skolskjutsen. Samma ansvar gäller när eleven stigit av skolskjutsen vid hemfärd.
 • Ansvarar för att eleven kommer i tid till skolskjutshållplatsen.
 • Ansvarar för att meddela transportören om eleven inte ska åka med skolskjutsen vid sjukdom eller annan frånvaro.

13.3 Transportörens ansvar

 • Under transporten är det transportören som ansvarar för eleven och att gällande trafikbestämmelser följs.
 • Föraren ska meddela skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.

13.4 Skolans ansvar

 • När eleven anländer till skolan är det personal vid skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolans slut.

14. Organisation och trafiksäkerhet

Utdrag ur förordning om skolskjutsning SFS 1970:340:

”§2 Skolskjutsning ska när det gäller tidsplaner och färdvägar ordnas så att kraven på trafiksäkerhet tillgodoses.

I varje kommun ska den eller de nämnder som enligt 2 kap. 2 § andra stycket skollagen (2010:800) fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet verka för att särskilt anordnade hållplatser för skolskjutsning utformas så att olyckor i möjligaste mån undviks. Nämnden bestämmer efter att ha inhämtat synpunkter från den kommunala nämnd som ansvarar för trafikfrågor, Polismyndigheten och väghållaren för varje skolskjuts färdväg och de platser där på- eller avstigning bör ske.

Nämnden ansvarar för att eleverna undervisas om vad de ska göra för att undvika olyckor i samband med skolskjutsning.”

14.1 Samråd om säkerheten

Skolskjutsen ordnas så att kraven på trafiksäkerhet tillgodoses. Kommunens skolskjutssamordnare ska samråda med kommunens trafikutredare, Polismyndigheten, väghållaren och transportören avseende färdväg och på- och avstigningsplatser för varje skolskjuts.

14.2 Kontroller

Skolskjutssamordnare ansvarar för att kontroll och uppföljning av skolskjutsar genomförs.

14.3 Utbildning

Rektor ansvarar för att det vid läsårets början hålls en särskild genomgång för de elever som åker skolskjuts. Denna bör omfatta de trafiksäkerhets- och ordningsregler som gäller vid skolskjutsning.

15. Skolskjutsformer i Gislaveds kommun

1. Särskilt upphandlade skolskjutsar

I de fall allmän kollektivtrafik inte är utbyggd eller av något skäl inte kan nyttjas, ordnar kommunen skolskjuts genom särskilt upphandlade skolskjutsar (skolbussar eller taxi).

2. Skolskjuts med allmän kollektivtrafik

Skolskjuts kan anordnas genom färdbevis för den allmänna kollektivtrafiken. Varje skola fastställer i samband med den årliga skolskjutsplaneringen vilka elever som kan nyttja allmän kollektivtrafik för resor till och från skolan.

3. Överenskommelse om ersättning för självskjuts

Överenskommelse om ersättning för självskjuts innebär att vårdnadshavare mot en viss ersättning från kommunen tar över det dagliga ansvaret för att eleven kommer till skolan. Överenskommelse kan skrivas när någon annan skolskjutsform inte är möjlig eller som ett alternativ vid skolskjuts på grund av växelvis boende.