Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Visselblåsning

Visselblåsfunktionen är en rapporteringskanal där medarbetare i kommunens förvaltningar och bolag, men också allmänhet, kan anmäla misstankar om allvarliga missförhållanden i den kommunala organisationen.

Exempel på missförhållande är muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning.

Den som anmäler ska känna sig trygg med att anmälan tas emot och hanteras på ett korrekt sätt.

Anmälan

Digital anmälan

Digital anmälan görs via kommunens e-tjänst.

Brev

Anmälan som görs via brev ska skickas till:

Visselblås
Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Muntlig anmälan

Muntlig anmälan görs på telefonummer 0371-826 99.

Återkoppling och uppföljning

Kommunens visselblåsarfunktion tar emot rapporter om missförhållanden och har kontakt med visselblåsare. Funktionen följer upp det som rapporteras och lämnar återkoppling om uppföljningen till de som slagit larm

När ska funktionen för visselblåsning användas?

Funktionen ska användas om du misstänker allvarliga oegentligheter.

Några exempel är:

  • Muta
  • Bedrägeri
  • Stöld
  • Jäv
  • En situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning
  • När en närstående gynnas
  • Andra lagbrott

Vad ska inte anmälas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter till exempelvis synpunkter på gator, snöröjning eller kommunala lokaler. Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till vår synpunktshantering.

Anmälan som endast innehåller uppgifter om en persons ledarskap och chefsegenskaper hanteras inte av visselblåsfunktionen utan hanteras av berörd förvaltning eller bolag.

Vem kan anmäla?

Medarbetare, förtroendevalda eller om du har en annan arbetsrelation till kommunen, till exempel som leverantör, praktikant, arbetssökande eller konsult kan du använda kommunens visselblåsarfunktion.

Även allmänheten kan göra en anmälan om det finns en misstanke om allvarliga oegentligheter.

Hur hanteras anmälningar?

För inkomna anmälningar görs en bedömning om de faller inom visselblåsarfunktionens syfte.

Om anmälan bedöms vara ett visselblåsarärende påbörjas en utredning. Då görs en bedömning om extern hjälp behöver anlitas för att genomföra hela eller delar av utredningen.

Blir anmälan en allmän handling?

Anmälan utgör allmän handling när den inkommit till visselblåsarfunktionen. Uppgiftslämnare behöver inte lämna namn och personuppgifter utan kan vara anonym.

För att en ordentlig utredning ska kunna göras är det dock en fördel om anmälaren inte är anonym så att följdfrågor kan ställas. Enligt offentlighets- och sekretesslagen kan uppgift som avslöjar anmälarens eller annan enskilds identitet hållas hemlig.

Även om namn och uppgifter som möjliggör identifiering av personer kan omfattas av sekretess innebär det inte att övriga uppgifter i en anmälan omfattas av sekretess. Det görs en prövning i varje enskilt fall. Även om anmälan görs anonymt ska uppgifterna behandlas med grundlighet och seriositet.

Om visselblåsarlagen

Sedan 17 december 2021 finns lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen ger ett särskilt skydd för personer som anmäler och rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.