Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Behandling av personuppgifter

Det är viktigt att du som är i kontakt med oss, känner dig trygg och kan lita på att vi hanterar dina personuppgifter på ett korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt. Här kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Om GDPR och behandling av personuppgifter

 

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, och lagen om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, 2018:218, reglerar hur dina personuppgifter får hanteras av andra.

Dataskyddsregelverken finns till för att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Vi får bara behandla dina personuppgifter enligt de principer och krav, som finns i dataskyddsregelverken.

Personuppgifter är uppgifter eller en kombination av uppgifter, som direkt, eller indirekt, kan knytas till en fysisk person som är i livet.

Exempel på detta är

 • namn och adress
 • personnummer eller samordningsnummer
 • bild- och ljudupptagningar
 • telefonnummer
 • elektroniska identiteter såsom IP-adress och cookies
 • e-postadress.

Vi behandlar personuppgifter om dem som bor och verkar i Gislaveds kommun inom flera av våra verksamheter. Vilken information vi behandlar om dig beror på i vilket sammanhang du varit i kontakt med oss.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter och åtaganden gentemot våra invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter. Exempelvis för att hantera ett bygglovsärende, eller ett ärende inom skolan eller socialtjänsten.

Behandling enligt dataskyddsförordningen är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som kommunen gör med dina personuppgifter.

Några exempel på vad, som kan räknas som behandling av personuppgifter, är när vi samlar in, registrerar, organiserar, lagrar, bearbetar, för över och raderar personuppgifter.

I Gislaveds kommun är det varje nämnd, kommunalt bolag eller stiftelse som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som de gör inom sina respektive ansvarsområden.

Allmänna handlingar regleras av svenskt regelverk. Det innebär att dina personuppgifter kan begäras ut som allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Observera att vi alltid gör en sekretessprövning för att se till att uppgifter, som skyddas av sekretess, inte sprids till obehöriga.

Vi gör också en prövning för att hindra att uppgifterna används i strid mot dataskyddsförordningen.

Vilka av dina personuppgifter, som vi behandlar, beror på vilken av våra verksamheter som du har varit i kontakt med, eller vilken av våra tjänster du använt. Det beror också på vilken relation du har till Gislaveds kommun, till exempel om du är invånare, förtroendevald politiker, anställd eller annat.

Vi behandlar personuppgifter som

 • du själv lämnar till oss när du kommunicerar med oss, till exempel vid ansökningar, anmälningar och annan kommunikation inom förskola, skola, vård och omsorg och annat.
 • skapas i anledning av att vi hanterar och behandlar dina ärenden/uppdrag till exempel för förskoleplatser, betyg, journalföring, bygglov och utredningar.
 • vi hämtar från andra källor, till exempel Skatteverket, Försäkringskassan och andra vårdgivare i samband med ditt ärende.
 • skapas via kakor, så kallade cookies, när du besöker vår webbplats. Cookies är små textfiler som webbplatsen begär att få spara på din dator.

Kommunen rensar regelbundet bort personuppgifter som inte längre behövs. Många av uppgifterna behöver sparas för eftervärlden enligt, till exempel, arkivlagen.

Att spara för eftervärlden betyder att vi måste arkivera viss information enligt arkivlagen, som en del i att uppfylla offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen handlar om insynen i det offentliga och myndigheters verksamhet. Principen är en del av Sveriges statsskick.

Den så kallade informationshanteringsplanen, som varje kommunal nämnd, bolag och stiftelse ska ha enligt arkivlagen, anger hur länge olika dokumenthandlingar och uppgifter ska sparas.

Du har alltid rätt att begära att vi ska radera dina personuppgifter. Det är dock inte alltid vi kan göra detta på grund av att kommunen är skyldig att bevara dem.

Den personal inom Gislaveds kommun, som behöver ta del av dina personuppgifter för att hjälpa dig i ditt ärende, har tillgång till dem.

Vissa av dina personuppgifter kan vi behöva lämna ut i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om personuppgifterna ingår i en allmän handling. Vi gör alltid en sekretessprövning av allmänna handlingar innan vi lämnar ut dessa.

Vi kan också behöva lämna vidare dina personuppgifter till

 • en privat utförare enligt lag om valfrihetssystem, förkortat LOV, till exempel ett privat hemtjänstföretag
 • ett anlitat personuppgiftsbiträde, till exempel en leverantör som utför uppgifter åt oss
 • andra organisationer, myndigheter eller vårdgivare
 • polisen eller annan myndighet om det krävs för att följa svensk lag eller myndighetsbeslut.

Du har rätt att veta hur vi hanterar dina personuppgifter.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att begära ut ett registerutdrag, där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Vi ska besvara dina önskemål inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska vi ge dig en motivering.

Du kan nyttja vår e-tjänst för att begära ut registerutdrag.

Blankett finns också att hämta ut i kommunens reception på Storgatan 1 i Gislaved. Kom ihåg att ta med dig din legitimation.

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att den information som vi behandlar om dig är korrekt. Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga personuppgifter om dig har du rätt att begära att vi korrigerar dem.

Rätt till radering

Du har i vissa fall rätt att kräva att få uppgifter om dig raderade. Detta gäller till exempel när du tidigare har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter.

Rätten att få uppgifter raderade gäller inte när vi behandlar dina uppgifter för exempelvis myndighetsutövning, uppgifter av allmänt intresse och för att följa lagar som kräver att vi behandlar personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina uppgifter. Detta innebär att vi markerar uppgifterna så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter, när uppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Vi får då endast fortsätta behandla uppgifterna om vi är skyldiga att behandla uppgifterna enligt lag, eller om vi kan visa att vi har andra skäl att fortsätta behandla uppgifterna.

Rätt att flytta personuppgifter

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av att vi ingått ett avtal eller att du lämnat ditt samtycke till behandlingen, så kan du ha rätt att begära ut dina uppgifter för att flytta information till en annan leverantör.

Automatiserat beslutsfattande

Ett automatiserat beslut är ett beslut som enbart grundas på automatisk behandling, utan mänsklig medverkan. Om vi använder automatiserat beslutsfattande så informerar vi dig.

Upplever du att du blivit föremål för ett automatiserat beslutsfattande på felaktiga grunder, ta kontakt med vår dataskyddsombud.

Dataportabilitet

Dataportabilitet betyder rätten att få data, som du själv tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, överförd till en annan personuppgiftsansvarig, utan att den personuppgiftsansvarige, som du ursprungligen lämnat uppgifterna till, kan hindra det. Denna rätt gäller dock bara personuppgiftsbehandlingar, som grundar sig på avtal eller samtycke och om behandlingen sker automatiserat.

På denna webbplats använder vi kakor för att samla in statistik om besökarna på webbplatsen, bland annat för att avgöra om det rör sig om en ny eller återvändande besökare, och för att samla in statistik över hur besökare navigerar på webbplatsen.

Du kan läsa mer om hur vi använder kakor på sidan "Cookies".

Om du har frågor eller synpunkter kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att ta kontakt direkt med oss eller med vårt dataskyddsombud. Anser du att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsregelverken så bör du informera oss om det snarast.

Dataskyddsombud

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att vi som organisation följer dataskyddsregelverken.

E-post: dataskyddsombud@gislaved.se

Integritetsskyddsmyndigheten

Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Telefon: 08-657 61 00

E-post: imy@imy.se

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.