Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Politisk ordlista

Här får du en förklaring till vad som menas med vissa ord eller begrepp som används i den politiska hanteringen av ärenden i kommunen.

I politiska protokoll och handlingar kan det ibland förekomma ord som kan vara svåra att förstå om du inte är insatt i den kommunala organisationen. Här kommer en ordlista över de vanligaste orden.

A

Acklamation

Beslut som fattas utan votering (rösträkning). Ledamöterna får ropa ja eller nej, och ordföranden bedömer vilka som är flest.

Ajournera (ajournering)

Tillfälligt avbryta ett sammanträde eller skjuta upp det till en senare tidpunkt.

Allmän handling

En handling som har kommit in till en myndighet eller upprättats vid en myndighet och förvaras där. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar om de inte är sekretessbelagda.

Anslag

En form av tillkännagivande. Politiska protokoll anslås på Gislaveds kommuns digitala anslagstavla.

Arbetsutskott

Förkortas vanligtvis AU. Arbetsutskottet består av en mindre grupp förtroendevalda som utsetts att främst bereda ärenden inför beslut i nämnden.

Arvode

Ekonomisk ersättning för utfört politiskt arbete.

Avslå (avslag)

Säga nej till det som föreslås i ett ärende.

Avstå

När det är omröstning i kommunfullmäktige eller någon nämnd kan en ledamot välja att inte rösta. Gäller ärendet myndighetsutövning får man dock inte avstå.

Avsägelse

En ledamot som lämnar sitt politiska uppdrag i förtid.

B

Bereda

Sammanfattande begrepp för att förbereda, utreda och arbeta med ett ärende innan det går till beslut.

Beslut

De flesta beslut tas med enkel majoritet, det vill säga av mer än hälften av de röstande.

Beslutsunderlag

Det underlag som handläggare eller nämnden/styrelsen har som bakgrund när de ska fatta beslut.

Bifalla (bifall)

Godkänna eller bevilja det som föreslås i ett ärende.

Bordlägga (bordläggning)

Skjuta upp beslut i ett ärende till ett senare sammanträde. Under tiden får ärendet inte beredas ytterligare.

Budget

En plan för hur de pengar man har ska användas under en viss tid.

D

Dagordning

Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kan även kallas föredragningslista eller ärendelista.

Debatt

En i förväg planerad diskussion där människor med olika åsikter deltar.

Delegera (delegering)

Överlåta arbete och beslut till någon annan. Vem som får ta beslut genom delegation hittas i varje nämnds/styrelses delegationsordning.

Diarium

Fortlöpande förteckning över allmänna handlingar hos en myndighet.

Direktiv

Fastställda ramar innanför vilka viss verksamhet ska ske.

Distans

En förtroendevald som deltar i ett sammanträde på distans sitter på en annan plats och deltar via webbkamera.

E

Ersättare

Person som ersätter en ordinarie ledamot. Kallas även för suppleant.

Expedieras

Beslut eller handling som skickas iväg till någon.

F

Fackrepresentant

Person som är expert inom ett speciellt ämnesområde.

Facknämnd

Nämnd som arbetar inom ett ämnesområde.

Fråga

Fråga som en ledamot i fullmäktige ställer till ordförande i en nämnd eller styrelse. Bara den som frågar och den som svarar får delta i debatten om frågan.

Föredragande

Den som presenterar ett ärende för en nämnd/styrelse.

Föredragningslista

Förteckning över de ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kan även kallas dagordning eller ärendelista.

Förtroendevald

En person som har valts till ett politiskt uppdrag, i till exempel fullmäktige eller nämnd, antingen av väljarna i direkta val eller av en politisk församling. Kallas även politiker.

Förvaltning

Vid en förvaltning arbetar tjänstepersoner med att bland annat ta fram underlag till kommunfullmäktige och nämnder samt verkställa de politiska besluten. Förvaltningen är opolitisk och arbetar oberoende av politisk majoritet.

G

Genmäle

Man begär genmäle på ett sammanträde för att bemöta eller rätta vad någon sagt.

Gruppledare

Ledare i kommunfullmäktiges partigrupper.

H

Handling

Handlingar för politiska beslut är dokument som behövs vid ett politiskt möte. Termen handling kan betyda dokument i pappersform eller digital form. En handling kan bestå av text, bild eller ljud.

Handläggare

Tjänsteperson som bereder och presenterar ett ärende och formulerar förslag till beslut.

Hemställa (hemställan)

Föreslå, med en ålderdomlig term.

I

Inhibition

Inhibera betyder inställa. Inhibitionsbeslut är en särskild form av beslut som innebär att underinstansens beslut inte ska verkställas eller inte ska gälla, i avvaktan på att överinstansen avgör ärendet.

Initiativrätt

En ledamot i kommunfullmäktige eller nämnd har rätt att väcka ett nytt ärende. I Gislaveds kommun har det tagits fram en rutin för hantering av initiativrätt.

Inkommen

En handling är inkommen – och därmed allmän – när den kommit till en myndighet eller till en politiker eller anställd vid myndigheten.

Interimistiskt beslut

Ett beslut som gäller tills vidare, det vill säga till dess slutgiltiga beslut fattas.

Interpellation

Fråga från ledamot i fullmäktige till ordförande i en nämnd eller styrelse för muntligt och skriftligt svar. Alla ledamöter får delta i debatten om en interpellation.

J

Justera (justering)

Signera ett protokoll för att intyga att sammanträdet och besluten är korrekt återgivna. Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot som väljs vid varje sammanträde.

Jäv (jävig)

Det kan uppstå jäv om ett ärende kan väntas innebära synnerlig nytta eller skada för en tjänsteperson eller ledamot, för egen del eller för någon närstående. Den som är jävig får inte delta i handläggningen av ett ärende.

K

Kallelse

Inbjudan med information om tid och plats för ett möte.

Kommunala bolag

Vissa kommunala verksamheter drivs i form av kommunala bolag. Exempelvis AB Gislavedshus och Gislaveds Kommunhus AB.

Kommunallag

Författning som grundläggande reglerar verksamheten för kommuner och landsting.

Kommunalråd

Politiskt vald ledare för den kommunala politiska verksamheten. Arbetar vanligtvis halv- eller heltid med det politiska uppdraget.

Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande politiska församling eller "riksdag". Sammansättningen bestäms av det antal röster partierna fått av väljarna i Gislaveds kommun.

Kommunstyrelse

Utses av kommunfullmäktige och är kommunens "regering". Har överblick, leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen beslutar om kommunens finanser och den ekonomiska planeringen.

Kungörelse

Offentligt meddelande eller tillkännagivande.

L

Ledamot

Vald ordinarie förtroendevald i till exempel kommunfullmäktige eller nämnd.

M

Majoritet

Politiskt parti eller politiska partier som tillsammans utgör mer än 50 % av ledamöterna (eller 50 % plus ordförandens utslagsröst) i fullmäktige eller i en nämnd.

Mandat

Uppdrag att vara representant, till exempel att inneha en plats i kommunfullmäktige.

Mandatperiod

De fyra åren mellan kommunalvalen.

Motion

Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige.

Myndighetsutövning

Kommunen bestämmer om en del saker som rör dem som bor där, till exempel genom tillstånd som rör miljön och betyg i skolan. Allt sådant regleras i särskilda lagar och föreskrifter.

N

Nominera (nominering)

Föreslå namn på person som ska väljas till förtroendeuppdrag.

Nämnd

En nämnd består av ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna beslutar om verksamheten inom sina respektive ansvarsområden och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. En nämnd kan även kallas styrelse eller kommitté.

O

Offentlighetsprincipen

Principen att alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

Syftet är att ge insyn och möjlighet för allmänheten att kontrollera hur politiker och tjänstepersoner sköter kommunen. På så sätt finns också möjligheten att påverka verksamheten.

Opposition

Politiskt parti eller politiska partier som inte är i majoritet.

P

Partigrupp

Varje partis ledamöter och ersättare i fullmäktige samt i styrelser och nämnder.

Presidium

Ordförande och en eller flera vice ordförande i fullmäktige eller en nämnd.

Promemoria (pm)

En kortfattad redogörelse eller ett kortfattat direktiv.

Proportionella val

Valsystem för att fördela mandat mellan partier i allmänna val i proportion till partiernas röstetal.

Proposition

Formellt förslag till beslut vid omröstning. Proposition är ett annat ord för förslag.

Propositionsordning

Den ordning i vilken de olika förslagen till beslut presenteras vid en omröstning.

Protokoll

Skriftlig redogörelse för vad som sker under ett sammanträde. Av protokollet ska framgå vilka beslut, yrkanden, voteringar och reservationer som behandlas och vilka som deltog i besluten.

Protokollsanteckning

En ledamot kan exempelvis få antecknat till protokollet att denne inte deltar i ett beslut eller att man vill förklara sin ståndpunkt. Respektive nämnds/styrelses ordförande bestämmer om en sådan anteckning ska få finnas i protokollet.

R

Remiss

Ett ärende skickas på remiss för att nämnder eller andra berörda ska få lämna sina synpunkter innan ärendet tas upp för beslut.

Reservation

En ledamot eller tjänstgörande ersättare kan reservera sig mot ett beslut, muntligt eller skriftligt, för att markera att ledamoten ogillar beslutet. Ledamöter som reserverar dig har inget ansvar för beslutet. En ledamot som inte reserverar sig är formellt sätt enig med beslutet.

S

Sammanträde

Politiskt möte, exempelvis för en nämnd.

Sekretess

Förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt avslöja hemliga uppgifter.

Skrivelse

Brev till exempelvis annan myndighet med redovisning av åtgärder eller uppfattning.

Styrelse

Se nämnd.

Suppleant

Förtroendevald som ersätter en ordinarie ledamot när hen är frånvarande. En suppleant kallas även för ersättare.

Särskilt yttrande

Se protokollsanteckning.

T

Tilläggsyrkande

Tillägg till beslutsförslag.

Tjänsteperson

En person som är anställd på en förvaltning för att till exempel ta fram underlag till kommunfullmäktige eller nämnderna och verkställa de politiska besluten.

Tjänsteutlåtande

Bakgrund och förslag till beslut skrivet av en tjänsteperson.

U

Upprättad handling

En handling är upprättad – och därmed allmän – när den har skickats från en myndighet, justerats eller på annat sätt färdigställts hos myndigheten.

V

Valberedning

Valda ledamöter som förbereder förslag på personer till styrelse och nämnder.

Votera (votering)

Rösta om något.

Y

Yrkande

Formellt förslag till beslut. Det vill säga att begära eller föreslå att den politiska nämnden skall besluta på ett visst sätt.

Yttrande

Skrivelse med synpunkter i ett ärende, till exempel yttrande över en statlig utredning.

Å

Återremiss

Beslut att sända tillbaka ett ärende till tidigare instans för komplettering eller fortsatt beredning.

Ä

Ärende

Sakfråga som fullmäktige eller en nämnd ska behandla.

Ärendelista

Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kan även kallas föredragningslista eller dagordning.

Ö

Överklaga

Ett beslut av fullmäktige eller nämnd kan överklagas. Ett annat ord för detta är att kommuninvånarna har besvärsrätt. Det finns två olika sätt att överklaga, laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.