Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Fonder

Här kan du läsa er om olika fonder du kan söka i kommunen.

Fonder i kommunen

Kommunen har fått en donationsfond som ska användas för stipendier åt ungdomar som utbildar sig för praktiskt eller teoretiskt yrke. Senast 15 april måste vi fått in din ansökan.

Stipendiet kan sökas av framåtsträvande, välartade, helnyktra ungdomar vilka är födda och hemmahörande inom Gislaveds gamla kommun (det vill säga inom de kommungränser som gällde före 1974). Stipendierna är avsedda för utbildning inom olika skolor, yrken med mera.

 • Med framåtsträvande och välartad menas en seriös strävan att uppfylla vissa mål i livet.
 • Med helnykterhet menas att vederbörande inte får förtära drycker med volymprocent överstigande 1,8%.
 • Studierna ska vara påbörjade innan 35 års ålder.
 • Studierna ska bedrivas på mer än halvtid.
 • Stipendiet kan endast sökas i fem år.
 • Stipendiet kan inte sökas för studier i Gislaved.
 • Stipendiaten ska redovisa studieresultatet.

Med hemmahörande avses den som vid tidpunkten för stipendiernas sökande är bosatt eller mantalsskriven i Gislaveds gamla kommun. Om den studerande på grund av sina studier är mantalsskriven på annan ort än Gislaved men fortfarande har fast anknytning till Gislaveds gamla kommun, kan stipendier sökas. Med fast anknytning menas att föräldrar, mor- och farföräldrar eller egna barn finns boende i Gislaved. Den studerande får inte ha bildat egen familj, med barn, på studieorten.

Studierna ska avse yrkesutbildning och utbildningen får ske inom eller utom Sverige och avse såväl teoretiska som praktiska studier.

Viktigt att skicka med i ansökan

Ansökningsblanketten fylls i direkt på skärmen, skriv sedan ut den och skriv under.

Skicka därefter in den tillsammans med följande bilagor:

 • Personbevis från Skatteverket med födelseort, Gislaveds gamla kommun
 • Intyg med studieresultat från skolan
 • Nykterhetsintyg från trovärdig person (ej kompisar eller föräldrar). Ska innehålla namnförtydligande och kontaktuppgifter.

Stipendieansökan för hela kalenderåret 2022 ska vara inkommen senast den 15 april 2023. Observera att ansökan som kommer in efter den 15 april 2023 innebär avslag.

Ansökan skickas till:

"Stiftelsen Anders Svenssons donationsfond"
Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Du som är född, uppväxt och/eller boende i Reftele, Ås och Kållerstads socknar har möjlighet att söka stipendium för sjuksköterskeutbildning.

Oskar Johansson donerade sin fastighet i Skalleved till Reftele f.d. kommun 1961. Fastigheten skulle säljas och pengarna från försäljningen bildade en fond. Han beslutade att: ”Avkastningen (av kapitalet) skall som stipendier utdelas till elever inom Reftele, Ås och Kållerstads socknar, som genomgår utbildning till sjuksköterskor”.

Stipendiet har inte delats ut under ett par år

Fonden har haft mycket låg avkastning under en rad av år, och utdelning har inte kunnat göras. Gislaveds kommunstyrelse, som förvaltar fonden, har fått Länsstyrelsens beslut på att även få använda kapitalet för utdelning av stipendier. På sikt kommer fonden att upplösas eftersom kapitalet kommer – om ansökningar kommer in och godkänns – att förbrukas.

Kommunstyrelsen har i oktober 2016 beslutat om regler för ansökan om utdelning från fonden.

Stipendier kan beviljas efter ansökan enligt följande regler:

 • Ansökningsblankett på webbplatsen ska användas. Den ska skrivas ut och skickas in tillsammans med ett personligt brev.
 • I brevet berättar den sökande lite om sig själv, varför man valt sjuksköterskeyrket och vad man vill med sitt yrkesval.
 • Sökande ska vara född och/eller boende i nuvarande Västbo Sankt Sigfrid församling eller vara född eller uppvuxen där och fortfarande ha anknytning till bygden.
 • Bostads- och födelseort styrks med intyg från Skattemyndigheten. Anknytning i övrigt bedöms efter uppgifter som lämnas i det personliga brevet.
 • Sökande ska vara/varit studerande på grundutbildning för sjuksköterska (180 hp) eller på vidareutbildning (master) eller på specialistutbildning (30 – 75 hp).
 • Studietakten kan vara på heltid eller deltid (hel- eller halvfart). CSN:s studietakt ska följas och styrkas med intyg från högskola/universitet.
 • Ansökan görs i efterskott för en termin eller ett läsår.
 • Stipendium kan sökas för maximalt två läsår eller fyra terminer per studerande för grundutbildning samt för en termins specialisering. Retroaktivitet för mer än två terminer medges inte.
 • För vidare-/specialistutbildning kan stipendium sökas för en termin utöver grundutbildningen.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 31 mars 2023.
Sökande ska vara/ha varit studerande på grundutbildning för sjuksköterska (180 hp) eller på vidareutbildning (master) eller på specialistutbildning (30-75 hp).

Stiftelsestyrelsen beslutar i plenum och efter beredning av kommunstyrelseförvaltningen.

Sökanden underrättas om beslutet. Utbetalning sker snarast möjligt därefter.

Ansökan skickas till:

Stiftelsen Oskar Johansson Skalleved fond, c/o Gislaveds kommun, Kommunstyrelseförvaltningen
332 80 Gislaved.

Syftet med Sydvattens Bolmenfond är att bidra till vattenkvalitetsförbättrande åtgärder eller aktiviteter. Föreningar, intresseorganisationer och kommuner kan söka bidrag från fonden. Årligen avsätts 500 000 kronor per år till fonden. Sydvatten är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till västra Skåne. 

Ansökan till Sydvattens Bolmenfond

Ansökan sker till Ljungby kommun som administrerar ansökningarna. De lämnar sedan förslagen vidare för beredning och ställningstagande hos Sydvatten. Sydvatten tar beslut om tilldelning av bidrag vid tre tillfällen per år i april, september och december. Ansök hos Ljungby kommun senast den 15 mars, 15 augusti eller 15 november.

Du söker genom att fylla i och skicka in denna blankett. Pdf, 119.5 kB.

Skicka ansökan med e-post till info@ljungby.se eller med post till:
Ljungby kommun
Att: Miljöstrateg, Utvecklingsavdelningen
Olofsgatan 9
341 83 Ljungby

Åtgärder och aktiviteter som kan få bidrag

Följande åtgärder och aktiviteter är exempel på vad som kan komma ifråga för bidrag från Bolmenfonden:

 • Åtgärder som har ett allmänt intresse, till exempel latrintömningsanläggningar i hamnar och toaletter vid badplatser.
 • Införskaffande av miljöskyddsutrustning eller saneringsutrustning.
 • Upprättande av handlingsberedskap som kan bidra till att minska riskerna för utsläpp eller annan negativ påverkan på vattenkvaliteten i sjön.
 • Informationskampanjer och utbildningsinsatser som syftar till att öka kunskapen om värdet av vattnet och behovet av att skydda det.
 • Utredningar eller undersökningar som sker inom ramen för uppströmsarbeten till exempel i Lagans vattenråds (eller Bolmengruppens) regi

Stiftelsens ändamål är "trivselfrämjande åtgärder för de pensionärer som vistas på Solbacka vårdbostad och vårdcentral i Reftele."

Medel för investeringar och trivselfrämjande åtgärder kan delas ut till föreningar och träffpunkter på Solbacka i Reftele. Inga bidrag ges till enskilda personer.

Sista ansökningsdag är 30 april.

Ansök om medel ur Stiftelsen Gustaf Svenssons trivselfond minnesfond (blankett).

Föreningar i närheten av vindkraftverket i Hestra kan varje år söka bygdepengen, för att utveckla området i en positiv anda som är till nytta för invånarna. Totalt finns ca 200 000 kronor om året att söka.

Såhär ansöker du om bygdepengen Hestra/Grimsås

I detta projekt samverkar vi med Tranemo kommun och det är de som tar emot din ansökan. Sista ansökningsdag är den 31 januari. Fyll i ansökningsblankett bygdepeng Pdf, 305.2 kB. och skicka in till Tranemo kommun.

Ansökan skickas via e-post till kommun@tranemo.se eller via post till
Tranemo kommun
514 80 Tranemo
Märk: ”Ansökan bygdepeng”.

Kritierier för ansökan

För att kunna ansöka om bygdepeng ska föreningen vara verksam inom det område vindkraftsparken etablerats. Pengarna ska gå till projekt, investeringar och gemensamma anläggningar som är positiva för områdets utveckling.

För att beviljas bygdepeng finns följande kriterier:

 • Föreningen ska vara verksam inom det område vindkraftsparken etablerats.
 • Pengarna ska gå till projekt, investeringar och gemensamma anläggningar som är positiva för områdets utveckling. Projekten ska stärka samlingsplatserna i området och medlen ska kunna användas för reparationer eller investeringar i gemensamma byggnader, konstverk, anläggningar och infrastruktur.
 • Bidrag kan ges till insatser som utvecklar besöksnäringen som exempelvis lokala evenemang men också till företagsutveckling inom besöks- och servicenäringen.
 • Fördelningskommittén har möjlighet att ge bidrag i maximalt tre år för ett projekt och inledningsvis bör insatser inriktas mot åtgärder av mer omfattande karaktär som ger långsiktiga resultat.

Bygdepengen avser inte:

 • Rena driftsbidrag. Pengar kan inte sökas retroaktivt såvida inte investeringen är beroende i tid av uppförandet av vindkraftsanläggningen. Investeringen får vara påbörjad men inte avslutad vid tillfället för beslutet.
 • Investeringar som normalt är direkt skattefinansierade. Däremot kan fonden vara medfinansiärer i infrastrukturprojekt som är angelägna för bygden och som kan stärka sammanhållningen och samverkan i området.

Om bygdepengen

Vindkraftverken utanför Grimsås/Hestra/Mossebo är i full gång sedan en tid tillbaka. I samband med att verken gått i drift finns det från och med år 2019 möjlighet för föreningar i området att söka pengar, så kallad bygdepeng, för återbäring till de omgivande bygderna. Totalt finns ca 200 000 kronor om året att söka. Projektet kommer att hålla på så länge vindkraftverken står kvar.

En särskild fördelningskommitté ansvarar för att fördelningen sker på ett sådant sätt att den kommer till största möjliga nytta för en positiv utveckling i det berörda området.

Bild på karta över Hestra samt områden i Tranemo kommun som omfattas av fonden.

Bild på karta över Hestra samt områden i Tranemo kommun som omfattas av fonden.

Består av en gård som kommunen förvaltar. Stiftelsens ändamål är att lämna stöd ”till mindre bemedlade inom Reftele kommun vilka icke erhålla understöd av socknen.”

Medel kan delas ut till enskilda i form av en ”lov-peng” om maximalt 5000 kronor per person. Bidrag ges i huvudsak till behövande i en modern kontext, som till exempel sökande med en svår ekonomisk situation, i socialt utanförskap, med funktionsnedsättning för aktiviteter som exempelvis lägerverksamhet. Den sökande får inte vara beviljad försörjningsstöd samt behöver vara bosatt i Reftele.

Sista ansökningsdag är 30 april.

Ansök om medel ur Stiftelsen Strands gårds donation (blankett).

Består av ett fastighet. Stiftelsens ändamål är att denna ska ”användas till för kommunen erforderliga utgifter” vilket har tolkats som att medel kan delas ut till enskilda i form av en ”lov-peng” om maximalt 5000 kronor per person.

Bidrag ges i huvudsak till behövande i en modern kontext, som till exempel sökande med en svår ekonomisk situation, i socialt utanförskap, med funktionsnedsättning för aktiviteter som till exempel lägerverksamhet. Den sökande får inte vara beviljad försörjningsstöd samt behöver vara bosatt i Ås.

Sista ansökningsdag är 30 april.

Ansök om medel ur Stiftelsen Eva Maria Jönsson Fällan donationsfond (blankett).

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.