Gislaveds kommun logotyp

Den här nyheten är äldre än ett år.

Tecknad bild av ett par händer som håller i ett förstoringsglas och ett papper. Under pappret skymtar några mynt, en pengasedel och två betalkort som sticker fram ur en plånbok.

Kommunens bokslut 2022

Senast uppdaterad 20 april 2023

Efter ett ekonomiskt sett osäkert år med inflation och prisökningar slutade 2022 med ett bra resultat för kommunen, om än lägre än budgeterat. Resultatet möjliggör för fortsatta investeringar kommande år.

Kommunkoncernens sammanställda resultat för 2022 blev 110,9 mnkr, varav kommunens resultat blev 87 mnkr. Budgeterat resultat för kommunen var 103 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse på 15,7 mnkr. Avvikelsen mot budgeten kan till största del förklaras av det osäkra omvärldsläget – kriget i Ukraina, efterdyningarna av covid-19, inflation och prisökningar.

– Trots en negativ avvikelse mot budget så kan resultatet för 2022 ses som bra med rådande prisutveckling som påverkat majoriteten av kommunens verksamheter. Sammantaget har kommunen en god grundekonomi med hög soliditet och låga skulder, säger Anders Olsson, ekonomichef.

Nämndernas resultat

Om man summerar nämndernas resultat för 2022 är det en budgetavvikelse på 23 miljoner kronor vilket motsvarar minus 1,2 procent. Hälften av nämnderna; kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, kulturnämnden, fritid- och folkhälsonämnden samt överförmyndarnämnden visar en positiv budgetavvikelse, medan räddningsnämnden, tekniska nämnden, fastighet- och servicenämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden visar en negativ avvikelse mot budget. Att flera nämnder har gått med plus kan förklaras med svårigheter att rekrytera och i vissa fall planerade vakanser som funnits i och med den omorganisation som genomförts.

För de nämnder med negativ avvikelse från budget har även detta år Covid-19 till viss del påverkat, men framförallt beror det på den historiskt höga prisutvecklingen där nästan alla nämnder har påverkats på ett eller annat sätt, bland annat av högre kostnader för bränsle, el och livsmedel.

Störst avvikelse mot budget gör socialnämnden med ett underskott på 26,7 mnkr. Merparten av underskottet beror på ett ökat behov av insatser inom samtliga verksamheter. För att möta upp det ökade behovet arbetar nämnden med att utnyttja sina resurser på ett bättre sätt. Jämfört med socialnämndens resultat förra året har det tagits steg framåt. Exempelvis läggs mycket fokus på det förebyggande arbetet där målsättningen är att fånga upp mindre problem tidigt för att förebygga att problemen blir större senare.

Investeringar under året

Kommunen antar varje år en investeringsbudget för projekt som planeras att genomföras. Några exempel på investeringsprojekt som avslutats under 2022 är:

  • Nytt hr-system
  • Ny externwebb
  • VA-utbyggnad Sunnaryd, etapp 1
  • Toppbeläggningar/trafiksäkerhetsåtgärder
  • Planerat fastighetsunderhåll

– De flesta kommuner har ett par utmanande år framför sig med tanke på det ekonomiska läget men det känns tryggt att vara politiker i Gislaveds kommun. Ibland kan man få uppfattningen om att det inte händer så mycket i kommunen, men det händer saker hela tiden. Ett gott resultat ekonomiskt möjliggör för att fortsätta göra investeringar de kommande åren, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

För perioden 2017-2030 är det möjligt att i genomsnitt investera 148 mnkr per år med nuvarande finansiella mål.

– Vi vill ju att kommunens ska utvecklas och bli ännu bättre. För att fler ska välja Gislaveds kommun att bo och jobba i, måste vi skapa förutsättningar och göra det investeringar som behövs. Kommande år kommer vi bland annat satsa på fler bostäder, fler förskoleplatser och nya fritidsanläggningar, säger Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Åtgärder för att spara energi

Det har under året varit ett ansträngt läge vad gäller energiförsörjningen med höjda priser och frågetecken kring kapacitet. En arbetsgrupp har arbetat med att se över vilka energisparande åtgärder som behöver göras såväl för förvaltningar som bolag inom koncernen.

En energibesparande investering som gjorts är att Gislaved energi har bytt ut gatubelysning i Gislaved till LED. Det motsvarar över 300 000 kWh el i besparing per år. Dessutom har Gislaved energis nybildade bolag Gislaved energipark, påbörjat byggnationen av en fyra hektar energipark. Parken kommer skapa el via solceller som lagras i återvunna batterier från elfordon. Energiproduktionen motsvarar uppvärmningen av 125 villor per år.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.