Gislaveds kommun logotyp

Den här nyheten är äldre än ett år.

närbild på två händer som håller varandra. Det syns att den ena tillhör en yngre person och den andra en äldre person.

Arbete genomförs för att åtgärda brister

Senast uppdaterad 06 februari 2023

Under 2022 har inspektionen för vård och omsorg, IVO, granskat ett stort antal kommuner i Sverige, även vår kommun.

Det som IVO gjort tillsyn på är medicinsk vård och behandling i Sveriges vård- och omsorgsboenden. Granskningen av Gislaveds kommun gjordes under hösten 2022.

Under slutet av januari fick vår kommun svar från IVO med de brister de hittat i vår kommun. De ger kritik bland annat för att den personal som gör medicinska bedömningar inte har tillräcklig kompetens för den arbetsuppgiften. Kommunen får kritik för att det finns personal som inte behärskar svenska språket i tillräcklig omfattning.

IVO kritiserar även att en del dokumentation inte sker enligt reglerna och att läkemedelshanteringen inte sker på ett patientsäkert sätt. Dessutom får vi kritik för att personal som arbetar med patienter i livets slutskede inte alltid har tillgång till information om hur vården ska genomföras.

– Vi anser det positivt att IVO som myndighet granskar oss och att vi har en bra dialog med myndigheten. Vi ser IVO:s granskningar som viktiga då de hjälper oss att kontinuerligt utveckla våra verksamheter på rätt sätt, säger socialchef Susanna Olsen.

Susanna berättar också att i detta fall kommer inte kritiken från IVO som en nyhet för oss i Gislaveds kommun. Liknande, i princip identiskt, har framförts till ett stort antal kommuner som granskats i samband med och efter pandemin.

– Vi håller nu på att djupare sätta oss in i kritiken vi fått och vår socialnämnd kommer därefter formellt att svara IVO på hur vi ser på kritiken och vilka åtgärder vi tagit för att arbeta bort de brister de har identifierat, säger Susanna Olsen.

Känner igen oss i samtlig kritik

Susanna berättar att socialförvaltningen känner igen sig i den kritik som IVO ger. Visserligen upplever hon att den metodik som IVO använt när det granskat våra journaler lett till att hon inte riktigt känner igen resultatet och att det därför kanske inte ger en rättvis bild jämfört med andra kvalitetsregister som socialförvaltningen har uppgifter ifrån.

– Samtidigt skiljer sig inte kritiken mot vår kommun nämnvärt ifrån våra grannkommuner eller de andra granskade kommunerna i Sverige. Jag antar att därför att IVO använt sig att samma metodik i alla deras granskningar, säger Susanna Olsen.

Jobbar redan med ett stort antal förbättringar

Socialförvaltningen arbetar redan med ett större antal åtgärder för att förbättra verksamheten. Att IVO med sitt beslut nu uppmärksammar oss nu på samma saker ser Susanna som positivt.

– Det är ett kvitto på att socialförvaltningen och IVO har en samsyn i hur vårt arbete behöver förändras och utvecklas.

Planerade eller redan genomförda åtgärder

Här kan du kortfattat läsa om ett antal exempel på förbättringar vi nu genomför eller nyligen genomfört:

  • Vi har skärpt delegeringsförfarandet och uppdaterat våra delegeringsrutiner, vilket innebär mer tid för handledning och utbildning av personalen.
  • Vi har infört ett nytt verksamhetssystem som förbättrar våra möjligheter att följa upp planer, insatser och kvalitén.
  • Vi har kontinuerlig kompetensutveckling för omsorgspersonal som utförs av vår sjuksköterskeorganisation, exempelvis utbildning i sårvård och hygien.
  • Vi arbetar med språkutvecklande arbetsplatser och språkombud. Vi knyter språkstödjande lärarledda lektioner till personal som är anställda för att de lättare ska kunna utveckla sitt yrkesspråk, alltså de termer och begrepp som används frekvent i vård och omsorg. Språkombud finns som stöd i verksamheterna.
  • Vi har anställt kvalitetssamordnare inom våra särskilda boenden som arbetar bland annat med förebyggande insatser.
  • Vi har ett projekt tillsammans med vårdcentralerna Bra Liv där vi där vi tillsammans med vår gemensamme apotekare har regelbundna läkemedelsgenomgångar för alla brukare.
  • Vi har tagit fram en handlingsplan för patientsäkerhet under hösten 2022 och identifierat vissa områden som vi kommer arbeta vidare med. Ett exempel är hur vi ska stärka teamdialogen för insatser runt brukaren.
  • Vi har identifierat behovet av en högre delaktighet för våra brukare och tittar på hur vi ska göra detta på ett bra sätt.
  • Vår personal är bra på att identifiera risker bland annat genom risk och avvikelsehantering. Detta är också ett område som vi vill utveckla och arbeta förebyggande med tillsammans med personal och brukare.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.