Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Avgifter inom vård- och omsorg

Du som får hjälp av hemtjänsten, är inskriven i hemsjukvården, bor på ett vård- och omsorgsboende, har ett trygghetslarm eller är beviljad korttidsvistelse/växelvård betalar en avgift för den omvårdnad och service du får. Hur mycket du får betala beror på hur stor inkomst du har samt hur mycket hjälp du får.

Vad är inkomstförfrågan

När du beviljats stöd/hjälp från socialförvaltningen kan du fylla i en inkomstförfrågan där du uppger dina inkomster. Uppgifterna behöver vi för att kunna ta ut rätt avgift.

Väljer du att inte lämna in din inkomstförfrågan kommer du att debiteras enligt taxa.

Du är själv skyldig att informera om ändrade förhållanden under året som kan påverka din avgift.

Här kan du lämna in din inkomstförfrågan digitalt via e-tjänsten

Vad är ett förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet är det belopp som du har rätt att ha kvar av egna pengar innan kommunen tar ut sin avgift.

Förbehållsbeloppet består av minimibeloppet och den faktiska boendekostnaden.

Vad är ett minimibelopp

Minimibeloppet avser att täcka utgifter för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidningar, telefon, hemförsäkring tandvård, hushållsel, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Minimibeloppen beror på ålder och familjesammansättning och styrs av prisbasbeloppet (som ändras varje år).

Följande minimibelopp gäller under avgiftsåret 2022:

  • 5 953 kronor per månad för ensamstående
  • 4 857 kronor per månad för makar och sambor

För de yngre än 61 år erhålls ett förhöjt minibelopp med 10%

  • 6 548 kronor per månad för ensamstående
  • 5 343 kronor per månad för makar och sambor

Vad är maxtaxa

Den högsta avgift, så kallad maxtaxa, du kan få betala för hemtjänst, inskrivning i hemsjukvården, trygghetslarm, distributionsavgift för mat eller omvårdnad och service är
2 170 kronor per månad.

Kostnader för mat och hyra ingår inte.

För dig som bor i vård- och omsorgsboende innebär avgiftssystemet att avgiften delas i tre (3) olika delar:

  • hyra
  • mat
  • omvårdnad och service.

Alla betalar för mat och hyra. Hyran debiteras dig i förskott och är fastställd av kommunens fastighetskontor. Avgiften för mat, (månadsabonnemang) för 2022, är 4 021 kronor per månad. Avgiften för omvårdnad och service kan högst uppgå till 2 170 kronor per månad (maxtaxa).

Är du beviljad korttidsvistelse/växelvård betalar du 134 kronor per dygn för måltiderna och 72 kronor per dygn för omvårdnad och service. Avgiften för omvårdnad och service är inkomstrelaterad.

Vad är ett avgiftsbeslut

Alla får ett skriftligt avgiftsbeslut med en beräkning av aktuellt avgiftsutrymme.

Om du har synpunkter eller frågor angående avgiften ta gärna kontakt med avgiftshandläggaren via kommunens kontaktcenter 0371-810 00.

Avgiftsbeslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet ska ske skriftligt och lämnas in eller skickas till kommunen senast tre (3) veckor från den dag du fick del av beslutet. Avgiftshandläggaren kan hjälpa dig om du vill överklaga.

Det görs en omprövning av ditt avgiftsbeslut varje år.

Mer information om hur du kan överklaga.

Fakturering sker en månad i efterskott. Avgiften kan betalas via autogiro.

Så räknar vi ut din avgift

Avgiften för vård och omsorg fastställs utifrån dina personliga ekonomiska förhållanden. Därför räknas ett avgiftsutrymme fram. Blir ditt avgiftsutrymme ett minusbelopp tas ingen avgift ut. Förmögenhet påverkar inte avgiftsunderlaget.

+ Inkomst per månad (efter skatt)

+ Inkomst av kapital/hyresintäkt

+ Bostadstillägg/bostadsbidrag

- Minimibelopp (Ingår i förbehållsbeloppet)

- Boendekostnad (Ingår i förbehållsbeloppet)

= Avgiftsutrymmet, dvs. din betalningsförmåga per månad

Kostnadstabell

Kostnadstabell för instatser

Tjänst/insats

Pris

Hemtjänst

333 kronor per timme

Trygghetslarm

277 kronor per månad

Trygghetslarm delat

139 kronor per månad

Matdistribution

71 kronor per portion

Distributionsavgift mat

6 kronor per portion

Hemsjukvård, månadsavgift

330 kronor per månad

Hemsjukvård, enstaka besök

250 kronor per besök
(max 500 kronor per månad)

Korttidsplats/växelvård, omsorg och service

78 kronor per dygn

Korttidsplats/växelvård, mat

149 kronor per dygn

Särskilt boende, omvårdnad och service

2 359 kronor per månad

Särskilt boende, mat månadsabonnemang

4 459 kronor per månad

Dagverksamhet, lunch

71 kronor per portion

Dagverksamhet, mellanmål

11 kronor per portion

Dagverksamhet, resor till och från

38 kronor per enkelresa
(max 750 kronor per månad, gäller från och med 2023-01-01)

Avlösarservice

Avgiftsfritt upp till 10 timmar per
månad, därefter tas timtaxa för
hemtjänst ut.Avgifterna justeras årligen och nya avgifter gäller från och med 1 mars.

Den som önskar avstå sin hemtjänst ska avboka den 24 timmar i förväg till hemtjänstpersonalen, så att personalgruppen kan planera om sitt arbete. Avgift debiteras för hemtjänst som inte avbokas i tid.

Av- och ombokning av matdistribution ska göras till det kök som levererar maten senast klockan 12.00 dagen innan leverans. Avgift debiteras för den matportion som inte avbokas i tid.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan