Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

Lagen om skydd mot olyckor säger att alla ska ha ett skäligt brandskydd. Det innebär att du på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp arbetet kring brandskydd.

Alla verksamheter, stora som små, är enligt lagen om skydd mot olyckor skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Arbetet ska dokumenteras och följas upp. Kraven på hur omfattande arbetet ska vara varierar, beroende på bland annat verksamhetens storlek och risker.

Det systematiska brandskyddsarbetet ska innehålla

 1. Policy - Övergripande mål för brandskyddsarbetet bör finnas formulerat.
 2. Ansvar- Det är viktigt att ansvaret är tydliggjort. Vem är brandskyddsansvarig? Vilka personer medverkar i brandskyddsarbetet?
 3. Utbildning - Personalen behöver utbildning och övning för att brandskyddet ska fungera. Beskriv vilken kompetens som ska finnas. Planera utbildningar och återkommande övningar.
 4. Instruktioner och rutiner - Ta fram rutiner och brandskyddsregler för t.ex. heta arbeten, hantering av brandfarlig vara, rökning, övernattning.
 5. Teknisk brandskyddsbeskrivning - Brandskyddet bör dokumenteras för att ge en överskådlighet, i vissa fall på en enkel ritning, i flera fall i en utförligare brandskyddsdokumentation.
 6. Drift och underhåll - För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, t.ex. prov av brand- och utrymningslarm, utrymningsvägar, rökluckor, branddörrar etc. Upprätta checklistor.
 7. Kontroll och uppföljning - Brandskydd och dokumentation måste kontrolleras och följas upp regelbundet för att bibehålla säkerhetsnivån.

Här kan du ladda ner ett exempel på en mall och kontrollblad för det systematiska brandskyddsarbetet. Pdf, 603.5 kB.

Lagen om skydd mot olyckor

Hette tidigare räddningstjänstlagen, ersattes av lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) år 2004. Lagen lägger ett stort ansvar på den enskilde. Du som ägare eller nyttjanderättshavare förväntas ta ansvar för ditt brandskydd, samt ha rutiner för- och utrustning att avvärja brand om olyckan väl är framme. Den gamla lagstadgade brandsynen har ersatts och istället sker en tillsyn i samråd med räddningstjänsten.

Målen med lagen är att:

 • Skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö mot olyckor.
 • Skapa bättre förmåga i samhället att förebygga och hantera situationer som kan leda till räddningsinsatser.
 • Förbättra möjligheterna att minska antalet olyckor.
 • Flexibilitet med möjlighet att anpassa utifrån lokala förhållanden.

LSO bygger på målstyrning där de nationella målen i korthet innebär att säkerheten ska öka, färre skador och olyckor ska inträffa, konsekvenserna av dessa ska minska och skyddet ska öka. Utifrån dessa övergripande nationella mål ska alla kommuner och räddningstjänster på lokal nivå ta fram handlingsprogram, målbeskrivningar och aktiviteter. Läs lagen i sin helhet på riksdagens webbplats.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och följer upp brandskyddsarbetet i sin organisation. Arbetet kan läggas upp på många olika sätt, mycket beroende på verksamhetens art. Det viktiga är att man inom företaget systematiserar sitt brandskyddsarbete och samlar det på ett ställe, exempelvis i en pärm. Viktigt att påpeka är att inte krångla till det. Här följer ett sätt att arbeta som är tillämpbart i de allra flesta fall.

 1. Brandskyddspolicy
 2. Ansvar och organisation
 3. Utbildning och övning
 4. Tekniskt brandskydd
 5. Brandrisker
 6. Brandskyddsregler
 7. Kontroll och uppföljning

1. Brandskyddspolicy

I en policy formuleras mål och syften med brandskyddsarbetet. Policyn skall gälla hela
verksamheten och därför måste denna antas av den som är ansvarig för verksamheten. Policyn kan innehålla såväl övergripande mål som delmål för verksamheten. Detta för att tydliggöra inriktningen med arbetet. Även mål för specifika delar av verksamheten kan formuleras i policyn.

Ett exempel på en enkel policy kan se ut som följer:
Brandskyddspolicy för Fabriken AB Inom vår verksamhet skall vi aktivt arbeta för ett brandskydd som skyddar liv, hälsa och egendom och som främjar vårt företag såväl internt som externt. Arbetet skall bedrivas genom aktivt ledarskap, delegerat ansvar och egenkontroller.

2. Ansvar och organisation

Det ska tydligt framgå vem som är ansvarig för vad. Det organisatoriska brandskyddet ska dokumenteras i SBA-pärmen. För en liten verksamhet kan det räcka med att
brandskyddsansvarig utgör hela brandskyddsorganisationen medan det på en större
verksamhet krävs en större organisation med fler inblandade.

Det som bör finnas med i brandskyddsorganisationen är:

 • Ansvarsfördelning mellan ägare och nyttjanderättshavare
 • Vem som är brandskyddsansvarig
 • Vem som är brandskyddskontrollant
 • Vem som är föreståndare brandfarlig vara
 • Vem som är anläggningsskötare för det automatiska brandlarmet
 • Vad respektive funktion i organisationen har för ansvarsområde

OBS! Kom ihåg att allt ska dokumenteras i SBA-pärmen eller motsvarande

3. Utbildning och övning

För att kunna arbeta med att förhindra bränder och att begränsa skadorna vid bränder krävs kunskap om brandorsaker, brandskyddsinstallationer, hur utrymningen går till, hur personalen hanterar en handbrandsläckare osv. Det är då viktigt att inte bara personer som ingår i brandskyddsorganisationen går utbildning, utan att samtlig personal får en grundläggande brandutbildning. Utbildningen bör repeteras med jämna mellanrum för att ha kunskapen aktuell. För att detta ska bli överskådligt och lättarbetat ska även utbildningar och utbildningsplaner dokumenteras i pärmen.

Lämpliga utbildningar/övningar för all personal

 • Brandkunskap för alla (BKA)
  BKA är en grundläggande brandkunskapsutbildning som alla anställda bör genomgå vart fjärde år. Här får personalen en teoretisk utbildning om hur en brand uppstår och hur man ska gå till väga om en brand uppstår. Dessutom får personalen en praktisk utbildning i att använda en handbrandsläckare och hur man släcker brand i kläder.
 • Utrymningsövning
  En utrymningsövning bör ske varje år för att alla ska veta hur utrymningslarmet låter, hur de ska ta sig ut i det fria, var återsamlingsplatsen finns osv.
 • Intern SBA-utbildning
  För att samtliga i personalen ska veta hur det systematiska brandskyddsarbetet på verksamheten fungerar, kan man hålla en internutbildning inom området.
 • Första Hjälpen
  Utbildning av sjukvård och HLR (hjärt- och lungräddning) ökar personsäkerheten
  inom verksamheten.
 • Övriga utbildningar som kan bli aktuella är heta arbeten, hantering av brandfarlig vara, anläggningsskötare för automatiskt brandlarm etc.

OBS! Kom ihåg att utbildningar ska dokumenteras, kunskap och övning är färskvara

4. Tekniskt brandskydd

Tekniska brandskyddsinstallationer i byggnaden ska beskrivas. Syftet med brandskyddsbeskrivningen är att få kunskap om vilka brandskyddsinstallationer som finns i anläggningen, var de finns någonstans samt hur dessa fungerar och eventuellt samverkar med varandra. Brandskyddsbeskrivningen är en förutsättning för att veta vilka installationer och områden som ska kontrolleras och underhållas. Beskrivningen kan se olika ut beroende på vilken typ av anläggning den berör. Ritningar där det byggnadstekniska brandskyddet framgår är ett bra underlag. Om det finns olika brandtekniska system i byggnaden kan ritningen behöva kompletteras med beskrivande text.

För byggnader uppförda eller ändrade efter 1994 skall det finnas en brandskyddsdokumentation upprättad av arkitekt eller brandskyddskonsult,
där byggnadens brandskydd framgår.

I den tekniska brandskyddsbeskrivningen skall det finnas information om det byggnadstekniska brandskyddet i form av:

 • Brandavskiljande konstruktioner (brandcellsgränser)
 • Brandtekniska klasser på dörrar, fönster och övriga konstruktioner
 • Utrymningsvägar/utrymningsskyltar
 • Brand- och utrymningslarm
 • Brandgasventilation (rökluckor eller brandgasfläktar)
 • Nödbelysning
 • Inomhusbrandposter/handbrandsläckare
 • Automatisk vattensprinkler

OBS! Kom ihåg att allt ska dokumenteras.

5. Brandrisker

Här görs en bedömning över verksamhetens brandrisker. Ni gör en analys av vad som kan hända samt hur stor sannolikheten är för att det händer och vad konsekvensen blir i så fall. Syftet med detta är att identifiera ämnen, aktiviteter eller teknisk utrustning som kan orsaka en brand eller förvärra följderna av en brand. Riskerna skiljer sig självklart mellan olika verksamheter.

För att underlätta riskinventeringen kan följande rubriker vara användbara:

 • Risk för uppkomst av brand
 • Risk för brandspridning
 • Utrymningsproblematik
 • Hantering av brandfarlig och explosiv vara

OBS! Kom ihåg att allt ska dokumenteras och vid behov uppdateras.

6. Brandskyddsregler

Det är viktigt att ta fram regler, instruktioner och rutiner för brandskyddet som ska gälla för verksamheten. Syftet med regler är att tydliggöra vad som är tillåtet och inte tillåtet inom verksamheten för att förhindra uppkomst och spridning av brand. Brandskyddsreglerna ska ses som en hjälp för ökad säkerhet och trygghet. De bör formuleras och kommuniceras så att inte personliga tolkningar kan göras om vad som är tillåtet för personal, vikarier och besökare.

Exempel på enkla instruktioner kan se ut såhär:

 • Brandskyddsregel för dörr i brandcellsgräns
  För att begränsa brandspridning inom byggnaden skall dörrar i brandcellsgränser hållas stängda. Dörrarna får inte ställas upp med kilar eller liknande. Dörrar i brandcellsgränser som måste stå öppna skall vara försedda med en automatisk dörrstängningsfunktion som aktiveras av det automatiska brandlarmet. Ingenting får placeras så att det förhindrar dörrarna att stängas i händelse av brand.
 • Brandskyddsregel för utrymningsvägar och trapphus
  För att underlätta utrymning får inte möbler och utrustning placeras så att den fria bredden blir mindre än bredden i utrymningsdörren. För att förhindra uppkomst av brand samt begränsa brandspridning får inget brännbart material finnas i utrymningsvägarna.
 • Brandskyddsregel för förvaring av brännbart material utomhus
  För att förhindra anlagd brand och brandspridning är det inte tillåtet att lämna
  brännbart material intill fasader och under skärmtak.
 • Brandskyddsregel för rökning
  Rökning är endast tillåten utomhus på anvisad plats.

OBS! Kom ihåg att allt ska dokumenteras så det enkelt går att utbilda nyanställda.

7. Kontroll och uppföljning

För att brandskyddet fortlöpande skall fungera måste det genomföras kontroller och
regelbundet underhåll. Utrymningsvägar, rökluckor, branddörrar o s v måste fungera för att personerna som befinner sig i byggnaden ska kunna utrymma på ett betryggande sätt och för att egendomsskadorna ska bli så begränsade som möjligt.
Det är viktigt att upprätta dokument så att kontroll- och underhållsarbetet sker på samma sätt varje gång oavsett vem som utför kontrollen. För att få en bättre överblick och för att se var de enskilda kontrollplatserna är kan det vara lämpligt att använda sig av brandskyddsritningen. Brandskyddsritningen gör att det är lätt att se det inritade byggnadstekniska brandskyddets förhållande till varandra och de risker som finns i verksamheten. Tänk på att de kontroller som görs av externa aktörer, så som kontroll av handbrandsläckare, brandlarm med mera också är en del av kontrollen som ni gör i ert SBA. En checklista som beskriver vilka kontroller som ska utföras bör tas fram. På checklistan görs också registrering av utförd kontroll samt noteringar om eventuella brister.

Med hjälp av detta dokument ska den som kontrollerar brandskyddet veta:

 • Vad som ska kontrolleras
 • Hur ofta ska det kontrolleras
 • Hur det ska kontrolleras
 • Hur man ska rapportera eventuella brister
 • Hur man ska åtgärda eventuella brister

Om det vid kontrollronderna framkommer att det finns brister som inte kan åtgärdas
omedelbart måste det finnas ett rapporteringssystem så att de som har uppdraget att åtgärda bristen får kännedom om detta. På samma sätt måste den brandskyddsansvarige få vetskap om identifierade brister så att denne kan följa upp att bristerna åtgärdas vid lämpligt tillfälle.

Viktigt är också att den som observerat bristen får reda på att det åtgärdas så att denne känner att det är meningsfullt att rapportera att något är fel.
Brandskyddsarbetet ska som sagt bedrivas systematiskt och kontinuerligt för att uppnå lagen om skydd mot olyckors målsättning. Därför är en oerhört viktig del i arbetet att man gör en uppföljning och kontrollerar hur SBA-arbetet fungerar. De olika momenten ska följas upp, utvärderas och vid behov förändras så att det gagnar verksamheten och brandskyddet positivt.

Brandskyddsorganisationen ska vara aktuell och fungera. Personal ska ha genomgått de av verksamheten planlagda utbildningarna. Instruktioner och rutiner ska vara relevanta och den tekniska brandskyddsbeskrivningen uppdaterad efter förändringar eller ombyggnationer.

Brandskyddskontrollerna ska vara genomförda och eventuella brister åtgärdade.
Uppföljningen av det systematiska brandskyddsarbetet sker lämpligen årligen och resultatet redovisas för ledningen. Vid uppföljningen bör samtliga personer med uttalade ansvarsområden inom brandskyddsorganisationen delta.

OBS! Kom ihåg att allt ska dokumenteras så inget skydd står okontrollerat för länge.

Tips!

 • Väv in SBA i ert underhållsprogram eller i era dagliga rutiner.
 • Börja med ordning och reda samt involvera all personal. Alla behöver veta varför
  brandskyddsarbete är viktigt, inte bara att det ska göras.
 • Glöm inte att kontrollera era rökluckor och brandlarm.
 • Se till att personalen får brandskyddsutbildning. Vi på räddningstjänsten har märkt att det hjälper att utbilda personal i brandsläckning. Ofta när vi får larm om brand på
  företag där personal nyligen genomgått brandskyddsutbildning är branden redan släckt när vi anländer.
 • Det är många företag som använder acetylensvetsar. När de inte används bör de tas bort från lokalerna. Om de används regelbundet ska de förvaras omedelbart innanför en uppmärkt dörr till det fria så de enkelt kan tas ut. Då har ni inte bara reducerat en stor risk för er själva utan även gjort det möjligt för räddningstjänsten att göra en effektiv insats vid en eventuell brand i lokalen.

Några fördelar med att aktivt arbeta med sitt SBA:

 • Brandskyddsnivån höjs och risken för brandskada och produktionsbortfall minskar.
 • Det kan generera lägre försäkringspremie.
 • Det kan generera lägre självrisk vid försäkring.
 • Antalet tillbud minskar och personalen känner sig tryggare.
 • Ägaren och nyttjanderättshavaren får större förutsättningar att ta sitt juridiska ansvar.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.