Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Nybyggnation och utbyggnad av VA-infrastruktur i Sunnaryd

För att möta framtidens krav på rening av avloppsvatten kommer kommunen bygga ett modernt avloppsreningsverk som ska ersätta den befintliga markbädden i Sunnaryd. Detta för att vattnet i Bolmen ska vara friskt och badvänligt både idag och i framtiden.

Ett modernt avloppsreningsverk för framtiden i Sunnaryd

Med ett nytt reningsverk minskar de utsläpp som kan orsaka övergödning och risk för närmiljö och hälsa. Med modern teknik kommer vattnet som släpps ut från reningsverket att ha badvattenkvalité när det når Bolmen.

Kapaciteten i det nya reningsverket är 499 personekvivalenter vilket betyder att det är anpassat för 499 personers dagliga behov.

Indelat i två etapper

Projektet är indelat i två etapper, etapp 1 och etapp 2.

Etapp i och 2 kartöversikt Sunnaryd

Figur 1. Områdesmarkering av etapp ett och etapp två

Tidplan

Etapp 1

Etapp 1 blev klart mars 2023

Etapp 2

Etapp 2 blev klart november 2023

Markfrågor för etapp 2 (pågår)

Sträcka och arealer som berör privat mark är uppmätt. Arbetet med värdering samt upprättande av avtalsutkast pågår under 2024 och kommer att delges respektive fastighetsägare så fort det är klart.

Ansökan om VA-anslutning

I samband med att projektet börjar närma sig sitt slut är det dags för dig som fastighetsägare att ansöka om VA-anslutning.

Välj därefter ”E-tjänst för ansökan om/ändring av VA-anslutning”, se nedanstående bild för förtydligande:

Ansökan om va-anslutningFörstora bilden

Efter att ansökan har kommit in till Gislaveds kommun kommer ni att bli delgivna en förbindelsepunkt och anslutningsavgift.

Angående leverans av LTA-stationerna för etapp 2 ,kommer avdelningen vatten och avlopp, Gislaveds kommun, skicka ut informationsbrev till fastighetsägare i slutet på andra kvartalet om när och var ni kan hämta er LTA- station.

Kostnad att koppla på sig till VA-nätet

Om du vill veta vad det kostar att ansluta till kommunalt vatten och avlopp så kan du själv göra en preliminär beräkning av anläggningsavgift på Gislaved kommuns hemsida, se länk: Avgifter, vatten och avlopp - Gislaved.se

När du går in på beräkningen ska du välja endast spillvatten, ange antal kvadratmeter för tomtyta och välj villken fastighetstyp det gäller.

Ansvar vid installation av LTA-stationen

Lätt Trycksatt Avlopp (LTA) finns på många ställen i Gislaveds kommun där det inte är möjligt med ett självfallssystem för spillvatten, utan det istället behöver pumpas vidare till det kommunala ledningsnätet.

Information för dig som bor i en fastighet som är ansluten till Gislaveds kommuns spilledningssnät med en LTA-pump. Pdf, 491.1 kB.

Rengöring av LTA-pumpstation Pdf, 775.5 kB.

Leverans av LTA-stationerna för etapp 2 (pågår)

Fastighetsägarna som ska ha LTA-station är välkomna att komma till avloppsreningsverk (ARV) i Gislaved för att hämta sin LTA-station senast maj 2024

Var: Källängsvägen 45, Gislaved

När: 07.00-16.00 vardagar

Kolla gärna på informationsbrev som ni fick i juli 2023 ,där finns mer information om leverans, kontaktpersoner och olika ansvar som fastighetsägaren ansvarar för, samt Gislaveds kommun ansvarar för.

Storlek av LTA : 2101X 594 mm , så tänk på en lämplig släpkärra.

Ring gärna en dag innan du planerar att komma på mobilnumret som finns på informationsbrev som ni fick i juli 2023.

Slutbesiktning utfördes i november 2023 och entreprenörer kommer under våren 2024 åtgärda de brister som finns enligt slutbesiktning.

Följ arbetet genom att läsa våra statusuppdateringar nedan gällande byggnation av Etapp 2 under 2023

Leverans av LTA-stationerna för etapp 2

Fastighetsägarna som ska ha LTA-station är välkomna att komma till avloppsreningsverk (ARV) i Gislaved för att hämta sin LTA-station :

Var: Källängsvägen 45, Gislaved

När: 07.00-16.00 vardagar

Tänk på att ta med en lämplig kärra.

Kontakt person: Ring gärna en dag innan du planerar att komma på mobilnumret som finns på informationsbrevet.

På grund av det finns mer berg upphittat under grävning och väldigt smalt arbetsområde, kommer tidplanen förlängas. Arbetet beräknas att fortsätta till slutet av augusti 2023.

Det kommer inte pågå något grävningsarbete mellan vecka 28-31 på grund av semesterledighet.

Arbetet fortsätter vecka 32 med huvudledning i vägen och rester av fastigheters serviser.

Arbetet pågår i full fart med ny spillvattenledning enligt tidplan.

Det är en stor utmaning för entreprenören med arbetsområdet då det är en smal väg och det finns många skyddsvärda träd.

Våra entreprenörer jobbar så fort de kan för att säkerställa att schaktmassor hanteras på ett bra sätt. Entreprenören är klar med ca. 70 % av borrningsarbetet och 50 % av grävnings arbetet.

Bild 1: Stor utmaning med arbetsområde i en smal väg

Datum: 2023-03-02

Gislaved Energi kommer I samband med utbyggnad av kommunala spillvattenledningar sätta upp 12 stycken belysningsstolpar.Arbetet med kabelförläggning ska påbörjas under v.14

Vid grävningsarbetet under maj månad upptäcktes det stora stenar, berg och vatten i schakterna och detta innebär att vi blir tvungna att förlänga arbetet under sommaren 2023. Detta påverkar vår tidplan.

Efter julledighet fortsätter entreprenören i januari gräva sträckan från båtklubben till två fastigheter.

Figur 3: Den sträckan från båtklubben till två fastigheter

Arbetsområdet vid anslutning med båtklubben och 2 fastigheter

Bild 2:Arbetsområdet vid anslutning med båtklubben och 2 fastigheter

Datum: 2023-01-16

Rörläggare kontrollerar rätt djup och rätt  lutning  i spillvattenledning

Bild 3: Rörläggare kontrollerar rätt djup och rätt lutning i spillvattenledning.

Datum: 2023-01-16.

Under februari ska entreprenören ha två arbetsgrupper som gräva samtidigt i två olika stället.

Figur 4: Arbetsområden för arbetsgrupp 1 och arbetsgrupp 2

Gislaveds kommun skickade till alla fastighetsägare som ska vara ansluten till kommunens spillvattensnät informationsbrev om Lätt trycksatt avlopp och förslag på förbindelsepunkt.

Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetsägarens vatten/avloppsledningar ansluts till det kommunala dricksvatten- och avloppsnätet. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetens och kommunens ledningar. En förbindelsepunkt ska upprättas till varje fastighet och i dess omedelbara närhet, som vanligtvis är ca 0,5 m utanför fastighetsgräns.

 

Visar hur en förbindelsepunkt fungerar

Fastighetsägare som önskar annan placering för förbindelsepunkt än föreslagen, får kontakta kommunen enligt utsända kontaktuppgifter för att gemensamt med kommunen titta på möjligheten att flytta förbindelsepunkt.

Fastighetsägare ska markera ut sina gränspunkter åt det håll på fastigheten som avloppsanslutningen ska göras.

Gränspunkter ska markeras med en käpp/pinne för att de även ska synas om det kommer lite snö i vinter.

Om fastighetsägare inte vet säkert var sina gränspunkter är, får fastighetsägare gemensamt med en av kommunens mätningsingenjörer försöka hitta dessa punkter.

Mätningsingenjör kommer att finnas på platsen i Sunnaryd minst en dag per vecka för att markera ut respektive mäta in de nya avloppsledningarna.

Ej permanentboende i Sunnaryd kanske kan be någon granne om hjälp med denna uppgift.

Etablering och grävarbete för de nya spillvattenledningarna i Sunnaryd etapp2 har gått sakta men säkert sen mitten av december 2022.

Visar vart entreprenören har börjat gräva

Figur 5: den sträckan vid båtklubben där entreprenören började gräva i mitten av december

Pumpstation eller inte, Etapp 2

Vid projektering av spillvattenledning har det framkommit att en del av fastigheterna kommer behöva pumpstation. Benämnig för denna är Lätt Trycksatt Avlopp (LTA-station) .

Mer detaljerad information kring detta kommer att förmedlas direkt till berörda fastighetsägare.

Ledning kommer förläggar i vägar.

Figur 2: Illustration var det kommer behövas pumpstation respektive inte. P= Pumpstation, S= Självfallsledning (Ej Pumpstation)

En del av ledningssträckan kommer vara i mark som kommunen äger och en del kommer vara i privat mark.

Sträckan och arealen som berör privat mark är uppmätt. Värdering samt upprättande av avtal sker parallellt med det fysiska arbetet och delges berörda fastighetsägare så fort det är klart.

Styrud Ingenjörsfirma AB och Rohdinschakt AB är anlitade för att anlägga de nya avloppsledningarna till Sunnaryd.

Vid förläggning av ledningen i anslutning till skyddsvärda träd kommer metoden styrd borrning användas för att skydda träden.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.