Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Projekt Ågatan i Anderstorp

Gislaveds kommun kommer bygga om Ågatan i Anderstorp, med syftet att få ner hastigheten på gatan och samtidigt skapa bättre trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.

En ny gång- och cykelväg och flera hastighetsdämpande åtgärder ska byggas. Den nya gång- och cykelvägen kommer anläggas på södra sidan av Ågatan. Befintliga rännstensbrunnar behöver anpassas till ny utformning av gatan och dricksvattenledningar kommer bytas ut. Hela projektet kommer delas upp i tre etapper under perioden 2023-2026 , se figur 1

Ågatan i Anderstorp

Figur1: Översiktlig kartbild och olika etapper

Projekt Ågatan etapp 1

Projekt Ågatan etapp 1 är färdigbyggd och arbete som återstår är justering av gröna sidoområden , toppläggning, refuger och linjemålning. Vinterkylan kom tidigare än förväntat och återstående arbete kommer att utföras under våren 2024.

Mer information om trafikstörning under byggnation av etapp1 ,hittas på kommunens hemsida under Vägarbeten och framkomlighet

Nya dagvattenserviser

Avdelningen vatten och avlopp, Gislaveds kommun, kommer i samband med byggnation av gatan ansluta några fastigheter med dagvattenserviser, då deras dagvattenserviser idag är kopplad med spillvattenserviser. Kommunen kommer informera fastighetsägare när det är dags att fastighetsägare ska rätta om felkopplingar när projektet Ågatan etapp 1 är färdigt. Projekt Ågatan etapp 1 planeras vara färdig hösten 2023.

Kommunen kommer följa upp detta efter 6 månader från byggnation av etapp 1 är färdig.

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss via kommunens kontaktcenter, tel 0371-81000. Informera gärna kontaktcenter att ni har frågor om dagvattenserviser i projekt Ågatan etapp 1 så blir ni kopplade till rätt person.

Besiktningen av rillning av huvudledning spillvatten utfördes under vecka 37.

Byggnation pågår i full fart nu enligt planering. Gång- och cykelvägen har börjat ta sin form och arbetet med vatten och avloppsledningar fortsätter utan hinder.

Ågatan i Anderstorp
Ågatan anderstorp
ågatan anderstorp
ågatan anderstorp

Projekt Ågatan etapp 2

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Gislaveds kommun planerar att utföra byggnation på Ågatan projektetapp 2 som är en fortsättning av Ågatans projektetapp 1.

Sträckan som berörs omfattar ca 550 meter vilken har markerats med röd linje på figur 1.

Figur 1, arbetsområdet som berörs av utgrävningsarbete

Arbete vatten-och avlopp

Vad gäller Vatten och avloppsarbeten under etapp 2, planeras anläggande av ny dricksvattenledning, relining av befintliga spill- och dagvattenhuvudledningar inklusive brunnar samt serviser.

Vidare planeras en ny parallell dagvattenledning, på den norra sidan om Ågatan, att anläggas vilket syftar till att öka dimensionen av ledningarna för att på ett bättre sätt kunna omhänderta dagvattnet i närområdet.

Även de fastigheter som ligger längs den norra delen om Ågatan och som idag saknar anslutning mot en allmän dagvattenledning (se figur 2), kommer att få ansluta sig mot den nya allmänna dagvattenledningen. Detta genom att nya dagvattenserviser från den nya planerade dagvattenhuvudledningen dras fram till dessa fastigheter. Informationsbrev om detta kommer att skickas separat till berörda fastighetsägare.

Ågatan

Figur 2, Fastigheter som idag saknar anslutning mot en allmän dagvattenledning.

Arbete gata

Likt etapp 1, innebär byggnationen av etapp 2 även en ny utformning av gatan vilket omfattar byggnation en ny gång- och cykelväg samt flera hastighetsdämpande åtgärder. Den nya gång- och cykelvägen kommer att anläggas på den södra sidan om Ågatan. Placeringen av befintliga rännstensbrunnar kommer att anpassas till den nya utformningen av gatan.

Byggnation det vill säga utgrävning av Ågatan etapp 2 är planerad att påbörja i augusti 2024 och beräknas bli klart i slutet av 2024. Då utgrävningsarbetet slutar strax innan Brogatan, bedöms Brogatan att fortsatt vara tillgänglig för trafik. Dock kommer den delen av Ågatan, som utgrävningsarbetet berör, att stängas av för trafiken förutom för boenden på gatan.

Vid frågor kontaktas kontaktcenter i Gislaveds kommun på telefonnummer 0371-81000.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.