Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Centrumutveckling i Anderstorp – Från bro till bro

Anderstorp är en attraktiv plats att bo och verka på. Med hjälp av visionen Bro till bro vill vi utveckla och förtäta centrum med bostäder, service och handel. Visionen ligger till grund för planeringsarbetet som nu pågår.

Aktuellt just nu

Centrumutveckling tar tid. Det är många delar som måste falla på plats innan vi kan sätta spaden i marken. För att kunna genomföra de byggnationer och aktiviteter som finns i visionen behövs bland annat en ny detaljplan för området tas fram.

Under 2023 har vi lagt grunden för detaljplanearbetet och genomfört en rad olika utredningar. Bland annat har ytterligare markundersökningar utförs. Geoteknik, dagvatten och buller håller också på att utredas.

Våren 2024 förväntas ett första förslag till ny detaljplan kunna presenteras. Vi kommer att hålla ett samrådsmöte i Anderstorp där du som invånare får chans att tycka till om förslaget. Vår förhoppning är att många är intresserade av att delta i denna dialog med kommunen.

Enligt den tidsplan som finns just nu kan detaljplanen antas av kommunfullmäktige vid årsskiftet 2024/25. Det innebär att byggnation inom området kan börja någon gång under 2025/26. På sidan: Detaljplan för Bro till bro, Anderstorp kan du läsa mer och följ arbetet med detaljplanen.

Dialoger med invånare formade visionen Bro till bro

Under 2019-2020 genomförde kommunen ett visionsarbete för området mellan Storgatan och Anderstorpaån i centrala Anderstorp. Arbetet föregicks av dialoger med unga och gamla Anderstorpare och resultatet från dialogerna återfinns i visionen. Visionen kallas ”Bro till bro” och innebär en förtätning och förädling med i huvudsak bostäder och till en viss del lokaler för handel och service. Det planeras också en aktivitetspark längs med Anderstorpaån för promenader, lek, samvaro och avkoppling. Nya gång- och cykelstråk gör området och delar av ån synligt och tillgängligt för alla.

Ta del av visionen för Anderstorps centrum - Bro till bro Pdf, 13.2 MB.

Bastuberget är en del av Bro till bro

Bastuberget utgör ett av kvarteren i visionen och inrymmer flerbostadshus med möjlighet till handel och service i markplan. Kvarteret ligger placerat norr om ett torg som utformas till en mötesplats för olika aktiviteter. Parkering till handel och service sker på torget medan boendeparkeringar sker inom kvarteren och då gärna under mark. Bastuberget och visionen tar fasta på Anderstorpaåns kvaliteter och avsikten är att utveckla området till en aktivitetspark med möjligheter till aktiv utevistelse och rekreation.

Byggföretaget RE Equity Fund planerar nu inför byggandet av bostäder

En privat byggaktör bidrar nu till planering och byggande på Bastuberget genom markanvisning och detaljplanearbete. Byggaktören ansvarar sedan för genomförande av den nya bebyggelsen. Bebyggelsen kommer att utgöras av flerbostadshus som bedöms kunna inrymma mellan 70 - 100 bostäder.

Bastuberget riktar sig till flera olika målgrupper, allt från yngre och barnfamiljer till den lite äldre målgruppen. Kommunen uppmuntrar till att delar av den kommande bebyggelsen blir seniorbostäder 70+. Denna typ av boendeform kan sätta igång flyttkedjor på orten, och på så sätt möjliggöra att marknaden för enfamiljshus öppnas upp.

Tidslinje för Bro till bro

  • I slutet av mars 2019, bjöd kommunen in till en workshop och dialog i Folkets hus, det hölls workshopar med barn från Ekenskolan och Åsenskolan och en digital enkät togs fram för att få input rörande området mellan Brogatan och Kvarngatan i Anderstorp.
  • Höst/vinter 2019, sammanställde kommunen synpunkterna. Sammanställning av dialoger Anderstorps centrum Pdf, 6.5 MB.
  • Höst/vinter 2019-2020 tog kommunen markprover och genomförde en kartläggning av föroreningssituationen i området.
  • I juni 2020, presenterade kommunen, i Folkets hus i Anderstorp, visionen ”Bro till bro” som togs fram utifrån de dialoger som hölls med invånarna.
  • Under 2021 startades ett pilotprojekt för att sanera delar av området med hjälp av växter. Detta projekt är nu avslutat.
  • December 2021 påbörjades detaljplan för områdets östra delar. Planområdet omfattar flera fastigheter samt park- och gatumark. Läs mer om detaljplansarbetet på sidan för
  • Våren 2022 gick kommunen ut med en markanvisning för bostadsbyggande på Bastuberget. Två företag lämnade in förslag på bostadsprojekt.
  • Hösten 2022 tilldelades företaget RE Equity Fund markanvisningen. Projekt omfattar ca 70 - 100 lägenheter varav cirka 40 stycken utgörs av trygghetsbostäder.
  • Under 2023 har fler olika utredningar tagits fram som underlag för detaljplanearbetet. Bland annat har ytterligare markundersökningar utförs. Geoteknik, dagvatten och buller håller på att utredas.
  • Under våren 2024 planeras att visa upp ett första förslag till ny detaljplan. Invånarna har då möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Kommunen kommer att hålla ett samrådsmöte i Anderstorp och vår förhoppning är att många är intresserade av att delta i denna dialog med kommunen.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.