1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Brandfarlig vara

Kraven i lagen om brandfarliga och explosiva varor gäller både den som yrkesmässigt eller som privatperson hanterar brandfarliga varor.

Med brandfarlig vara avses brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor.

Med explosiv vara avses explosiva ämnen samt blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller pyroteknisk effekt.

Hantering regleras i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Lagen med tillhörande förordningar beskriver hur brandfarliga och explosiva varor ska hanteras samt när tillstånd behövs. 

För brandfarlig vara krävs tillstånd vid hantering över vissa mängder, medan det för sprängämnen krävs för all sorts hantering (inklusive överföring och import).

Du kan läsa mer om vad som gäller vid hantering av brandfarliga och explosiva varor på msb.se.

Hantering av brandfarlig eller explosiv vara

Med hantering menas alla sätt som en brandfarlig eller explosiv vara kan hanteras på, de vanligaste sätten är användning, förvaring och förbrukning.

Nedan hittar du en tabell om för vilka mängder brandfarlig vara som kan hanteras utan att tillstånd behövs. För explosiva varor behövs oftast tillstånd, med vissa undantag enligt föreskrift 2019:1 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Även om du inte behöver tillstånd för din hantering så ska hanteringen uppfylla kraven i lagar och förordningar. Exempelvis finns det krav på hur brandfarlig vara får förvaras i flerbostadshus eller hur ammunition ska låsas in eftersom den är stöldbegärlig.

Apparater som förbrukar brandfarlig vara, som till exempel gasol, ska alltid användas enligt de säkerhetsföreskrifter som följer med apparaten.

Brandfarliga gaser

Brandfarliga gaser är sådana gaser som kan antändas i luft vid en temperatur av 20 grader och atmosfärstryck. Exempel på brandfarliga gaser är gasol, metan (biogas, naturgas), vätgas och acetylen.

Brandfarliga vätskor

Brandfarliga vätskor är sådana vätskor som har en flampunkt som inte överstiger 100 grader. I tillståndskraven skiljer man på brandfarliga vätskor med flampunkt upp till 60 grader och vätskor med flampunkt mellan 60 och 100 grader. För gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55 grader eller högre gäller samma undantag från tillståndsplikt som för brandfarliga vätskor med flampunkt över 60 grader. Anledningen till detta är att de kan ha en flampunkt som varierar något.

Checklista innan ansökan

 • Kontrollera att du behöver tillstånd
  Tillståndspliktiga mängder framgår i tabellen ovan.
 • Bilagor
  Se till att ha de bilagor som måste skickas med ansökan redo. Obligatoriska bilagor är riskutredning, situationsplan och ritningar. För öppen hantering av brandfarlig krävs dessutom en klassningsplan.
 • Föreståndare
  Det måste finnas minst en föreståndare för hanteringen. Här kan du läsa mer information om föreståndares ansvar och uppgifter. Pdf, 87.4 kB.
 • Underskrift
  Ansökan ska signeras av en firmatecknare eller behörigt ombud. Signering sker digitalt med bank-ID i slutet av ansökan.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan