Kommunhuset

Hur fungerar en kommun?

Det är inte alltid lätt att veta vad en kommun gör och vilka skyldigheter den har. På denna sida hittar du mer information om hur kommunen fungerar, hur den styrs och hur du kan vara med och påverka.

Vad är en kommun?

En kommun är ett avgränsat geografiskt område som styrs av de politiker som medborgarna har valt. Varje kommun i Sverige har till stor del självbestämmanderätt. Denna självbestämmanderätt kallas kommunalt självstyre. Det kommunala självstyret är en princip som är inskriven i Regeringsformen, en av grundlagarna, som innebär att staten ger ramarna för vad kommunen ska göra, men kommunerna kan själva bestämma hur det ska göras. I kommunallagen står det vilka kommunens uppgifter är. Kommunen ansvarar bland annat för skolor, socialvård, vatten och avlopp och renhållning.


Vilka styr?

En kommun består av en politisk organisation och en förvaltningsorganisation. Kortfattat kan man säga att politikerna fattar besluten för verksamheten och hur pengarna fördelas, medan tjänstemännen verkställer de beslut som politikerna fattat.

Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fungerar som kommunens riksdag och fattar de övergripande besluten om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda. Kommunstyrelsen leder och samordnar och ansvarar både för den strategiska planeringen och för att verksamheten i nämnderna sköts rationellt och ekonomiskt. De övervakar att kommunen följer kommunfullmäktiges riktlinjer och fullgör de uppgifter som lagen kräver.

Nämnderna

Eftersom kommunstyrelsen inte kan sätta sig in i alla frågor finns det även nämnder med utsedda politiker för olika verksamhetsområden. Till varje nämnd hör också en förvaltningsorganisation med anställda tjänstemän som utför det arbete som politikerna inom de olika verksamhetsområdena fattat beslut om. Förvaltningens uppdrag är också att utreda ärenden och ta fram underlag som ska hjälpa politikerna inför att de ska fatta beslut. Enligt kommunallagen måste varje kommun ha en kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndarnämnd/överförmyndare, men hur resten av verksamheten är organiserad är upp till varje kommun att bestämma.

Protokoll

Så påverkar du

Det kan inte nog poängteras att kommunen är till för dig som är kommuninvånare. Det finns flera olika sätt för dig som medborgare i kommunen att påverka utvecklingen i Gislaveds kommun. Läs mer om hur du kan påverka.

Vad är en allmän handling?

Handlingar kommer till kommunen på flera sätt, som pappersdokument eller digitalt till exempel som e-post. För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos kommunen samt är upprättad eller inkommen till kommunen.

En handling anses förvarad när den finns tillgänglig hos kommunen eller är åtkomlig via ett tekniskt hjälpmedel, t.ex. en dator. En handling betraktas som upprättad när den skickats till utomstående eller på annat sätt fastställts. Handlingar är inkomna när de anlänt till kommunen eller mottagits av en behörig befattningshavare.

En allmän handling är vanligen också offentlig, vilket betyder att vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda och är då hemliga. Ett syfte med sekretessen kan vara att skydda enskilda personer i ärenden som rör socialtjänsten.

För att invånarna ska få möjlighet till insyn i den kommunala verksamheten har allmänheten rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. För att möjliggöra detta är det nödvändigt att registrera ärenden med tillhörande handlingar i ett diarium.

I diariet registreras allmänna handlingar, både offentliga och sekretesskyddade. De undantag som görs gäller vissa offentliga handlingar som registreras på annat sätt eller är av mindre betydelse. För att ta del av allmänna handlingar kan du ta kontakta kommunen via epost.

Ett ärendes gång

Ett ärende uppstår när en handling kommer in till kommunen från en myndighet, ett företag, en organisation eller en privatperson. Även kommunens förtroendevalda och tjänstemän kan ta upp ett ärende. Handlingen kan komma som ett vanligt brev, fax eller e-post.

Det nya ärendet registreras, det vill säga stämplas med dagens datum och får ett diarienummer. Detta nummer är unikt vilket gör att ett ärende lätt kan hittas.

Därefter bereds ärendet. En tjänsteman eller flera i den berörda förvaltningen tar fram den information som behövs. I en del ärenden beslutar nämnden själv medan det ibland behövs synpunkter från andra nämnder. I vissa ärenden, främst rutinärenden, kan nämnden överlåta beslutsfattandet till en tjänsteman. En del ärenden ska gå vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

När ett beslut är fattat skickas det till dem som berörs av det. Det tillkännages även på kommunhusets digitala anslagstavla genom att det publiceras ett anslag om att det finns ett protokoll. Kommunens tjänstemän ser därefter till att det som de förtroendevalda har beslutat om blir utfört.

Missnöjd över ett fattat beslut?

Det finns möjlighet att få beslut som är fattade av kommunfullmäktige och nämnder prövade i förvaltningsrätten. Läs mer om hur du får ditt klagomål prövat.


Sidan uppdaterades senast: