Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Finskt förvaltningsområde

Gislaveds kommun ingår sedan år 2018 i finskt förvaltningsområde. Kommunen har ansvar för att skydda och främja det finska språket och den sverigefinska kulturen. Detta görs bland annat genom att anordna olika kulturaktiviteter. Att erbjuda information om minoritetsrättigheter och inflytande i frågor som berör nationella minoriteter är ytterligare några av kommunens huvuduppdrag enligt minoritetslagen.

Kommunen ingår i ett finskt förvaltningsområde

Kommunen ingår i ett finskt förvaltningsområde, vilket ger vissa rättigheter för Gislaveds finskspråkiga invånare. Kommunens sidor som är på finska 

Kommunen har bland annat regelbundna samrådsmöten med Gislaveds finska förening och Gislaveds finska pensionärsförening. Flera gånger per år anordnas ett öppet samråd för alla som är intresserade av sverigefinska frågor. Information om öppna samråd finns på hemsidan och annonseras i tidningar.

Kommunen arbetar aktivit för att kunna erbjuda äldreomsorg och förskola helt eller till väsentlig del på finska, om efterfrågan finns. Kommunen informerar sverigefinnar om deras rättigheter enligt minoritetslagen och säkerställer att invånarna kan använda finska språket skriftligt och muntligt i kontakter med kommunen.

Gislaveds kommun ingår sedan år 2018 i ett förvaltningsområdet för finska språket. Det innebär att du som finsktalande har ett förstärkt grundskydd och bland annat rätt till viss service på finska.

Arbetet med de nationella minoriteterna regleras i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. I den beskrivs de fem nationella minoriteternas grundläggande rättigheter. Kommuner och regioner kan själva välja att frivilligt ansöka om att ingå i förvaltningsområde för finska, samiska eller meänkieli. De kommuner och regioner som ansluts mottar årligen statsbidrag för sitt arbete med att stärka skyddet för de nationella minoriteterna. I dag ingår 84 kommuner och 15 regioner i ett eller flera förvaltningsområden.

Förskola
En hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska. Förskolans läroplan (Lpfö 18) beskriver tydligt uppdraget kring de nationella minoriteterna:

Barn som tillhör de nationella minoriteter, där urfolk samer ingår, ska även stödjas i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin utveckling av en kulturell identitet. Förskolan ska därigenom bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kultur.”

Skola
Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Det finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några förkunskaper i språket.

Äldreomsorg
En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska, om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Lag (2009:724)

Se gärna vår informationsfilm om finskt förvaltningsområde nedan.

Nationella minoriteters rättigheter

Nationella minoriteters rättigheter är en integrerad del av det internationella skyddet av mänskliga rättigheter.

Sverige har fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli - samtliga varieteter av dessa språk är erkända.

Läs mer om nationella minoriteters rättigheter på Länsstyrelsen i Stockholm.

 

Öppna samråd 2024

 • Mars 2024: Öppet samråd i äldreomsorgsfrågor på finska
  39 personer deltog samrådsmötet i Träffpunkten Gislow.
  Vi diskuterade bland annat om:

  * Kommunen behöver förbättra tillgången till information i pappersform och på
  finska.
  * Träffpunkten Gislow kan bistå med att hitta rätt information på rätt plats och
  vara en hjälpande hand till de som har svårt att hitta information.
  * Det finns 7 anställda inom hemtjänsten som kan prata finska. I den mån brukare
  har behov av finsktalande personal så planerar vi en del av våra insatser med
  finsktalande personal.
  * Träffpunkterna vill gärna samarbeta med föreningar för att skapa meningsfullt
  utbud – också på finska!

Öppna samråd 2023

 • April 2023: Öppet samråd hade temat "Resultat från behovskartläggning hos Gislaveds sverigefinnar".  Kartläggningen visade ett stort intresse för finskspråkig äldreomsorg inom de närmaste fem åren, 32 personer över 66 år svarade att de är intresserade av sådana tjänster (Vitsippan, hemtjänst, träffpunkt, information till anhöriga och dylikt på finska). Minoritetsrepresentanter efterfrågade mer information om framtidsplaner angående finska vård- och omsorgsplatser. Det fanns även ett medskick om att starta en nybörjarkurs i finska språket
 • Augusti 2023: Öppet samråd hade temat "Mål och riktlinjer för minoritetespolitiska arbetet i Gislaveds kommun". Vi hade mötet på Holmens grillplats för att testa om ett annorlunda mötesformat skulle skapa ännu större intresse. Mötet i kombiation med friluftsaktiviteter uppskattades högt. Minoritetsrepresentanternas medskick var större fokus i mål och riktlinjer att uppmärksamma minoritetsspråkets status i samhället och att ha fokus på hur de sverigefinska invånarna upplever sin situation i kommunen.

Europarådets minoritetskonventioner skyddar nationella minoriteter. Begreppet nationell minoritet syftar på grupper med långvarig anknytning till en stat. Regeringen har tillämpat EU:s principer och beslutat att judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar uppfyller kriterierna för nationella minoriteter.

 • De har långvariga band med Sverige
 • De har religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet.
 • De har självidentifikation, såväl gruppen som den enskilde strävar att behålla sin identitet.
 • De har en uttalad samhörighet och sammanhållning.

Vill du veta mer om sverigefinnarnas dag. Se en film i länken!

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.