Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Så säger lagen

Det finns flera olika lagar som styr vilket stöd och vilken hjälp du som kommuninvånare kan få inom omsorg och stöd. Här kan du läsa mer om de vanligaste lagarna som styr vår verksamhet.

Lagar som styr vår verksamhet

Socialtjänstlagen styr vilken omsorg du kan få hjälp med och den innehåller regler för hur kommunen ska hjälpa dig som inte kan få stöd på något annat sätt. Även stöd till anhöriga kan omfattas av socialtjänstlagen. Hjälpen som du kan få kallas för bistånd. Biståndet ska bidra till att du får en skälig levnadsnivå och ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, gäller personer med funktionsnedsättning som till exempel utvecklingsstörning, autism eller andra stora och varaktifa funktionsnedsättningar som påverkar det dagliga livet. För att ha rätt till en insats enligt LSS krävs att behovet inte tillgodoses på annat sätt.

Gislaveds kommun ansvarar för hälso- och sjukvården för vissa patienter. Det handlar om patienter som bor hemma men inte kan ta sig till vårdcentralen själv. Dessa patienter omfattas av den kommunala hälso- och sjukvården, enligt överenskommelsen med Region Jönköping. Det kallas för hemsjukvård. Patienter som bor på vård- och omsorgsboende eller bostad med särskild service omfattas av den kommunala hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller övergripande mål och riktlinjer för hälso- och sjukvård. Den anger vilken vård som kommunen, regionen och andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska den person som har störst behov ges företräde till hälso- och sjukvård.

Patientlagen har tagits fram för att stärka patientens ställning inom vården. I Patientlagen beskrivs bland annat att hälso- och sjukvården ska, så långt som det är möjligt, utformas och genomföras i samråd med patienten. I lagen beskrivs också att vårdpersonal ska ge den information som du behöver. Informationen ska vara anpassad till din situation och dina förutsättningar för att du ska kunna förstå och vara delaktig. Patienten ska även få information om exempelvis metoder för undersökning samt vård- och behandling.

I Patientsäkerhetslagen beskrivs hur vårdgivaren, det vill säga den politiska nämnden, ska arbeta systematiskt för att kunna ge en god och säker hälso- och sjukvård. Det innebär att vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Det kan ske genom ett förebyggande arbete med att identifiera risker men också att utreda och analysera inträffade händelser. Det gör vi för att vi ska ta tillvara på erfarenheterna så att bristerna inte upprepas.

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar.

Om information omfattas av sekretess betyder det att vi inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om dig till utomstående personer eller till någon annan verksamhet, varken muntligen eller skriftligen

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.