Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Snöröjning och sandning

kommunen ansvarar för snöröjning, halkbekämpning och bortforsling av snö på gator, gång- och cykelvägar samt vid busshållplatser och andra allmänna platser inom tätorterna. För halkbekämpning används stenflis eller sand, antingen saltfri eller saltinblandad.

Regler för vinterväghållning

Kommunens skyldighet att sköta väghållningen gäller i första hand gator inom planlagt område där kommunen är huvudman för allmän plats enligt plan- och bygglagen (PBL).

Kommunen är även ansvarig för väghållning av allmänna vägarna:

 • väg 598 (Reftelevägen) i Gislaved
 • väg 597 (Nennesmovägen)
 • väg 603 (Stansgatan-Ågatan-Gnosjövägen)
 • väg 621 (Kulltorpsvägen) i Anderstorp inom beslutat väghållningsområde.

Kommunen är också ansvarig för väghållning av ett antal enskilda vägar.

Lagar som reglerar väghållarens ansvar:

 • Plan- och bygglagen (PBL)
 • Väglagen
 • Vägkungörelsen
 • Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
 • Allmänna lokala ordningsföreskrifter
 • Lagen om enskilda vägar

Kraven på vinterväghållning är något annorlunda angivna i de olika lagtexterna, men någon egentlig skillnad är inte avsedd. Det allmänt formulerade kvalitetskravet ska tolkas, att väghållaren genom renhållning ska hålla vägområdet i ett sådant skick att olägenheter för människors hälsa förebyggs samt att säkerställa framkomlighet. Gislaveds kommun har fattat beslut i enlighet med Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, att lägga över gångbanerenhållning på fastighetsägare.

Mål

De främsta målen för vinterväghållningen är att minska risken för olyckor och att säkerställa framkomligheten och tillgängligheten i samhället med fokus på oskyddade trafikanter.

Att skriva ett fullständigt åtgärdsprogram för vinterväghållningen är mycket svårt, kanske näst intill omöjligt. Dock ska nedanstående kriterier ligga till grund för ansvariga när beslut om snöröjning och halkbekämpning ska utföras.

Centrala delar

 • Vägen får inte ha snödjup som överstiger 5 centimeter
 • Jämn och halkfri snövägbana
 • Övergångsställen och busskurar ska snöröjas

Primära gator

 • Vägen får inte ha snödjup som överstiger 5 centimeter
 • Jämn och halkfri snövägbana.

Övriga gator

 • Vägen får inte ha snödjup som överstiger 10 centimeter
 • Jämn snövägbana

Primära gång-och cykelvägar

 • Körbaneytor får inte ha snödjup som överstiger 5 centimeter
 • Jämn och halkfri snövägbana
 • Gång- och cykelvägar ska utföras i hela stråk

Övriga gång- och cykelvägar

 • Körbaneytor får inte ha snödjup som överstiger 5 centimeter
 • Jämn och halkfri snövägbana

Allmänna parkeringsplatser

 • Körbaneytor får inte ha snödjup som överstiger 5 centimeter
 • Jämn och halkfri snövägbana

Allmänt

 • Snöröjning påbörjas i de centrala delarna med de primära gatorna och de primära gång- och cykelvägarna enligt snökartor. Målsättningen är att dessa områden ska vara snöröjda klockan 6 på vardagar och klockan 9 på helgdagar
 • Övriga gator och gång- och cykelvägar samt allmänna parkeringsplatser ska om möjligt snöröjas dagtid och får i normalfall påbörjas klockan 6
 • Snövallar vid övergångsställe och busskurar tas bort snarast
 • Sandning utförs vid halka
 • Alla ytor röjs senast 48 timmar efter att snöfall upphört

Övrigt som kan föranleda åtgärder

 • Blötsnö med risk för frysning, extrema snöfall etc.
 • Bortforsling av snö utförs vid behov för framkomligheten på genomfartsgatorna
 • Branta gator

Reglerna är antagna av tekniska nämnden 2016-10-19, §108

Gator i centrum och större gång- och cykelvägar tillhör det primära vägnätet och dessa plogas först. Dessa gator snöröjs vid 5 centimeter snö och målsättningen är att de ska vara snöröjda klockan 6 på vardagar och klockan 9 på helgdagar. Övriga gator, gång- och cykelvägar snöröjs i första hand under dagtid. Övriga gator vid 10 cenitimeter snö. Övriga gång- och cykelvägar vid 5 centimeter snö.

Du kan i kartan se vilka gator, gång- och cykelvägar som röjs vid 5 centimeter respektive 10 centimeter.

Bortforsling av snö

Bortforsling av snö sker begränsat och utförs i första hand i centrum. Vi forslar vid behov bort snö som skymmer sikten och om det inte finns plats att lägga upp snön. För resten av vägnätet forslas snön endast bort om den hindrar framkomligheten.

Felparkerade bilar är ett stort hinder för snöröjningen. Plogningen blir ofta sämre utförd och ibland måste den helt avbrytas vilket skapar problem och onödiga kostnader för kommunen och andra trafikanter. Även träd och häckar som växer ut över fastighetsgränsen kan vålla problem vid snöröjningen.

 • se till att gatan är fri från din bil när det är dags för snöröjning
 • se till att grenar som hänger ut från din fastighet över gata under 4,6 meters höjd tas bort
 • se till att grenar som hänger ut från din fastighet över gångbana under 3 meters höjd tas bort

Gångbanor

Fastighetsägare är ansvariga för vinterväghållning av gångbanor intill sin egen fastighet. Gislaveds kommun bjuder på sandningsgrus, det finns att hämta ur sandningslådor vid tekniska avdelningens förråd i Gislaved och Smålandsstenar.

Soptunnor och brevlåda

Placera soptunnan i bakkanten på gångbanan vid tömning, cirka 1,5 meter från kantsten eller, där denna saknas, intill gatans asfaltskant. Brevbäraren ska ha fri passage till brevlådan.

Skador som orsakas av snöröjningen bör snarast meddelas tekniska avdelningen.

Felanmälan snöskottning och sandning

Sist men inte minst: låt våra vinterväghållare få en rimlig chans att hinna med sitt jobb när det kommer mycket snö eller halka.

Se en karta över snöröjningen i kommunen

Karta över snöröjning (extern webbplats)

Tomte rondell

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.