Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Vägbidrag

Den största delen av Sveriges vägnät är enskilda vägar. Här är det inte staten eller kommunen som ansvarar för väghållningen utan enskilda markägare eller organisationer.

Enskilda väghållare kan ansöka om kommunalt bidrag, enligt de allmänna bestämmelser som gäller för bidrag till enskild väghållning Pdf, 90.2 kB.. Ansökan kan avse nybyggnad, iståndsättning, underhållsgrusning eller annat arbete.

Information om bidrag till enskilda vägar hos Trafikverket

Bidragsberättigade enskilda vägar

Enskilda vägar som får statsbidrag för årlig drift.

Dessa fastställs årligen av Trafikverket.
Driftbidrag till enskild väg som får statsbidrag utbetalas, utan ansökan, en gång årligen i efterskott. Den som ansvarar för vägen är skyldig att meddela korrekta aktuella kontaktuppgifter. Vid ändring av uppgifter om betalningsmottagare med mera ska vägsamfälligheten meddela förändringen till kommunen.

Övriga enskilda vägar utan statsbidrag, under förutsättning att:

  • vägen betjänar fastighet som används för permanentboende, som är folkbokförd på fastigheten.
  • vägen är belägen inom Gislaveds kommun. Fastighet som betjänas av två eller flera vägar kan erhålla bidrag endast för den kortaste utfartsvägen.

Bidragsnivåer för enskilda vägar som får statsbidrag

Nybyggnads- eller iståndsättningsåtgärder

Efter att det utförda arbetet godkänts vid slutbesiktning, betalar Trafikverket en procentuell del av godkänd kostnad. Om vägsamfälligheten väljer att ansöka om bidrag hos kommunen uppgår kommunens bidrag till högst 30 procent av den godkända kostnaden. Kostnaden godkänns av Trafikverket. Totalt bidrag som utbetalas av stat och kommun ska dock aldrig överstiga 100 procent av den godkända kostnaden.

Årligt driftbidrag

Bidrag beviljas årligen baserat på den, av Trafikverket, beräknade underhållskostnaden. Totalt bidrag som betalas ut av stat och kommun ska aldrig överstiga 100 % av beräknad underhållskostnad. Vägkategori fastställs av Trafikverket.

Vägkategori A

Väg för fast boende inom landsbygdsområde.
Bidragsprocent 27 %

Vägkategori B

Väg för fast boende inom bebyggelseområde där lägen fungerar som uppsamlingsväg eller utfartsväg.
Bidragsprocent 27 %

Vägkategori C

Genomfartsväg för andra än dem som bor utmed eller har del i vägen som till övervägande del alstrar trafiken. Årsdygnstrafiken ska vara större än 25 fordon.
Bidragsprocent 20 %

Vägkategori D

Väg för det rörliga friluftslivet och som inte är av betydelse för fast boende inom landsbygdsområde. Årsdygnstrafiken ska vara större än 25 fordon.
Bidragsprocent 27 %

Vägkategori E

Väg för normalt minst 25 fritidshus och där vägen utgör uppsamlingsväg för bebyggelsen.
Bidragsprocent 27 %

Vägkategori F

Väg för näringslivet. Årsdygnstrafiken eller säsongsdygnstrafiken ska normalt vara större än 25 fordon.
Bidragsprocent 27 %

Bidragsnivåer för enskilda vägar som inte får statsbidrag

Nybyggnads- eller iståndsättningsåtgärder

Bidrag 15 procent. Bidrag utbetalas efter verklig kostnad. Arbeten, vilkas totalkostnad understiger 10 000 kronor, berättigar inte till bidrag.

Underhållsgrusning

Bidrag 40 procent. Bidrag avseende underhållsgrusning grundas på verklig kostnad för grus, levererat och utspritt på vägen. För bidrag avseende underhållsgrusning görs ett grundavdrag om 2 000 kronor på den bidragsberättigade kostnaden. Bidrag beräknas på den del av kostnaden som överstiger 2 000 kronor.

Gemensamt för alla bidragsberättigade åtgärder

Bidrag för projekt/åtgärd på enskild väg utan statsbidrag utbetalas med ett högsta bidragsbelopp om totalt 25 000 kronor per projekt och år. Ersättning för eget arbete är inte bidragsgrundande.

Bidragsbelopp som understiger 500 krnor utbetalas inte.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.