Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Starta en förening

Här får du grundläggande kunskap om hur du gör för att starta en ideell förening.

Vad är en ideell förening?

En ideell förening:

 • är en sammanslutning av personer som har ett gemensamt intresse eller en idé utan vinstintresse
 • bygger på ideellt och frivilligt arbete från medlemmarna
 • ska bygga på demokratiska principer och att alla människor kan bli medlemmar i föreningen
 • är en juridisk person.

Hur startar jag en ideell förening?

När minst tre personer vill bilda en förening samlas de och genomför ett bildande möte. På mötet väljs en interimsstyrelse (tillfällig styrelse) som bör bestå av minst tre personer (ordförande, sekreterare och kassör).

Vilken uppgift har interimsstyrelsen?

Interimsstyrelsen uppgift är att förbereda det första årsmötet då den riktiga styrelsen ska väljas av mötesdeltagarna.

Det innebär bland annat att ta fram förslag på:

 • på vilka regler (stadgar) som ska gälla
 • vad föreningen ska heta
 • hur stor medlemsavgiften ska vara
 • vilka som ska vara styrelseledamöter.

Interimsstyrelsen ska också kalla intresserade personer till årsmötet.

Vad ska man besluta om på första årsmötet?

På mötet då föreningen bildas ska alla som är med ha samma möjligheter att diskutera och påverka vad som bestäms.

De här frågorna behöver man besluta om:

 • namn på föreningen
 • stadgar
 • styrelse
 • revisorer
 • medlemsavgift

Vad ska man göra efter första årsmötet?

Efter första årsmötet ska den nyvalda styrelsen:

 • Kontakta Skatteverket, som ger föreningen ett organisationsnummer. För att få bidrag och stöd från Gislaveds kommun måste föreningen ha ett organisationsnummer. Är ni en idrottsförening och vill gå med i ett förbund kontaktar ni Riksidrottsförbundet eller det förbund som ni vill gå med i så hjälper de er att bli registrerade.
 • Kassören ska öppna ett bank- eller plusgirokonto för föreningens pengar och skaffa ett bokföringsprogram eller en kassabok där kassören skriver in utgifter och inkomster. För att öppna bank- eller plusgirokonto behövs ett protokoll där det står föreningens hela namn, vem som sitter i styrelsen, vem som har rätt att teckna kontot (firmatecknare). Protokollet ska vara justerat (underskrivet). Banken eller Svensk Kassaservice kan hjälpa föreningen med vilka papper som ska finnas.

Styrelse

En styrelse ska bestå av minst tre personer och där ordförande och kassör inte kan vara samma person. Hur många som ska ingå i styrelsen ska stå i föreningens stadgar.

Styrelsens uppgift

Styrelsen har fått medlemmarnas förtroende att driva föreningen framåt. Styrelsen fattar beslut på möten mellan årsmötena och ska också arbeta utifrån stadgar och det som beslutats om på årsmötet.

 • Ordförande leder föreningens arbete, sammankallar och leder styrelsens möten. Ordföranden är oftast firmatecknare tillsammans med kassören.
 • Kassör sköter föreningens ekonomi. Hen betalar räkningar, tar in medlemsavgifter och sköter bokföringen. Kassören är firmatecknare tillsammans med ordföranden.
 • Sekreterare skriver protokoll vid mötena och sköter posten. Sekreteraren sköter också pappersarbetet, det vill säga hen skickar brev/mejl till medlemmar och styrelse och har ordning på alla papper som kommer till föreningen.

Stadgar

Stadgarna är föreningens egna regler. I stadgarna står bland annat vilket som är föreningens syfte, vilka som kan vara medlemmar och vad man ska göra ifall föreningen ska upplösas. Stadgarna bör ses över med jämna mellanrum och eventuellt uppdateras.

Detta ska vara med i stadgarna

 • föreningens namn
 • var föreningen finns (föreningens säte/hemort)
 • vad föreningen vill (föreningens ändamål/syfte, det vill säga vad föreningen ska verka för)
 • vem som kan bli medlem
 • medlemmarnas rättigheter (rösträtt, valbarhet...)
 • hur medlemsavgiften fastställs
 • verksamhetsår
 • tidpunkt för årsmötet
 • rutiner för revision (val av revisor, tidplan för revision)
 • vad som gäller för ändring av stadgarna (beslut på ett eller två årsmöten med en viss tidsperiod där emellan)
 • hur upplösning av föreningen sker och vad som sker med föreningens tillgångar

Detta bör vara med

 • datum för stadgarnas fastställande och eventuell revidering
 • vad som gäller vid medlems utträde/uteslutning
 • vilka punkter som ska tas upp på årsmötet
 • hur årsmötet väljer styrelse och vilken mandattid ledamöterna i styrelsen sitter på
 • vem eller vilka funktioner som ska vara firmatecknare

Detta kan finnas med

 • vilka skyldigheter (verka i enlighet med föreningens syfte och mål...) medlemmarna har
 • vilken beslutsordning som finns i föreningen, det vill säga hur årsmötet ska fatta beslut (enkel majoritet/kvalificerad majoritet)
 • vad som sker vid tvist

Valberedning

En valberedning har i uppgift att lämna förslag till årsmötet på vilka personer som ska väljas till styrelse och revisorer. Personerna i valberedningen får inte sitta i styrelsen.

Revisorer

I varje förening ska det finnas revisorer. Revisorerna har i uppgift att granska föreningens verksamhet och ekonomi. Revisorerna ska bland annat kolla att:

 • bokföring genomförts på rätt sätt med verifikationer
 • verksamheten följt stadgarna
 • budget, balans- och resultaträkning samt årsbokslut gjorts

Revisorn får inte ha en relation till någon i styrelsen, för att undvika jäv. Till årsmötet lämnar revisorn en revisionsberättelse som beskriver hur granskningen gjorts och vad den visar.

Årsmöte

Föreningen ska genomföra ett årsmöte en gång per år. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det ska framgå av föreningens stadgar vilka som har rösträtt på årsmötet. På årsmötet tittar man på förra årets verksamhet och därefter tas även beslut om kommande verksamhetsår.

Frågor och svar

Årsmötessekreteraren färdigställer årsmötesprotokollet som därefter justeras av justeraren och årsmötesordföranden. Detta görs för att säkerställa att allting i protokollet stämmer utifrån vad som beslutades under årsmötet. Medlemmarna ska få ta del av det färdigjusterade protokollet.

Styrelsen, som har valts under årsmötet, ansvarar nu för det vidare arbetet och för att det som har beslutats under årsmötet genomförs.

Dessa handlingar ska vara klara inför ett årsmöte:

Dagordning

Kan ses som programmet för årsmötet. Genom att läsa denna vet medlemmarna vilka frågor föreningen ska ta besluta om på årsmötet.

Verksamhetsberättelse

Styrelsen berättar om vad som hänt under det gångna året. Medlemmarna ska under årsmötet ha möjlighet att kontrollera och korrigera det innehåll som finns i verksamhetsberättelsen innan denna godkänns.

Balans- och resultaträkning

Balansräkningen är en uppställning av föreningens tillgångar och skulder. Resultaträkningen är en redovisning av klubbens samtliga intäkter och kostnader. Innan årsbokslutet klubbas igenom ska medlemmarna få möjlighet att ställa frågor.

Revisionsberättelse

Ett utlåtande från revisorn efter hens granskning.

Verksamhetsplan

Ett förslag från styrelsen om vilka områden och frågor som ska prioriteras under det kommande verksamhetsåret. Medlemmarna kan komma med egna frågor och förslag under årsmötet.

Förslag från medlemmarna (motioner)

De olika förslagen från styrelsen och medlemmarna ska behandlas under årsmötet.

Hur årsmötet ska genomföras ska stå i föreningens stadgar. Här är ett förslag på dagordning:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om årsmötet kallats enligt stadgarna
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 5. Val av justerare, som tillsammans med ordföranden ska justera mötesprotokollet, samt val av rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 9. Behandling av förslag som lämnats till styrelsen i god tid innan mötet
 10. Fastställa årsavgiften/medlemsavgiften
 11. Fastställa verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
 12. Val av:
  • Ordförande
  • Övriga ledamöter i styrelsen
  • Suppleanter (ersättare)
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Eventuella övriga frågor

Det går att kalla till årsmöte på olika sätt. Några exempel är:

 • brev till medlemmarna
 • annons i tidning/medlemsblad
 • meddelande på anslagstavlan i föreningslokalen
 • e-post.

I kallelsen till årsmötet ska datum, tid och plats framgå tydligt.

Alla ärenden som behandlas på årsmötet ska finnas med i kallelsen. Anledningen till detta är att medlemmarna ska känna sig säkra på att föreningen inte beslutar om något utan att medlemmarna har chans att vara med och påverka beslutet.

Det kan vara lämpligt att skicka med verksamhetsberättelsen och balans- och resultaträkningen tillsammans med kallelsen, så att medlemmarna har möjlighet att titta på handlingarna före årsmötet. Vill en medlem att ett speciellt ärende ska tas upp på årsmötet ska hen kontakta styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med på dagordningen för årsmötet.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.